Process och teknikstöd för lantbruksbaserad biogasproduktion

Det finns ett stort behov av att öka den praktiska kunskapen och stödet inom process och teknik för den svenska lantbruksbaserade biogasbranschen, om densamma ska kunna utvecklas och expandera i önskad takt. Syftet med detta projekt är att utveckla och effektivisera befintliga anläggningar och tekniklösningar genom att förbättra och snabba på processen från problem till lösning. Projektet ska bidra till att öka process- och teknikkompetensen för den svenska biogasnäringen genom att erbjuda avgränsad, fördjupad rådgivning för lantbruksbaserade biogasproducenter (detta innefattar både gårdsbaserade anläggningar och samrötningsanläggningar som hanterar biprodukter från lantbruk).

Vad görs inom projektet?

Inom projektet har rådgivare och forskare möjlighet att ge kraftigt subventionerad rådgivning till biogasanläggningar eller företag som är på gång att bygga en biogasanläggning. Råden ska beröra process- och teknikfrågor kopplad till lantbruksbaserad biogasproduktion. Projektet ska sprida den information och kunskap som tas fram. Det görs genom att publicera de sammanfattade råden på projektets hemsida. Informationen kommer även att förmedlas på exempelvis träffar för företag med lantbruksbaserad biogasproduktion.

Inom projektet kan rådgivarna erbjuda antingen ”långa” (16 t arbetstid inkl allt) eller ”korta” (8t arbetstid inkl allt) rådgivningar. I totaltiden ingår tid för att dokumentera till hemsidan.

Billig rådgivning!

Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet (genom Jordbruksverket) och det behövs en ytterst begränsad medfinansiering från företagen som får frågeställningar utredda:

  • 500 kr/kort rådgivning
  • 1000 kr/lång rådgivning

(Fakturan skickas från Hushållningssällskapet Halland)

Hur gör man om man har en fråga?

Kontakta Sara (sara.nilsson@hushallningsallskapet.se )så diskuterar vi om det passar med en kort eller lång rådgivning samt vilken expert eller rådgivare som bör kontaktas.

Vilka är med i projektet?

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Jämtland och RISE. Projektet samarbetar med flera externa biogaskonsulter som Lars-Erik Jansson, Stefan Halldorf, Mats Gustafsson, Max Jamiesson (HIR Skåne). Vi kan dock anlita andra biogasexperter/rådgivare/forskare om det finns behov för en viss frågeställning

Projekttid

From sep 2018 till 31 dec 2021.

 

Ladda ner rådgivningarna

Hur processar jag fram ett avtal för försäljning av energi

En gårdsbiogasanläggning som säljer sin gasproduktion till en köpare av ånga önskar rådgivning för hur de ska tänka och agera inför avtalsskrivning med köparen.

Läs rådgivningen här!

Hur mycket slaktkycklinggödsel kan jag röta och hur kan det påverka processen biologiskt/kemiskt?

En ekologisk mjölkgård har möjlighet att ta in stora mängder slaktkycklinggödsel då det förväntas ge en bra
biogödsel och mycket gas. Frågan är hur mycket som säkert kan tas in? Vilka riktlinjer bör man ha för en
mesofil process?

Läs rådgivningen här!

 

Projektet genomförs i samarbete med RISE och finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Kontaktinformation

Sara Bergström Nilsson (projektledare): sara.nilsson@hushallningssallskapet.se

Karin Ahlberg Eliasson: karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

Daniel Tamm: daniel.tamm@ri.se