Process och teknikstöd för lantbruksbaserad biogasproduktion

Det finns ett stort behov av att öka den praktiska kunskapen och stödet inom process och teknik för den svenska lantbruksbaserade biogasbranschen, om densamma ska kunna utvecklas och expandera i önskad takt. Syftet med detta projekt är att utveckla och effektivisera befintliga anläggningar och tekniklösningar genom att förbättra och snabba på processen från problem till lösning. Projektet ska bidra till att öka process- och teknikkompetensen för den svenska biogasnäringen genom att erbjuda avgränsad, fördjupad rådgivning för lantbruksbaserade biogasproducenter (detta innefattar både gårdsbaserade anläggningar och samrötningsanläggningar som hanterar biprodukter från lantbruk).

Vad görs inom projektet?

Inom projektet har rådgivare och forskare möjlighet att ge kraftigt subventionerad rådgivning till biogasanläggningar eller företag som är på gång att bygga en biogasanläggning. Råden ska beröra process- och teknikfrågor kopplad till lantbruksbaserad biogasproduktion. Projektet ska sprida den information och kunskap som tas fram. Det görs genom att publicera de sammanfattade råden på projektets hemsida. Informationen kommer även att förmedlas på exempelvis träffar för företag med lantbruksbaserad biogasproduktion.

Inom projektet kan rådgivarna erbjuda antingen ”långa” (16 t arbetstid inkl allt) eller ”korta” (8t arbetstid inkl allt) rådgivningar. I totaltiden ingår tid för att dokumentera till hemsidan.

Billig rådgivning!

Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet (genom Jordbruksverket) och det behövs en ytterst begränsad medfinansiering från företagen som får frågeställningar utredda:

  • 500 kr/kort rådgivning
  • 1000 kr/lång rådgivning

(Fakturan skickas från Hushållningssällskapet Halland)

Hur gör man om man har en fråga?

Kontakta Sara (sara.nilsson@hushallningsallskapet.se )så diskuterar vi om det passar med en kort eller lång rådgivning samt vilken expert eller rådgivare som bör kontaktas.

Vilka är med i projektet?

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Jämtland och RISE. Projektet samarbetar med flera externa biogaskonsulter som Lars-Erik Jansson, Stefan Halldorf, Mats Gustafsson, Max Jamiesson (HIR Skåne). Vi kan dock anlita andra biogasexperter/rådgivare/forskare om det finns behov för en viss frågeställning

Projekttid

From sep 2018 till 31 dec 2021.

Projektet genomförs i samarbete med RISE och finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Ladda ned rådgivningar

Processa fram ett avtal för försäljning av energi

En gårdsbiogas-
anläggning som säljer sin gasproduktion till en köpare av ånga önskar rådgivning för hur de ska tänka och agera inför avtalsskrivning med köparen.

Läs rådgivningen!

Hur mycket slaktkyckling-
gödsel kan jag röta?

En ekologisk mjölkgård har möjlighet att ta in stora mängder slaktkycklinggödsel då det förväntas ge en bra
biogödsel och mycket gas. Frågan är hur mycket som säkert kan tas in? Vilka riktlinjer bör man ha för en
mesofil process?

Läs rådgivningen!

Varför spricker taket?

Inre tryck i rötkammaren kan deformera takstolarna i anläggningen. Läs mer i rådgivningen hur du undviker detta och säkerställer att produktionen kan vara igång utan driftstopp.

Läs rådgivningen!

Minskade metan-
emissioner genom förvätskning av koldioxiden

Företaget avser uppföra en ny biogasanläggning och har fått hårda villkor vad gäller metanutsläpp från uppgraderingen. Läs mer i rådgivningen om hur du kan minska metanemissioner genom förvätskning av koldioxiden.

Läs rådgivningen!

När måste biogödseln certifieras?

Måste jag certifiera min biogödsel för att kunna leverera den till andra Arlagårdar?

Läs rådgivningen!

Vegetabiliskt avfall från en restaurang

Kan jag ta emot vegetabiliskt avfall från en restaurang utan att materialet är hygieniserat?

Läs rådgivningen!

Vad har sedimenterat i rötkammaren?

En gårdsbaserad biogasanläggning rötar gödsel från främst ko men även gris. Anläggningen rötar även kasserat kraftfoder. Vad är det som har sedimenterat i rötkammaren?

Läs rådgivningen!

Bottensediment

I alla biogasanläggningar samlas det med tiden bottensediment/bottensats, initialt i pumpbrunnar för att sedan hamna i biogasreaktorn. Här får du tips om vilka åtgärder du kan vidta.

Läs rådgivningen!

Kan rötning av flytgödsel ersätta bortfall av matavfall?

Uppdraget bestod av rådgivning kring en övergång från rötning av matavfallsslurry till samrötning med flytgödsel och vilka konsekvenser för driften och gasproduktionen detta kommer få.

Läs rådgivningen!

Finns det skatt på biogas och vad gäller för mig som producent?

Hur biogasen ska beskattas hänger på vad den användes till. De tre användnings-
områdena vi kommer ta upp här är el, värme eller gas till motorfordon.

Läs rådgivningen!

Underhållskontrakt

BioElectric Sweden vill säga upp serviceavtalet i förtid. Vad innebär detta för de lantbrukare som äger en biogasanläggning?

Läs rådgivningen!

Standardavtal Lantbruk 16

Vad skall man tänka på när framtida avtal om biogasanläggning sluts med standardavtalet Lantbruk 16?

Läs rådgivningen!

Nya säkerhetsregler

Jag behöver följa de nya föreskrifterna från MSB (MSBFS 2020:1), men avstånden mellan rötkammare, stall och fackla är för korta. Vad ska jag göra?

Läs rådgivningen!

Luktreducerande metoder

Kunden avser att uppföra en anläggning för rötning av djurgödsel och produktion av biogas. Närheten till idrottsanläggning och grannar gör det viktigt att aktivt hantera eventuellt tillkommande luktemissioner.

Läs rådgivningen!

Fel på facklan i biogas-
anläggningen

Facklan har inte den funktion man kan förvänta sig, fel i anläggning, vad kan jag som lantbrukare kräva?

Läs rådgivningen!

Komprimering av rågas

Hur ser möjligheterna ut för att utöka sin rågaslagring för att få bättre förutsättningar att styra elproduktionen till de timmarna på dagen med högst elpris?

Läs rådgivningen!

Anslutning till gasnät

Vad ska jag tänka på om jag vill ansluta min biogasanläggning till stamnätet eller till ett lokalt distributionsnät?

Läs rådgivningen!

Avtalsskrivning

Vad ska jag tänka på inför avtalsskrivning för försäljning av fordonsgas?

Läs rådgivningen!

Kontaktinformation

Sara Bergström Nilsson (projektledare): sara.nilsson@hushallningssallskapet.se

Karin Ahlberg Eliasson: karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

Daniel Tamm: daniel.tamm@ri.se