Genomförda aktiviteter

Här presenteras genomförda aktiviteter inom projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar”.

Februari 2015

Slutseminarium i projektet

I februari arrangerades ett slutseminarium i Stockholm framförallt inriktat på att presentera projektets resultat till en bredare intressentgrupp. Seminariet var välbesökt med drygt 50 deltagare. Presentationer som hölls under dagen ser ni till höger.

I februari arrangerades ett slutseminarium i Stockholm framförallt inriktat på att presentera projektets resultat till en bredare intressentgrupp. Seminariet var välbesökt med drygt 50 deltagare. Presentationer som hölls under dagen ser ni till höger.

Anita Boij har utvärderat projektets resultat och genomförande, hennes rapport kommer finnas tillgänglig när den är färdigställd

Gustav Rogstrand berättar vad JTI gör inom utvecklingen av biogas

Dagen avslutades med paneldebatt med några duktiga experter
från vänster Tom Birgersson, Gustav Rogstrand, Lars-Erik Jansson, Stefan Halldorf, Sara Bergström Nilsson och Maria Berglund. Moderator för debatten var Karin Eliasson.

December 2014

I slutet på november genomfördes projektets årliga Workshop i Skövde. Då det är i slutet på projektet kunde många resultat presenteras och diskuteras. Sammanställningar inom ekonomi, energiförbrukning, omrörning, klimat och lagstiftning har gjorts. Du ser samtliga presentationer här till höger. Med på träffen var också en extern utvärderare av projektet.

Nu återstår slutbesök på samtliga anläggningar samt de rapporter till anläggningsägarna som ska skrivas.

Sommaren 2014

Under sommaren 2014 har projektet deltagit på tre mässor. Dessa var Jamtlis vårmarknad i Östersund i maj, Borgeby Fältdagar i juni och Brunnby Lantbrukardagar i början av juli.

Fokus vid dessa tillfällen har varit att sprida information om det aktuella läget för biogasproducenter. Vid dessa har vi haft många intressanta och inspirerande möten!

Karin genomförde också en föreläsning på Borgeby där huvudbudskapet var förbättringsåtgärder för att biogasproduktionen på lantbruk i Sverige ska kunna utvecklas och utökas. Se Karins presentation här: Finns det någon framtid för biogas på lantbruk i Sverige? (pdf)

November 2013

Workshop i projektet. Den 20-21 november höll projektet en Workshop i Skövde. Nästan samtliga anläggningar i biogasprojektet deltog med driftpersonal och/eller anläggningsägare. Vi hade riktigt bra dagar med mycket information, diskussion och fortsatta önskemål om framtiden.

2013-05-29

Biogasdag, Lövsta. Den 29 maj deltog projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå” vid en demonstrationsdag vid Lövsta i Uppsala med temat processintern metananrikning. Demonstrationsdagen var också projektets leverantörsträff för 2013

2012-11-28

Den 28 november genomfördes en webbaserad workshop. Totalt var 12 anläggningar representerade och 20 personer deltog vid mötet. Vi kopplade upp oss på sju platser runt om i landet och webbuppkopplingen fungerade bra, vilket var positivt för oss alla.

Vi började med att presentera oss för varandra. Därefter talade vi om höga svavelhalter i biogasen och orsaker till detta. Projektet har visat på resultat där svavelvätehalterna är höga på flera anläggningar. Olika metoder för svavelvätereduktion diskuterades och erfarenheter utbyttes.

Svämtäckets roll i rötkammaren togs upp. Olika åsikter råder om huruvida svämtäcke är bra eller dåligt för att förhindra höga svavelvätehalter.

Därefter talade vi om energieffektiviteten där projektet försöker jämföra ingående energi till kraftvärmeproduktion med utgående elproduktion och därigenom få fram en elverkningsgrad. Elverkningsgrader för fyra olika anläggningar presenterades.

Projektets resultat visar på låga elverkningsgrader. Detta kommer projektet titta närmare på under våren. Vi talade också på olika omrörningsstrategier och hur mycket av egenproducerad el som anläggningen gör av med, el för tillexempel omrörning och pumpning.

Det varierar mycket mellan anläggningarna både gällande vilken strategi man har för omrörning och vidare vilken intern elförbrukning man har. Detta är viktiga resultat som projektet kommer fortsätta jobba med för att få fram bra data. Samtliga dessa tre områden svavelvätehalter, omrörning och elproduktion är nära sammankopplade.

Önskas utförligare minnesanteckningar från mötet skicka e-post tillkarin.eliasson@hush.se

2012-06-29

Borgeby Fältdagar 27-28 juni 2012
Projektet ”Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå” har deltagit med sina resultat och personal på Borgeby Fältdagar 27-28 juni. Våra rådgivare som deltar i utvärderingsprojektet fanns i kunskapstältets monter om biogas.

Presentationer från Borgeby fältdagar finns i högerspalten på denna sida.

2012-03-07

Leverantörs- och referensgruppsmöte Uppsala. Den 7 mars träffades ca 25 personer på Biocentrum i Uppsala för att genomföra projektets andra leverantörsträff. Dagen började med Studiebesök på lab där JTI och SLU visade vilka biogasanalyser de har möjlighet att göra. Därefter visades resultat av projektet och viktiga frågeställningar diskuterades. Ingrid Strid från SLU och Carina Gunnarsson från JTI visade även resultaten från projektet HQ vall. Samtliga av dagens presentationer hittar du i spalten till höger.

Presentationer från mötet finns i högerspalten på denna sida.

2011-10-27

Biogasdag på Sötåsen. Cirka 60 personer deltog i biogasdagen på Naturbruksgymnasiet Sötåsen. Dagen var ett samarrangemang mellan projekten ”Fastgödsel Sötåsen” och ”Utvärdering av biogasanläggningar” som utförs av Hushållningssällskapen och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

För frågor kontakta Karin Eliasson 0325-618 612, eller Per Ove Persson 0511-248 60

Publiken lyssnar uppmärksamt på Sofia Dehlin från SLU, Skara.

Publiken lyssnar uppmärksamt på Sofia Dehlin från SLU, Skara.

Biogasdagens program inomhus:

1. Fjäderfägödselförsök på Sötåsen och i laboratorium. Mats Edström och Åke Nordberg, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Mats och Åke presenterade en del resultat från pågående studier kring fjäderfägödsel i fullskala på Sötåsen och i laboratorium. Gödsel från fjäderfä utgör ett värdefullt komplement till Sötåsens nötflytgödsel.

2. Kycklinggödselns växtnäringsvärde, presentation av försök. Sofia Dehlin, Institutionen för mark och miljö, SLU, Skara.

Sofia visade på potentialen i hönsgödsel som växtnäringskälla. Vid flera tillfällen har det noterats att kring 40 % av totalkvävet i fastgödsel från kycklingstall har haft mineralgödseleffekt för växterna.

3. Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad, redogjorde för

– Nationellt projekt ”Utvärdering av gårdsbiogasanläggningar”. Fem energirådgivare runt om i landet gör fyra besök per år vid befintliga och nya biogasanläggningar på gårdsnivå. Syftet är att sprida kunskap och erfarenheter till andra som funderar på att satsa på biogas. Projektet har varit igång ett halvt år och omfattar  nu 11 anläggningar. Det finansieras av Jordbruksverket samt SBI, Norups Gård, Bio Waz, Flinga Biogas, Läckeby Water, Lantmännen Bygglant/Browik och Elis Smide.

– Resultat av djupströgödsel i biogasprocesser. Det är positivt för gasutbytet att tillsätta fastgödsel till flytgödsel. I ett exempel skulle det vara möjligt att investera mellan 300 000 och 400 000 kr i utrustning för att sönderdela fastgödsel för att kunna blanda in den i flytgödsel.

4. Resultat från utvärderingsprojektet gödselvärde. Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB, Kalmar

Stefan redovisade en del av de första uppgifter som samlats in i det nationella utvärderingsprojekt som Karin just presenterat. Bl.a. visades registrerade sänkningar av torrsubstanshalten i substratet på grund av bigoasprocessen.

5. Olof Enghag, Jordbruksverket. Olof har arbetat med den nationella biogasstrategin som togs fram under 2009 och 2010.

Den stora tillkommande potentialen för biogas finns i matavfall och gödsel, enligt Olof, som också redogjorde för ambitionen att höja taket för investeringsbidraget till biogasanläggningar från dagens 1,8 miljoner kr till 7 000 000 Euro (60-70 miljoner kr). Förändringen kan komma att träda i kraft tidigast under februari eller mars 2012.

6. Rötrestens värde och spridningstekniker. Lena Rodhe, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Lena presenterade faktorer som påverkar värdet av rötrester från biogasanläggningar. Hon pratade bl.a. om fördelarna av att rötresten har större innehåll av ammoniumkväve och är mer lättflytande.

7. Sönderdelningsutrustning – Praktiska pumpresultat, ekonomi, praktisk sönderdelningstest. Mats Edström, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Mats redogjorde för försök som visade hur starkt beroende pumpbarhet och möjligheter att röra om är av torrsubstanshalten i substrat.

8. Sönderdelning – ekonomi. Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet Skaraborg

En grov kalkyl för inblandning av hönsgödsel i nötgödseln på Sötåsen skulle förändra anläggningens resultat från minus 100 000 kr/år till plus 200 000 kr. Detta skapar naturligtvis ett väsentligt investeringsutrymme för utrustning för att sönderdela och mata in hönsgödseln i anläggningen.

Presentationer från dagen finns i högerspalten på denna sida.

Demonstration av lukt vid spridning av rötrest.

Demonstration av lukt vid spridning av rötrest.

Program utomhus:

– Demonstration av lukt vid spridning av rötrest från Sötåsens biogasanläggning

– Visning av biogasanläggningen på Sötåsen, levererad av Götene gårdsgas

– Minimässa med visning av

a. Utrustning för omrörning och separation från AB G. Alexandersson
b. Luktprov med nötflyt, fjäderfägödsel och rötrest från en blandning av dessa två
c. Resultat från JTI
d. Rapporter från Hushållningssällskapet
e. Götene Gårdsgas

Följande organisationer finansierar och/eller deltar i projekten: EU, Jordbruksverket, Stiftelsen lantbruksforskning, Västra Götalandsregionen, Sveriges lantbruksuniversitet.

Leverantörer som ingår som intressenter i båda projekten:

– Alexanderssons
– Götene Gårdsgas
– MLM
– SBI
– Norups Gård
– Bio Waz
– Flinga Biogas
– Läckeby Water
– Lantmännen Bygglant/Browik
– Elis Smide

2011-09-27


HS-rådgivare besökte Långhult där biogas värmer växthus.

Ett studiebesök hos Dan Waldemarsson och Marcus Söderlind på Långhult i Habo genomfördes för ett tiotal av Hushållningssällskapets rådgivare den 27 september. Dan berättade om vägen från idé till färdig anläggning och Marcus berättade om hur växthuset värms upp med biogasen. Ett intressant studiebesök där både energi, växtodling och miljörådgivare fick mycket information.

2011-09-23

Karin presenterade projektet på en teknikutvecklings workshop i Skövde. Inbjudare var Energigården inom Agroväst och Skaraborgs Kommunalförbund. Läs mer om den påhttp://biogasregionen.se/index.php?page=workshop-om-bioenergi-i-skoevde. Vi fick många bra synpunkter från kunniga aktörer inom biogas och bioenergi. Bland annat lyftes frågan om växtnäringsläckage och täckningskrav på rötrestlager. Utvärderingsprojektet har som ambition att samla in information från hur länsstyrelserna har bedömt i frågan för aktuella projekt.

Presentationer från projektets slutseminarium, Stockholm
(Februari 2015)

Sammanfattande resultat från projektet
Karin Eliasson, projektledare
Hushållningssällskapet Sjuhärad

Ekonomisk analys an biogasanläggningarna
Lars Erik Jansson,
energikonsult

Kostnader för tillsyn och ansökan för den lagstiftning som behövs på anläggningarna
Sara Bergström-Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar
Maria Berglund,
Hushållningssällskapet Halland

Biogasprojekt vid JTI
Gustav Rogstrand, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Så jobbar HS med framtiden inom biogas
Karin Eliasson, projektledare
Hushållningssällskapet Sjuhärad

Presentationer från workshop i projektet, Skövde
(November 2014)

Inledning och drifterfarenheter
Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Myndighetskostnader för gårdsbaserad biogasproduktion
Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

Biogas och klimatnytta
Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland

Ekonomisk analys av biogasanläggningar
Lars- Erik Jansson, Energi- och Affärsutveckling

Utvärdering av viskositet och omrörningsmetoder vid gårdsbiogasanläggningar
Henrik Olsson, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Gödselgasstödet
Camilla L. Tolke, Klimatenheten, Växt och miljöavdelningen, Jordbruksverket

Utvärdering Energi
David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad

Övervakning av processen
Anna Schnürer, Inst. för Mikrobiologi, SLU

Presentationer från workshop i projektet, Skövde
(December 2013)

Inledning
Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Substratkunskap
Anna Schnürer, SLU

Sönderdelningstekniker för fastgödsel
Mats Edström, JTI

Driftoptimering – hur säkerställer vi att vi gör rätt
Anna Schnürer, SLU

Svavelväte i biogasprocessen, varför uppstår den och hur kan den påverkas?
Anna Schnürer, SLU

Reduktion av svavelväte i biogasen – praktiska erfarenheter
Anders Broberg, Hushållningssällskapet

Småskalig biogasuppgradering
Tobias Persson, SGC

Effektiviteten i kraftvärmesystemet vid några lantbruksbaserade biogasanläggningar
Gunnar Hadders, Hushållningssällskapet

Presentation biogasdag Lövsta:
(2013-05-29)

Presentation av projektet, resultat och fordonsgasproduktion

Presentation webbaserad workshop:
(2012-11-28)

Presentation av anläggningar

Presentationer på Borgeby Fältdagar:
(2012-06-28)

Djupströgödsel – Bra för gasproduktionen & växtnäringsvärdet!

Vad händer med stallgödseln under rötning?

Gaskvaliteten i fokus

Leverantörs- och referensgruppsmöte, Uppsala:
(2012-03-07)

Projektinformation
Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

HQ vall
Ingrid Strid, SLU
och Carina Gunnarsson, JTI

Gödselanalyser
Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

 

Presentationer från biogasdag Sötåsen:
(2011-10-27)

Presentation av projektet Utvärdering av biogasanläggningar
Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Fjäderfägödselförsök på Sötåsen
Mats Edström, JTI

Sönderdelning av fastgödsel
Mats Edström, JTI

Kycklinggödselns växtnäringsvärde
Sofia Dehlin, SLU Skara

Gödselanalyser
Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Förändringar i biogasstöden
Olov Enghag, Jordbruksverket

Rötrestens värde och spridningstekniker
Lena Rodhe, JTI

Söderdelning – ekonomi
Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet Skaraborg