Besök på anläggningarna

 • Varje anläggning som är med i projektet kommer att få i snitt 8 besök fördelade under två år. Målsättningen är att det är samma rådgivare som kommer att göra samtliga besök.
 • Vid besöken samlas uppgifter om anläggningen in, gasmätningar genomförs och prover tas av substrat och rötrest för vidare analyser. Samtliga nödvändiga instrument och provtagningsutrustningar har rådgivaren med sig. Noggrann tvätt sker mellan anläggningarna och besöken.
 • Efter 4 fyra besök skrivs en sammanställning över samtliga gårdars resultat inklusive rådgivning. Två sådana sammanställningar ingår i avtalet för de anläggningar som är med.
 • Årligen skickas en inbjudan att delta i en workshop där målgruppen är leverantörer och producenter.

Arbetstid för lantbrukare/producent

Vi bedömer att arbetstiden för dig som producent är den tid det tar för rådgivaren att göra besöket på gården. Det motsvarar från och med det andra besöket ca 2 timmar per besök. Det första besöket kommer att kräva mellan tre och sex timmar beroende på aktuella förutsättningar. Ersättningen till dig som anläggningsägare blir i form av resultat från gjorda mätningar och analyser av prov på laboratorium.

Första besöket

Vid första besöket läggs en utvärderingsplan upp för anläggningen. Därför är det viktigt att rådgivaren får en ordentlig genomgång av teknik, ekonomi, substratflöden samt gasproduktion och användning av gasen. Följande delar kommer att kartläggas.

 • Beskrivning av anläggningen
 • Investeringskostnader
 • Villkor och lagstiftning
 • Driftsekonomi
 • Arbetsbelastning
 • Teknik
 • Upplevda värden

Följande besök

Vid de återkommande besöken görs generellt följande genomgångar, men individuella skillnader kan förekomma beroende på vad man kommit fram till vid första besöket.

 • Driftsekonomi
 • Arbetsbelastning
 • Substrat (provtagning för analys)
 • Rötrest (provtagning för analys)
 • Gaskvalitet (provtagning)
 • El och uppvärmning
 • Ev. övrigt