Salix, Ystad

Närproducerad Salix – en modell för ökad samverkan
Projektet är avslutat

Intresset för salixodling minskar och större salixareal körs upp än nyplanteras för närvarande. Ett skäl är att höjda spannmålspriser under de senare åren har minskat intresset för alternativa grödor men ett lika viktigt skäl är bristen på lokal marknad vilket har resulterat i att salixflisen på många håll transporterats 15 mil och mer vilket har gett dålig betalningsförmåga och dåligt rykte för salix.

Kunskapen om den framtida marknaden saknas i dag på många håll i odlarkåren och de dåliga erfarenheterna av de senaste 10 åren gör att man inte tror på en ökad efterfrågan på flis. För att vända den nedåtgående trenden för salix krävs dock fler modeller/affärskoncept för att attrahera potentiella odlare. Koncept där salix etableras utifrån ett långsiktigt beslut med hänsyn till både ekonomi, agronomiska aspekter och landskapsperspektiv.

Ystad Energi AB har intresse att använda upp till 20 % salix i sin bränsleblandning, motsvarande ca 13 GWh/år och ca 6 000 ton/år vilket innebär 500 – 700 ha areal salixodling. I dagsläget finns inom Ystad Kommun några tiotal hektar produktiv salixodling och inom några mils radie från Ystad totalt något hundratal hektar. Det behövs alltså en ökning av odlingen med minst 400 ha inom några mils avstånd från Ystad. För att få till stånd 400 hektar nyplantering krävs en kraftsamling från både användare, entreprenörer och odlare.
SalixEnergi Europa AB (SEE) förvärvade i november 2010 Lantmännen Agroenergi AB:s svenska salixverksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är entreprenadtjänster till salixodlare i Sverige samt försäljning av flis. SEE marknadsför SW Seeds salixsorter i EU, främst genom licensierad produktion av lokala företag samt erbjuder konsulttjänster till salixprojekt inom EU.

SEE är ett nystartat företag men har byggts upp av tre familjeföretag med lång erfarenhet av salixodling och med lantbruk som bas. Förvärvandet av salixverksamheten har gett större möjlighet att utnyttja den egna kompetensen och det egna nätverket för att utveckla salixodlingen i Sverige och utomlands. Huvuddelen av arbetet utförs genom lokala entreprenörer/maskinstationer i olika delar av södra Sverige

SEE har beviljats stöd till ett nationellt demonstrations- och utvecklingsprojekt som pågår fram till juni 2014. Målet för projektet är salixleveranser från 150 hektar ny salixodling inom 3 år genom att skapa en attraktiv affärsmodell genom samverkan mellan energibolag, salixodlare och entreprenörer. Därtill kommer nyetablering på Ystad kommuns egen mark, ca 50 ha. Närodlingarna etableras inom radie på ca 25 km från Ystad värmeverk.

Produktionskedjan bygger på att odlarna levererar direkt eller lagrar flisen vid fältkant. Flisen levereras direkt till Ystad värmeverk som består av 2x 10 MW flispannor. Leveranserna sker enligt uppgjord behovsplan från värmeverket.

Rapporter

Slutrapport 2014 (pdf)

Lägesrapport januari 2013 (pdf)

Lägesrapport oktober 2012 (pdf)

Se även

Närproducerad salix – en modell för ökad samverkan (pdf)
Informationsfolder om projektet

Länkar

www.salixenergi.se

Kontaktuppgifter

SalixEnergi Europa AB
Ulf Andersson
0768-78 64 12