Hästgödsel, Eskilstuna

Energiproduktion med hästgödsel
– från gödsel till värme på 4 dagar

Projektet är avslutat
Sverige är Europas häst tätaste land näst efter Island. Senaste uppskattningen från Jordbruksverket visade att antalet hästar numera är uppe i ca 363 000. En konsekvens av denna utveckling är att det produceras mycket hästgödsel som är svårt att få avsättning för.

Fram till 2011 lades ”överflödig” hästgödsel på deponi men det är nu förbjudet vilket har medfört det blivit svårt att få någon som omhändertar gödseln. För många travstall, ridskolor och privata hästägare har gödselhanteringen blivit ett dyrt problem.

Flera aktörer i Sverige har under de senaste 30 åren försökt att elda hästgödsel för uppvärmning av den egna anläggningen eller som komplement till torv mm i större fjärrvärmeanläggningar. Problemet med hästgödsel är den ojämna fraktionen som ofta är blöt då den legat ute en längre tid, vilket skapar problem i värmeanläggningarna.

Torrsubstansen ligger på 20-60% medan den vid förbränning bör ligga på minst 65 %. För att få ett bra bränsle som kan användas i mindre- mellanstora värmeanläggningar krävs någon form av torkning och homogenisering. Till detta kommer en otydlig lagstiftning där hästgödseln ofta klassas som miljöfarligt avfall och därför inte kan användas hur som helst.

Mixervagn och Aerobic Fermentor Projektledare Anna Wallertz
Kompostkungen är ett företag från Eskilstuna som är distributör av Aerobic Fermentor i Norden, en torknings- och hygieniseringsprocess framtagen för att bearbeta, kontrollera och påskynda nedbrytningsprocessen av biologiskt avfall. Systemet består av en specialbyggd container för nedbrytning av biologiskt avfall inklusive avloppsslam och andra animaliska produkter, till exempel gödsel. Systemet har utvecklats av AGRO-EKO Ltd.

Hästgödseln proveldas i en Rekapanna vid Rekarne bioenergis närvärmeanläggning
utanför Eskilstuna. Beroende på processtiden kan slutprodukten antingen användas som kompostjord eller torkas till bränsle/strö, vilket tar ca 4 dygn. Oavsett vilken slutprodukt som tas fram är den hygieniserad, det vill säga att allt material har uppnått en minimitemperatur på 70°C under minst 1 timme vilket krävs för att ta död på oönskade bakterier, mögelsvampar mm.

Kompostkungen har beviljats stöd för ett nationellt demonstrations- och utvecklingsprojekt som pågår till december 2014. Projektets mål är att utveckla en fungerande hanterings kedja där hästgödsel blir till värme. Detta ska ske med minst möjliga miljöpåverkan och kostnad. Bränslet kommer bl.a att transporteras och proveldas i Rekarne Bioenergis Rekapanna på 490 kW. Målgruppen för projektet är alla inom hästnäringen, hästföretagare, ridskolor, travskolor mm.
Projektet ska visa och inspirera till nya lösningar för en lönsam sluthantering av hästgödsel samtidigt som mer förnybar energi tillförs marknaden. Hästgödselproduktionen i Sverige idag innehåller energi motsvarande 4,3 TWh/år. En stor bonus är att hästnäringen dessutom kan tjäna pengar på gödseln. Idag är det inte ovanligt att hanteringskostnaderna för gödseln är 10 000 -15 000 kr per häst och år, vilket är en mycket tung post för hästföretagen.

Rapport

Slutrapport 2015:

Energiproduktion med hästgödsel i olika former (pdf)

Se även

Hästgödsel som biobränsle (pdf)
Broschyr om projektet

Kontaktuppgifter

Anna Wallertz, Eskilstuna
Tel 070 – 649 46 51
anna.wallertz@telia.com