Bränsleterminal, Trädet

Projektet är avslutat

I Sverige finns idag tillgångar på biobränsle som skulle kunna utnyttjas i större omfattning som bränsle för bl.a. uppvärmning som exempelvis halm och stubbflis.

För att huvuddelen av de befintliga värmeverk som använder skogsflis idag ska vara intresserade av att ta in halm i sin produktion krävs att bränslet levereras som en färdig bränsleprodukt. Alternativet för halm är att användas i specialiserade halmanläggningar. För att leverera en färdig bränslemix krävs dock att bränslet först hanteras via en bränsleterminal. Genom att hantera bränslet via en terminal kan bränslemixarna lättare anpassas utifrån värmeverkens behov.

Stubbflis är ett bränslesortiment som fortfarande används i begränsad omfattning. Under de senaste åren har dock stubbskörd bedrivits i både norra och södra Sverige. Tekniken och metoder är under utveckling, och strävan är att hitta metoder som både minimerar kostnader, ger en ren råvara och ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Lundby maskinstation är ett entreprenadföretag med verksamhet i Trädet, Ulricehamns Kommun. Företaget drivs av Fredrik och Åsa Johansson och till hjälp finns 12 anställda. Trädet ligger mitt emellan Ulricehamn och Falköping med ena foten i skogsbygden i Sjuhärad och andra foten i Skaraborgs slättbygder med stora jordbruk. Detta gör att både halm- och skogsbränsletillgången är god.

Lundby Gård består av ca 600 ha varav 500 ha egen skog och 50 ha åkermark där det odlas spannmål och vall. Företaget har både entreprenad- och åkeriverksamhet samt driver företaget ett litet sågverk. I dagsläget har gården 3 terminaler för lagring av flis och kalk med utrymme för expansion. Att utveckla verksamheten med bioenergi gynnar företaget genom bättre utnyttjande av maskiner, jämnare arbetsbelastning över året, detta i sin tur leder till ett bättre kassaflöde.

Iden är att råvaran i första hand hämtas från Lundbys egen skog. Vid efterfrågan kan råvaran utökas genom att knyta till andra skogsägare. Stubbarna bryts från areal på 3-4 ha och uppåt. Stubbarna krossas vid skogsväg och transporteras sedan till terminalen. Halmpressning utförs redan idag på entreprenad.

Genom att utnyttja åkeriets egna lastbilar kan halm transporteras från åker till terminal och flis/halm från terminal till värmeverk. Tillgången på halmråvara är god i regionen. Vid inblandning av halm kan transporten effektiviseras genom samma mängd råvara men mer energi transporteras. Genom terminalhanteringen kan leveranserna säkras och råvaran anpassas till kundens behov.

Lundby Maskinstation har beviljats stöd till ett nationellt demonstrations- och utvecklingsprojekt som pågår fram till juni 2014.

Målet för projektet är att öka användningen av nya biobränslesortiment genom att utveckla en lokal bränsleterminal och demonstrera en bränslekedja med bl. a. mixar av halm och flis från produktion till slutanvändning i värmeverket.

Projektet ska resultera i att värmeverken får upp ögonen för produkter som inte används i värmeproduktionen idag, att bra och långsiktiga relationer skapas med markägare, värmeverk och övriga samarbetspartners och inte minst att det finns lönsamhet i alla led i kedjan. Projektet genomförs i samarbete med KanEnergi.

Rapport

Slutrapport 2015:
Lokala terminaler för ökad användning av nya biobränslesortiment i värmeverken (pdf)
Se även

Informationsfolder
Lokala terminaler för ökad användning av nya biobränslesortiment i värmeverken/ Lundby maskinstation (pdf)

Aktiviteter

Torsdag den 30 maj 2013 anordnades ett seminarium och demonstration i Trädet. Lundby. Temat för dagen var ”bränsleflis från småskalig stubbskörd”.

Läs reportage från dagen

Filmer från dagen

Länkar

www.lundby-maskinstation.se

Kontaktuppgifter

Lundby Maskinstation
Fredrik Johansson
fredrik@lundby-maskinstation.se
Tel 0705-337699