Biomassa från vägkanter, Gävle

Uttag av biobränsle från vägkanter och överskottsmarker – utveckling av ny uppsamlingsmetod

I Sverige finns i dag ungefär 213 000 km skogsbilvägar, d.v.s. vägar utan statligt bidrag. Om man antar att fem procent av denna väglängd årligen är lämplig att skörda för ett eventuellt biomassauttag och att medelvikten blir 40 ton torrsubstans per km (10 m skördebredd), mot-svarar det 426 000 ton TS per år. Med ett energivärde på 4,7 MWh per ton levererad biomassa blir det totala energitillskottet ca 2 TWh.

Röjning av småträd och buskar efter bl.a. vägkanter innebär ofta en kostnad då det är en åtgärd som räknas till vägunderhåll. Mycket lite vägkantsvegetation tas idag tillvara som energiråvara bl.a. beroende på att det tidigare inte varit lönsamt men även för att det inte finns teknik och metoder som klarar att avverka och tillvarata råvaran
i en och samma operation. Med ökad efterfrågan och pris på skogsbränsle ökar behoven att tillvarata mer biomassaresurser och utveckla effektiva metoder.
Tillgången av råvara varierar från vägsträckor utan småträd och buskar till avsnitt med flera 10 000-tals stammar per ha och enligt studier av Skogforsk finns möjlighet till relativt god lönsamhet vid uttag av skogsbränsle längs vägkanter beroende på teknik och metoder.

För att öka utnyttjandet av den resurs som biomassa från vägkanter och överskottsmarker ger krävs utveckling av teknik och metoder, spridning av kunskap samt företagare med innovativa idéer. Åke Lundberg i Hedesunda utanför Gävle har varit entreprenör i skogsbranschen sedan 2005. Sedan 2011 ägnar sig Åke åt främst flisningsuppdrag, och har idag en snabbgående kross samt en lastväxlarbil med släp. Åke vill utveckla verksamheten med en släntklippare med uppsamlingsanordning så materialet kan användas istället för att bli kvar i skog och mark. Åke har redan etablerade fliskunder som kan ta emot råvara under hela året.

Skogforsk har tillsammans med Åke Lundberg beviljats stöd från Landsbygdsprogrammet till ett nationellt demonstrations- och utvecklingsprojekt som pågår till och med 2014. Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Forskningen är inriktad på bland annat skogsträdsförädling, driftsteknik, skoglig logistik och skogsbränslehantering. Andra viktiga forskningsområden är tillämpad natur- och miljövård, mark och vatten samt värdeskapande virkesutnyttjande.

Idén med projektet är att komplettera en konventionell släntklippare med en uppsamlingsanordning för att kunna skörda biomassa på ytor som väg- och åkerkanter, kraftledningsgator, trafikplatser mm. Biomassan ska sedan flisas och säljas som ett färdigt bränsle till värmeverk i Gävle-, Sandvikenområdet. Nästa steg kan bli att sälja tekniken med klippare och uppsamlingsanordning när konceptet testats och trimmats in. Projektet bidrar till att marknaden tillförs en ny skördemetod där outnyttjad biomassa kan tas tillvara och öka volymen biobränsle vilket bidrar till att uppfylla samhällets mål om mer förnybar energi. En värdekedja som förutom energiutbyte har potential att främja väghållningen och landskapsvård.

Aktuellt

Rapport, december 2014
Avverkning och uppsamling av skogsbränsle i kantzoner
Testkörning av tredje prototypen (pdf)
Rapport, januari 2014
Avverkning och uppsamling av skogsbränsle i kantzoner
Testkörning av första prototypen (pdf)

Kontaktuppgifter

Östveda Entreprenad
Åke Lundberg
ostveda@live.se
Tel 070-2554830

Skogforsk
Maria Iwarsson Wide
Maria.IwarssonWide@skogforsk.se
Tel 018-18 85 99