Regelverk för användning av hästgödsel i bränslesammanhang

(Uppgifter från Jordbruksverket och gällande 2014-11-11. Observera att regelverket kan ha ändrats sedan dess.)
Både obearbetad och pelletterad hästgödsel omfattas av den s.k. abp-lagstiftningen (animaliska biprodukter). Abp lagstiftningen är förordning (EG) nr 1069/2009 och dess tillämpningsförordning – förordning (EU) nr 142/2022. Lagstiftningen är direkt tillämplig i samtliga EU´s medlemsstater.

Hästgödsel är ett organiskt gödningsmedel/ jordförbättringsmedel. Om hästgödsel är abp eller inte beror på om den är obehandlad eller om den är bearbetad/behandlad enligt abp-lagstiftningens krav till ett organiskt gödningsmedel för utsläppande på marknaden. Är den bearbetad/behandlad enligt kraven definieras den istället för ”abp” som en ”framställd produkt”.

Behandlingen/ bearbetningen ska göras i en anläggning som Jordbruksverket godkänt och kan bestå av t.ex. rötning, kompostering eller enbart värmebehandling (med eller utan pellettering). När ett organiskt gödningsmedel får släppas ut på marknaden är det en ”framställd produkt”, men den omfattas fortfarande av abp-lagstiftningen.

Både abp-lagstiftningen och miljölagstiftningen tillåter att hästgödsel (såväl obearbetad som bearbetad) förbränns som avfall (vilket givetvis även kan innebära värmeåtervinning- men pannan måste vara godkänd för förbränning av avfall). Ska gödseln istället användas som bränsle (i en panna som inte är godkänd för avfall) måste det göras inom ramen för abp-lagstiftningen.

I somras kom ett tillägg till abp-lagstiftningen som ställer lägre utsläppskrav än avfallsförbränningslagstiftningen på förbränning av gödsel. Kompletteringen tar hänsyn både till miljö och smittskydd, men den omfattar i dagsläget bara gödsel från fjäderfä. Om gödseln är behandlad/bearbetad eller helt obehandlad när den används som bränsle har dock ingen betydelse ur abp-lagstiftningens sätt att se det.

Vi (Jordbruksverket) har inte fått någon information om att det finns andra länder som är intresserade av att få användningen av hästgödsel som bränsle tillagd till lagstiftningen. Det har varit Sverige som drivit frågan, och utan direkt stöd från andra medlemsstater. (Däremot har jag heller inga indikationer på att något land skulle vara emot förslaget.) Vi väntar nu på att något svenskt företag ska kunna visa att det fungerar att använda hästgödsel inom givna utsläppsramar och att företaget presenterar detta för Kommissionen så att vi kan få till det tillägg som hästbranschen önskar. Kommissionen har sagt sig vara positiva till ett tillägg, men vill se att det går att hålla sig inom utsläppsramarna med olika typer av ströinblandning.

Grundregeln är att om animaliska biprodukter (till vilket naturgödsel hör) ska förbrännas som avfall ska anläggningen ha de miljötillstånd som krävs för förbränning av avfall och vara registrerad av Jordbruksverket. Om anläggningen istället använder animaliska biprodukter som bränsle (och det inte är avfall) ska anläggningen godkännas av Jordbruksverket. Jordbruksverket kan inte godkänna en panna som använder hästgödsel som bränsle förrän lagstiftningen är på plats.

Mer information om Organiska gödningsmedel finns på http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/produkterfrandjur/organiskagodningsmedel.4.37e9ac46144f41921cd332fe.html