Öka lönsamheten i salixodlingen

Bryt upp och plantera nya sorter med högre avkastning

På Vallbytorps gård strax utanför Örebro genomförde Salixodlarna/ Sven Jönsson onsdagen den 29 maj en salixdag. Drygt 30 odlare hade trosat regnet och slutit upp för att se maskindemonstrationer och ta del av kunskap kring uppbrytning, sorter och gödsling.

Två olika metoder för uppbrytning av en odling visades i fält. En ytlig metod och en där man gjorde en djupare bearbetning ner till 10-15cm. Nils- Erik Nordh presenterade resultat från försök där de två metoderna jämförts.

Den ytliga metoden går snabbare och kräver mindre energi men fler salixplantor överlever. Kvarvarande salixplantor kan vara till nackdel om det skall planteras salix direkt.

I försöket såddes även höstvete samma år som uppbrytning. Ingen skillnad i avkastning mellan djup respektive ytlig fräsning kunde märkas. Förfrukseffekten av salix var låg i försöktet en förbättrad jordstruktur och tillförda mullrester. Men flera av de närvarande odlarna hade väldigt positiva erfarenheter av salix som förfrukt. Det finns plats för fler försök för att öka kunskapen om förfruktseffekt och bästa metod för nyetablering av salix.

Håkan Rosenqvist presenterade aktuella kalkyler som stöd för beslut vad som är lämpligast att göra vid olika förutsättningar. Salix är den bästa energigrödan av alternativen. Har man låg avkastning, gamla kloner, lämplig mark för salix, avsättning inom rimligt avstånd är det lönsamt att byta till en sort med högre avkastning.

Caroline Dahlberg från Biototal berättade om gödsling med slam och biorötrest.

EWB och Salixenergi Europa redogjorde för de sorter som finns tillgängliga tex estelle, Wilhelm,Birgit eller Tora, Klara,Inger. Det konstaterades att det finns ett stort behov av försök för att få ett bättre underlag till sorternas avkastning och känslighet för rost och frost.