Företag med utvecklingsidéer om flis, salix eller ved sökes!

Har Du/Ni ett företag som med lite hjälp utifrån skulle kunna utveckla en ny biobränsleverksamhet?

Sverige kan producera mer förnybar energi i form av biobränslen. Sådan verksamhet kan stimuleras genom bra utvecklings- och demonstrationsprojekt. Under åren 2011-2013 arbetar vi nationellt för att lotsa fram 12 utvecklings- och demonstrationsprojekt för småskalig biobränsleproduktion med en produktion på 500 – 10 000 ton/år.

För att projekt som arbetsform ska bli attraktivt och hanterbart för dig som jord- och skogsbruksföretagare erbjuder vi rådgivning inom företags- och projektutveckling till de företag som vi, tillsammans med vår stödgrupp, bedömer intressanta att lotsa fram som nationella demonstrationsprojekt.

Som nationellt demonstrationsprojekt får företaget:

Hjälp med att ansöka om finansiering för att kunna utveckla en ny lönsam verksamhet som ska sprida kunskap och inspirera andra företagare till utveckling.
Kontakt med andra företagare som arbetar med flis, salix och ved samt tillgång till information om ny teknik och kunskap som kan gynna företagets utveckling.
Publicitet bl.a. via www.bioenergiportalen.se och andra medier där företaget presenteras på ett positivt sätt.
Möjlighet att initiera forskning på områden som av företaget upplevs som outvecklade och ett hinder för en förbättrad lönsamhet.
För att passa in som sökande till ”nationella utvecklings- och demonstrationsprojekt” bör följande kriterier uppfyllas:

Slutanvändare/köpare bör ingå i utvecklingsprocessen, hela systemlösningar, fokus lönsamhet hela kedjan.
Lantbrukare, markägare eller entreprenörer på landsbygden skall engagera sig som projektgenomförare eller projektdeltagare.
I denna ansökningsomgång prioriteras verksamheter baserade på någon av råvarorna flis, salix eller ved.
Projektgenomförarna ska visa på framtida lönsamhet om föreslagna processer och utrustning fungerar som avsett.
Projektägaren och medverkande företag ska ha ekonomisk status och lämplig kompetens för att kunna genomföra projektet.
10 000 ton/år som övre gräns är en avgränsning för att sortera bort den storskaliga industrin. Nedre gränsen om 500 ton/år sorterar bort renodlade gårdssatsningar.
Värdekedjan ska vara förankrad lokalt/regionalt.

Anmälan

Beskriv ert förslag på max 2-4 st A4-sidor och märk det med ”Utvecklingsidé om flis, salix eller ved”.

Förslaget ska vara konkret och används som ett verktyg för att föra en dialog med er som söker stöd och för att prioritera mellan inskickade förslag. Förslagen ska ge svar på följande frågor:

– Verksamhetsidé? (råvara, omvandlingsteknik, kapacitet, slutprodukter etc)
– Varför vill ni utveckla verksamheten?
– Hur ser verksamheten ut idag?
– Vilka ska genomföra utvecklingsarbetet?
– Vad vill ni uppnå?
– Behov av aktiviteter?
– Ange uppskattad tidsplan

Välkommen att skicka in ditt förslag senast 26 april 2011 till:

Cecilia Wahlberg Roslund
Hushållningssällskapet
0953-140 48,
070-397 09 99
cecilia.wahlberg@hush.se

Susanne Paulrud
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
010-516 59 09
susanne.paulrud@sp.se