Biobränsleföretagare med utvecklingsidéer sökes!

Anmälan senast 31 januari

Har Du/Ni en verksamhet som med lite hjälp utifrån skulle kunna visa vägen för nya biobränslekoncept som inte är vanliga idag?

Sverige kan producera mer förnybar energi i form av biobränslen. Sådan verksamhet kan stimuleras genom bra utvecklings- och demonstrationsprojekt. Under åren 2012-2013 arbetar vi nationellt för att lotsa fram ytterligare några utvecklings- och demonstrationsprojekt för småskalig biobränsleproduktion med en produktion på 500 – 10 000 ton/år.

För att projekt som arbetsform ska bli attraktivt och hanterbart för dig som jord- och skogsbruksföretagare erbjuder vi rådgivning inom företags- och projektutveckling till de företag som vi, tillsammans med vår stödgrupp, bedömer intressanta att lotsa fram som nationella demonstrationsprojekt.

Som nationellt demonstrationsprojekt får företaget:

Hjälp med att ansöka om finansiering för att kunna utveckla en ny lönsam verksamhet som ska sprida kunskap och inspirera andra företagare till utveckling.
Kontakt med andra företagare som arbetar med liknande råvaror eller koncept samt tillgång till information om ny teknik och kunskap som kan gynna företagets utveckling.
Publicitet bl.a. via www.bioenergiportalen.se och andra medier där företaget presenteras på ett positivt sätt.
Möjlighet att initiera forskning på områden som av företaget upplevs som outvecklade och ett hinder för en förbättrad lönsamhet.
För att passa in som sökande till ”nationella utvecklings- och demonstrationsprojekt” bör följande kriterier uppfyllas:

Slutanvändare/köpare bör ingå i konceptet, hela systemlösningar, fokus lönsamhet hela kedjan.
Lantbrukare, markägare eller entreprenörer på landsbygden skall engagera sig som projektgenomförare eller projektdeltagare.
I denna ansökningsomgång välkomnas alla typer av verksamheter som baseras på råvaror från skog och åker.
Projektgenomförarna ska visa på framtida lönsamhet om föreslagna processer och utrustning fungerar som avsett.
Projektägaren och medverkande företag ska ha ekonomisk status och lämplig kompetens för att kunna genomföra projektet.
10 000 ton/år som övre gräns är en avgränsning för att sortera bort den storskaliga industrin. Nedre gränsen om 500 ton/år sorterar bort renodlade gårdssatsningar.
Värdekedjan ska vara förankrad lokalt/regionalt.

Viktigt vid anmälan!

Beskriv ert förslag på max 2-4 st A4-sidor och märk det med ”Utvecklingsidé småskalig biobränsleverksamhet”.

Förslaget ska vara konkret och används som ett verktyg för att föra en dialog med er som söker stöd och för att prioritera mellan inskickade förslag.

Förslagen ska ge svar på följande frågor:

– Verksamhetsidé? (råvara, omvandlingsteknik, kapacitet, slutprodukter etc)
– Varför vill ni utveckla verksamheten?
– Hur ser verksamheten ut idag?
– Vilka ska genomföra utvecklingsarbetet?
– Vad vill ni uppnå?
– Behov av aktiviteter?
– Ange uppskattad tidsplan

Anmälan och information:

Cecilia Wahlberg Roslund
Hushållningssällskapet
0953-140 48
070-397 09 99
cecilia.wahlberg@hush.se

Susanne Paulrud
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
010-516 59 05
susanne.paulrud@sp.se