Genomförda aktiviteter

Genomförda aktiviteter inom projektet ”Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor”.

30 januari 2015

I samband med temadagen den 30 januari inventerades de behov som salixbranschen behöver arbeta med framöver:

Aktuella utvecklingsbehov för salixbranschen:

  • Fortsatt utveckling av kundanpassade produkter och marknad
  • Utveckla tjänsten att rena avloppsvatten med flis som biprodukt
  • Utveckla en affärsmodell för rening av åkermark med salix
  • Klargör/förändra regelverket så att humanurin och fraktioner från enskilda avlopp får användas som gödselmedel
  • Inventera kväverika vattenkällor och organisera för att nyttjas vid salixodling
  • Utveckla samverkan mellan kommuner och lantbruk-salixodlare
  • Dammar vid vägar -Rening av vatten från vägdiken med salixodling
  • Omvandlingsområden, lokala konflikter, hur ordna lokala miljötillstånd? Vid plantering? Uppvakta Länsstyrelsen?

30 januari 2015

Den 30 januari arrangerade Salixodlarna, Hushållningssällskapet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut en dag i Örebro på temat Miljönyttor och mångfunktionell användning av salix

Presentationer från dagen:

Om projektet Småskaliga biobränslekedjor
Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet

Salix i egen regi – lokalt system med direktflisning och helskottsskörd i Hedemora och Örebro
Salixodlarna

Mer än bara energi – miljö- och samhällsnytta med energigrödor
Lena Niemi Hjulfors, Jordbruksverket

Energiskog och hållbarhet – utveckling av en modell för utvärdering av miljö och ekonomi
Serina Ahlgren, SLU och Carina Gunnarsson, JTI

Fytoremediering med Salix renar marker från kadmium och andra föroreningar
Maria Greger, PhytoEnvitech AB och Stockholms Universitet

Trefaldig nytta med salix – Förnybar energi, bättre folkhälsa och förgröning
Stig Larsson, European Willow Breeding

Pyrolysteknik för förnybar energi- och biokolproduktion
Mattias Gustafsson, EcoTopic

Effekter av hantering av biokol som jordförbättringsmedel vid växtodling
Lars Hylander, SLU

Ersättning för odling av energigräs

Information från Jordbruksverket

När du odlar och skördar fleråriga energigräs som rörflen på åkermark kan du få miljöersättning. Ersättningen består av en grundersättning som du kan få i hela landet. Villkoren är desamma som för betes- och slåttervall.

Läs mer om vilka villkor som gäller för att du ska få grundersättning, hur du söker ersättning, och vad som gäller för år 2014: Energigräs i långliggande vall (pdf).

18 november 2014

Den 18 november arrangerades en demodag  under rubriken ”Klimatsmart energilösning med salix värmer Thoresta Herrgård i Bro”

Se Inbjudan och anmälan >>

Regelverk för hästgödsel som bränsle

Uppgifter från Jordbruksverket (2014-11-11) om det regelverk som gäller för hästgödsel som ska användas i bränslesammanhang.

Läs mer >>

22-25 oktober 2014

Den 22-25 oktober deltog projektet på Elmia Lantbruk i Jönköping.

getimage

Medverkande:
Bal & Bobcat, Lundby Maskinstation, Salixodlarna Örebro, Läppe Energiteknik, Kompostkungen/Rekarne Bioenergi, experter på produktion, kalkyler, förbränning och kraftvärme, Hushållningssällskapet och SP

Mer text och bilder från Elmia 2014 >>

Se inbjudan >> (pdf)

18 september 2014

Den 18 september arrangerades ett seminarium och demonstration med rubriken ”Färdig bränslemix från terminal” i Trädet.

Se program och anmälan >> (pdf)

26 augusti 2014

getimage

Den 26 augusti arrangerades seminarium och demonstration på Jordberga gård på temat ”Transportera bränslehalm – 20 procent mer effektivt än skogsflis”.

Läs reportage från dagen >> (pdf)

25-26 juni 2014

getimage-1

25-26 juni 2014 visades våra nationella demonstrationsverksamheter i Jordbruksverkets energimonter vid Borgeby Fältdagar. www.borgebyfaltdagar.se.

Pelletsteknik från Läppe Energiteknik, och en släntklippare från Östveda Entreprenad visades på plats. I montern fanns även salixodlarna från Örebro för att informera om salix som bränsle och Kompostkungen för att informera om Aerobic Fermentor, en torknings- och hygieniseringsprocess framtagen för att bearbeta, kontrollera och påskynda nedbrytningsprocessen av biologiskt avfall, förädling som kan ge jord eller bränsle.

På mässan i egen monter fanns även REAB som driver demoverksamhet kring salixskörd med rundbalsmaskinen Biobaler och Lundby Maskinstation som utvecklar en bränsleterminal för bla halm och stubbar.

26 mars 2014

Den 26 mars arrangerades en informationsdag med maskinvisning  på temat ”Småskalig pellettering av rörflen till strö eller bränsle” vid Läppe Energi utanför Vingåker.

Se program från dagen >> (pdf)

Tidningen ATL skrev en artikel om projektet:
Pellets av rörflen kan bli lönsam nisch >> (pdf)

25 februari 2014

getimage-4

”Fjärrvärme från halmeldning”
– seminarium och demonstration i Löderup.

Läs reportage från dagen >> (pdf)

11 februari

Den 11 februari hölls en kurs i att elda salixflis i mindre pannor (50 kW-2 MW), vid  Åsbro kursgård i Hallsberg.

Se program >> (pdf)

November 2013

I samhällsomställningen mot förnybara gröna drivmedel kan lantbruket bidra både genom att producera biomassa på outnyttjade arealer till drivmedelsproduktion men också genom att byta ut fossil diesel i sina traktorer och arbetsmaskiner till bättre alternativ.
RME används och biogas börjar nu testas mer i lantbruksmaskiner men fler alternativ behövs för att täcka hela landets behov.

I denna rapport belyses potentialen för stråråvara (tex halm och rörflen) som skulle kunna bidra i flera olika produktionsprocesser tillsammans med andra råvaror.

Pyrolysprocesser är intressanta ur ytterligare ett perspektiv då den koks som bildas skulle kunna återföras till odlingsmarken och bidra i konverteringen från fossilberoende handelsgödsel till andra mer hållbara och lokala gödselmedel.

Ladda ner rapporten:

Drivmedel från stråbränslen (pdf)

12 november 2013

getimage-5

Den 12 november arrangerade Salixodlarna, Hushållningssällskapet, och SP en konfrens med föreläsningar, diskussioner och utbyte av erfarenheter på Örebro slott.

Temat för dagen var:
Hur fungerar biobränslemarknaden?
och Hur kan småskaliga salix- och flisproducenter skapa nya affärer?

Presentationer från dagen (pdf)

Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor, Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet

Salix som bränsle – pågående projekt, Susanne Paulrud, SP

Bioenergi – Internationella marknader, Gustav Melin, Svebio

Fasta bränslen, Marknaden för flis och pellets, Sofia Bakéus, Svebio

Vad styr prissättningen?, Anders Johnsson, Dalkia/Borås energi

ENA Energi, Peter Nyström, ENA Energi

4 november 2013

Måndag 4 november samlades aktörerna från alla 10 demonstrations-verksamheterna för att presentera sina projekt för varandra och för representanter i stöd- och referensgrupp, (Jordbruksverket, Svebio, Energimyndigheten, LRF, JTI, SLU).

En kreativ dag där företagen fick möjlighet att utbyta erfarenheter, kunskap och idéer.

Konferensen samordnades med Svebios Bioenergidagar i Göteborg där våra projekt också passade på att marknadsföra sig i en gemensam utställning.

Juni 2013

Lovande testresultat med nytt bränslesortiment!

Hushållningssällskapet har i samverkan med Högskolan Dalarna och lokala biobränsleintressenter testat möjligheterna att elda med knubbved i en konventionell närvärmeanläggning.

Knubbved är ett trädbränsle som storleksmässigt ligger mellan pannved och flis, med bitstorlek på ca 50-150 mm. Knubbved är ett bränsle som tex i storsäck torkar lika snabbt som travad ved, men kan bulkhanteras som pellet och flis. Knubbved är lättare att lagra jämfört med flis och mer rationell än traditionell vedhantering.

Inom Hushållningssällskapets nationella utvecklingsprojekt om småskaliga biobränslekedjor utreds möjligheten till en demonstrationsanläggning som skulle kunna lösa och visa denna typ av biobränslekedja, från tillverkning av knubbved till värmeproduktion med automatisk bränsleinmatning.

Ladda ner rapporten:

Proveldning av knubbved. Är det möjligt att automatisera bränslematningen(pdf)

30 maj 2013

getimage-8

Torsdag den 30 maj anordnades ett seminarium och demonstration i Trädet. Lundby. Temat för dagen varbränsleflis från småskalig stubbskörd.

Läs reportage och se filmer från dagen

29 maj 2013

Visningsdag: Öka lönsamheten i salixodlingen!

Onsdag 29 maj arrangerades en visningsdag på Vallbytorp utanför Örebro. Temat var uppbrytning och omplantering av salix.
Länk till reportage från dagen.

Under dagen presenterade Hushållningssällskapet också aktuella skördealternativ för salix. Flera nya alternativ har utvecklats på senare tid, vilket ökar möjligheterna att hitta lönsamma koncept.

getimage

 

 

 

 

Salixskördare i Sverige 2013 (pdf)

17 april 2013

Demodag: Hästgödsel som biobränsle

Den 17 april anordnades en demonstration av gödselförädling i Aerobic Fermentor och värmeproduktion i en Rekapanna på 490 kW.

Se Inbjudan och program ! (pdf)

April 2013

Hushållningssällskapet utreder möjligheten att etablera riktigt småskalig kraftvärmeproduktion i Sverige.

En studie gjord av Björn Kjellström, professor em. Luleå Tekniska Universitet visar att tysk teknik skulle kunna etableras i Sverige för att på lokal nivå producera el och värme, men att nuvarande regelverk försvårar lönsamheten. Ett problem är att enbart vindkraft och inte biobränslebaserad elproduktion, har fri effektgräns för egenproduktion av el. Man kan undra varför elproduktion med biobränsle skall missgynnas om syftet är att öka elproduktionen från förnybara källor?
Det är också angeläget att nettodebitering av elproduktionen kan ske på årsbas. Förhoppningen är att regeringens pågående utredning om nettodebitering tar hänsyn till detta.

Småskalig biobränslebaserad kraftvärme bidrar till ett energisystem med mångfald och ökad försörjningstrygghet, något som landsbygdens aktörer ser stor utvecklingspotential i, men som hittills inte tycks ha uppmärksammats eller uppmuntrats av politiker och beslutsfattare.

Denna rapport baseras på en studie av möjliga etableringsalternativ i Ulricehamns kommun. Processen har fortsatt och flyttats till Linköpingstrakten där aktörer med bättre lokala förutsättningar identifierats.
Ladda ner rapporten:

Intäkter från elproduktion från småskalig biokraftvärme  (pdf)

12 mars 2013

Energiskog – salix och poppel
En nätverksträff  med fokus på användning, köparens behov och samverkan.

Utvecklingsfrågor/tankar från grupparbetet (pdf)

Presentationer (pdf):
Hur kan salix bidra i samhällsutvecklingen?, Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet

Salix som bränsle , Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Salix och poppel som bränsle, Bengt-Erik Löfgren, ÄFAB

Energiskogspoppel, Per Ove Persson, Hushållningssällskapet

Köparens krav på bränsleflis?, Jonas Torstensson, Eon

Februari 2013

SP har under 2012 genomfört en fallstudie hos ett lantbruk utanför Enköping, med målsättningen att beskriva småskaliga torkmetoder som lämpar sig för en salixproduktionskedja på gårdsnivå.
Därtill även att göra en enklare ekonomiska bedömning vilken torkmetod som är mest fördelaktig utifrån gårdens förutsättningar.

Förutsättningar för torkning av salix – fallstudie JoBo Lantbruk (pdf)

13 november 2012

Ett 30-tal lantbrukare och andra intresserade mötte upp när Salixodlarna och Veosol visade modern biobränsleeldning i Körtinge.

Läs reportage från dagen

16 oktober 2012

Informations/demonstrationsdag om rörflen för energiproduktion och strö, på Låttra Gård i Vingåker.
Läs reportage från dagen  (pdf)

getimage

 29 september 2012

På Kumla- Brunoborgs Handelsträdgård i Åbytorp hölls en Salixdag, på temat Närodlat biobränsle.

Serina Ahlgren forskare vid SLU föreläste om salix som kvävekälla och drivmedel. Flisning av helskott och visning av salixeldad panna 500 kW.

Läs reportage från dagen

18 september 2012

Tisdagen den 18 september hölls en demonstrationsdag kring ”ny” halmteknik utanför Trelleborg. Deltagarna fick  ta del av Bal & Bobcats långa erfarenhet av att arbeta med halm från åker till färdig värme.
Läs reportage från dagen (pdf).

Se tidningen ATL:s film från dagen och visningen av maskinen Transtacker, som kan stapla 9 ton balar på 6-7 minuter.

5 september 2012

Den 5 september anordnades en temadag kring odling av grön Energi i Danmark. Läs projektledare Susanne Paulruds reportage från dagen! (pdf)

Bakgrund till temadagen är bl.a. en rapport ”10 milj tons planen” en studie som har genomförts i samarbete mellan forskare från Köpenhamns universitet, Århus universitet och DONG Energy. Rapporten beskriver bl.a. hur Danmark kan producera 10 miljoner ton mer biomassa 2020 inom ramen för befintligt jord-och skogsbruk utan att påverka foder- eller livsmedelsproduktionen.

Danmark kan tredoble biomasseproduktionen og forbedre miljoet  (nyhet)

+ 10 mio. tons planen (rapport)

27-28 juni 2012

Borgeby fältdagar

27-28 juni 2012 visades våra nationella demonstrationsverksamheter upp vid Borgeby Fältdagar. Här visades bland annat helskottsskördaren Stemster. Läs mer

getimage-3

Juni 2012

Inför ett eventuellt kommande demonstrationsprojekt har en förstudie om småskalig kraftvärme genomförts av Exergetics och professor Björn Kjellström.
Gengaskraftvärme för Hökerum (pdf)

Även SLU har under 2011 undersökt området småskalig kraftvärme.
Lönsamhet för småskalig biobränslebaserad kraftvärme – förutsättningar och framtidsutsikter (pdf)

Maj 2012

Demonstrationsdag om Salix i Skåne

Den 10 maj hölls en demonstrationsdag om salix på Skarhult gods i Eslöv med avslutning på SLU Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp i Lund, och där hela kedjan från ogräsets effekter på tillväxt, skörd i rundbal till användning i storbalspannor för halm visades upp.

Läs mer

Mars 2012

Kurs
Biobränsle på gårdsnivå

Februari 2012

Senaste nytt från projektet Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor
Läs brevet från projektledarna Cecilia W Roslund och Susanne Paulrud!

Januari 2012

Delrapportering från projektet ”Rörflen i glesbygdens småskaliga biobränslesystem”, Glommersträsk.

Rörflen och värmeproduktion – sammanfattning av projektåret 2011

Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011 Delrapport, 2011 (pdf)

Utlysning:
Biobränsleföretagare med utvecklingsidéer sökes!
Se utlysningen

25 januari 2012

Salixdag, Örebro

Den 25 januari hölls en salixdag med fältdemonstration av olika skördemaskiner, samt redovisning av projektet ”Lönsam salixodling- tre goda exempel”.

Se ATL:s bildspel från salixdagen

Ladda ner foldern Lönsam salixodling. Tre goda exempel (pdf)

September 2011

Senaste nytt från projektet ”Nationell samordning och projektutveckling av småskaliga biobränslekedjor”.

Läs brevet från projektledarna Cecilia W Roslund och Susanne Paulrud

20 september 2011

Demonstrationsdag i Löderup, Ystad
”Halm från åker till färdig värme”

Den 20 september hölls en demonstrationsdag om halm hos Bal & Bobcat i Löderup, och hela kedjan från pressen, uppsamling, lagring till användning i Löderups värmeverk visades upp.
Läs mer  (pdf)

26 maj 2011

Visningsdag Glommersträsk

Se program

4 maj 2011

Demonstrationsdag, Vingåker
Den 4 maj hölls en demonstrationsdag om energigräset rörflen på Låttra Gård i Vingåker, och hela kedjan från odling, brikettering till användning i gårdens panna visades upp.

April 2011

Utlysning:
Företag med utvecklingsidéer om flis, salix eller ved sökes!

Företag med utvecklingsidéer om flis, salix eller ved sökes!