Genomförda aktiviteter

7 maj seminarium – Rörflen som affärsidé

Se inbjudan och program >>

…………………………………………………………………………….

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från projektet Rörflen som affärsidé (pdf)

…………………………………………………………………………….

Ströproduktion på gårdsnivå

Rejlers har genomfört en teknikutredning för att anpassa den polska skruvpresstekniken ”Biomasser” till gårdsnivå med mer automatiserad drift och fjärrövervakning. Gårdar med ca 20 ha rörflen ska kunna producera strö, bränsle eller produkter för annan användning av rörflen.

Ströproduktion på gårdsnivå (pdf)

…………………………………………………………………………….

24 mars 2015

Slutseminarium. (Presentationerna från dagen hittar du efter bilderna  längre ner på sidan. )
Se programmet >>

Under rörflendagen 24 mars i Nybro visades den polska skruvpresstekniken som Glommers Miljöenergi AB använder för att tillverka värmebehandlat djurströ.

På plats i Nybro visade Askets representanter Marek Wawrzyniak och Ryszard Makowski senaste versionen av en Biomasser Solopress som briketterade Erlandssons rörflen skördad vecka 12 i Nybroområdet.

Polackerna var imponerade över materialet och hållfastheten, för av alla råvaror de testat i Polen slog denna råvara rekord!

Det paradoxala är dock att vi i Sverige vill riva sönder briketterna och få dem att falla isär för att få till ett bra strömaterial. Poängen med denna teknik vid ströproduktion är att den hygieniserar materialet genom upphettning vilket också binder damm.

Våra bränslepriser är för låga för att briketterna skall kunna bli lönsamma som bränsle.

Vid ytterligare tester dagen efter visningen visade utrustningen på möjligheter till modifieringar och kapacitet att kunna få fram intressanta ströfraktioner i en rationell process som stödjer den teknikstudie som Rejlers genomfört inom ramen för detta projekt.

Fortsättning på utvecklingsarbetet följer…

Presentationer: (pdf)

Inledning
Jesper Broberg, Hushållningssällskapet

Rörflen som affärsidé
Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet

Rörflen som bränsle
Susanne Paulrud, SP

Rörflen som foder till dikor
Anna Hessle och Mikaela Jarstedt, SLU

Grönskördad rörflen som biogasråvara
Carina Gunnarsson, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Rörflen via pyrolysolja till drivmedel, kemikalier, energi
Olov Öhrman, ETC

Biobaserade kompositer från rörflen
Brigitha Nyström, Swerea

Presentation av Asket Biomasser

Produktion av strö på gårdsnivå
Sven-Erik Wiklund, Rejlers
…………………………………………………………………………….

Februari 2015

Ströproduktion på gårdsnivå

Rejlers har genomfört en teknikutredning för att anpassa den polska skruvpresstekniken ”Biomasser” till gårdsnivå med mer automatiserad drift och fjärrövervakning. Gårdar med ca 20 ha rörflen ska kunna producera strö, bränsle eller produkter för annan användning av rörflen.

Ströproduktion på gårdsnivå (pdf)

…………………………………………………………………………….

19 februari 2015

Rörflen i frilandsodling

Den 19 februari arrangerades idéverkstad och kunskapsutbyte i Skellefteå på temat ”Torr rörflenhalm till täckning eller utelagring eller Grönskördad rörflen till gödslande täcke?”
Se programmet >>

Rörflen är en spännande gröda, men kan också snabbt utveckla sig till en extremt besvärligt ogräs i en yrkesmässig trädgårdsodling, där den samtidigt kan förstöra all dränering på ett ohyggligt effektivt sätt.
Se förslagen angående detta från Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götaland >> (pdf)

Presentationer: (pdf)

Rörflen som affärsidé
Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet

Rörflen som gröngödsling i frilandsodling
Elisabeth Öberg, Trädgård och konsult

…………………………………………………………………………….

December 2014 

Nya rön om rörflen som foder!

Rörflen – ett intressant foder till dikor
(Nyhet, Greppa näringen)

Resurseffektiv utfodring av dikor (pdf)

Slutsatser försök 1
Rörflen skördad i blomning gav ett energiintag nära kornas behov enligt norm.

Slutsatser försök 2
Rörflen och halm täckte 80% av kornas energibehov och
100% av AAT-behovet under dräktigheten.

Utfodring med rörflen under dräktigheten gav bäst
ekonomiskt resultat.

 

…………………………………………………………………………….

September 2014

Rörflen i djupströbädd

Slutrapport:
Rörflen som strömedel i djupströbäddar för nötkreatur
(pdf)
Examensarbete av Linnea Holmström, SLU

…………………………………………………………………………….

Juni 2014

Innovativt kombisystem
– rörflen till biogas, strö och bränsle i norr

Måndag 9 juni 2014 träffades rörflenodlare och representanter för Jämtlandsgas, Klaragas, JTI och Hushållningssällskapet för att planera och starta upp det nya forskningsprojektet Innovativt kombisystem – rörflen till biogas, strö och bränsle i norr, som finansieras av Energimyndigheten och pågår till juni 2015.

Under sommaren togs prover av grönskördad rörflen som samlas in och analyseras för att till hösten ingå i rötningsförsök. Målsättningen är att få fram fakta om grönskördad rörflenråvara till biogasproduktion utifrån norra Sveriges förutsättningar.

Planerade biogasanläggningar i norr, som de i Vännäs och Hammerdal, ska från projektet få underlag till kalkyler och projekteringsarbete.

För mer info. kontakta:
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, projektledare
Carina Gunnarsson tel 010-516 69 32, carina.gunnarsson@jti.se

…………………………………………………………………………….

Juni 2014

Rörflenströ – ett alternativ till spån!

Tisdagkväll 10 juni presenterades det nyutvecklade rörflenströet för hästar vid en visning i Ersmark Skellefteå.

Glommers Miljöenergi har med hjälp av sin skruvpressteknik tagit fram ett värmebehandlat och dammfritt strö av det fleråriga gräset rörflen.

Eleonore Hedman och Anna Lundmark Selin berättade om sina tester och erfarenheter av rörflenströ följt av ett besök i Annas stall.

Gunilla Forsell som har lösdrift för 30 hästar berättade om hanteringen av oförädlad rörflen i form av rundbalar som de använder i sin verksamhet.

En stor fördel med att byta ut spån mot rörflen är att gödseln får ett högre värde som växtnäring eller biogasråvara då strå lättare bryts ned vid växtodling/rötning jämfört med spån som kan ge en negativ effekt.

Rörflenströ – en modern ströprodukt för höstm nöt, får och andra djur (pdf)
Produktblad från Glommers miljöenergi

Om rörflen och rörflen som strö (pdf)
Presentation av Cecila W Roslund, Hushållningssällskapet

…………………………………………………………………………….

13 maj 2014

Rörflenfrö

Rörflenfrö finns att köpa hos:

  • Lantmännen, importerad ospecificerad sort
  • Anders Erlandsson Nybro tel 070-880 8685, anders@nyenergi.eu Rensat frö, sort ”Chieftain”.

…………………………………………………………………………….
Maj 2014

Djupströbäddar till får

Växtnäringsvärde och jämförelse mellan halm och rörflen som strömaterial

Den svenska lammproduktionen växer (från ca 200 000 tackor år 2001 till närmare 300 000 2012). Omkring 20% av produktionen är ekologisk. Merparten av fåren går på djup-ströbäddar under vintern.

Som strömedel är spannmålshalm vanligast men vissa år kan det vara svårt att få tag på torr halm till rimligt pris. Energigräset rörflen framförs som ett alternativ, dock med blandade erfarenheter.

I projektet jämförs halm och rörflen som strömedel till 36 avvanda lamm under två stallperioder.

Läs mer om projektet >>

…………………………………………………………………………….

7 maj 2014

Möjligheter med Rörflen?

Onsdag 7 maj arrangerades en dag om de många möjligheterna med rörflen på Hotell Södra Berget Sundsvall.

Se program >>

…………………………………………………………………………….

8 april 2014

Odla rörflen till strö
– en dag med lantbrukare i Värmland

Resultat från nya odlingsförsök i Örebro och ströstudier i Värmland. Praktiska erfarenheter från odling och användning, samt besök i röflensodling på Godås gård. 

Rörflen som strö (pdf)
Artikel, Ingalill Kämmerling, Ekologiskt lantbruk – ett informationsblad från Länsstyrelsen Örebro län

Rörflen som strömaterial i djupströbädd för nötkreatur (pdf)
Presentation, Linnéa Holmström, examensarbete, LTV-fakulteten, SLU

Program och anmälan

………………………………………………………………………….

17 februari 2014

Projektpengar till pyrolysolja från rörflen

Energimyndigheten har beviljat medel för forskning om att framställa pyrolysolja från stråråvaran rörflen i en ny anläggning hos ETC, Energitekniskt Centrum i Piteå. Även förbränningstester för att undersöka potentialen i förbränningstillämpningar ska genomföras.

Pyrolysolja kan vara intressant i många olika sammanhang, både vid värme- och elproduktion, som bas eller spetsbränsle men också som råvara till gröna drivmedel och gröna kemikalier.

Projektet genomförs av ETC i samverkan med Hushållningssällskapet.

…………………………………………………………………………….

12 februari 2014

Onsdag 12 februari träffades rörflenodlare, lantbrukare och entreprenörer i Lycksele för att diskutera grönskördad rörflen som substrat till biogasanläggningar.

Cecilia Wahlberg Roslund projektledare för Hushållningssällskapets nationella rörflenprojekt inledde med några ord om rörflen i samhällsomställningen från fossilberoende till biobaserad samhällsekonomi. En orientering om rörflenutvecklingen senaste åren och presentation av nationella projektet gjordes.

Representanter för Rörflenodlarföreningen i norr, Jämtlandsgas och Klara Gas ekonomiska föreningar berättade om sina verksamheter och framtidsplaner.

Håkan Rosenqvist expert på odlarkalkyler presenterade tankeväckande siffror och samband för olika grödor och scenarier.

Karin Eliasson Hushållningssällskapet Sjuhärad berättade om sina erfarenheter som biogasrådgivare och sin pågående forskning om rötning och sönderdelning av rörflen.

Krister Lingman skördesamordnare hos Swedish Biogas International presenterade SBIs biogasanläggningar. Värdefulla erfarenheter från skördekedjan med vall till Örebroanläggningen förmedlades.

Många intressanta frågor ventilerades under dagen av de 31 deltagarna som representerade olika perspektiv och geografi (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Uppland, Skåne, Västra Götaland, Närke, Hälsingland, Skåne)!

Presentationer (pdf):

Projektet Rörflen som affärsidé – Nya rörflenaffärer
Cecila W Roslund, Hushållningssällskapet

Rörflen till strö och biogas
Sven-Erik Wiklund, Rörflenodlarföreningen i norr

Vännäsprojektet
Torbjörn Wennebro, Klara Gas Ekonomisk Förening

Kalkyler och kostnader för olika rörflenkedjor
Håkan Rosenqvist

Hanteringskedjan från skörd till biogas, sönderdelning och inmatning i biogasanläggning
Karin Eliasson, Hushållningssällskapet /SLU

Erfarenheter: gräs från odling till biogasanläggning
Krister Ligman, Swedish Biogas International

…………………………………………………………………………….

Januari 2014

Nyhetsbrev

Nu är det snart ett år sedan Hushållningssällskapets nationella projekt ”Rörflen som affärsidé – Nya rörflenaffärer” startade. Nyhetsbrevet sammanfattar vad som hänt under det gångna året.

Läs nyhetsbrevet  (pdf)

…………………………………………………………………………….

December 2013

Rörflen som bränsle
– testade pannor och rekommendationer

En vägledning till hur man kan elda rörflen i mindre värmeanläggningar, dvs pannor i mindre fastigheter (villor, småföretag, skola, gård, närvärmecentral etc). Rörflen används i form av briketter eller rivet/hackat material. Häftet beskriver rörflens bränsleegenskaper, lämplig förbränningsteknik, driftstrategier, testade pannor med kapacitet 30–1 000 kilowatt (kW) samt rekommendationer för att lyckas med rörflen som bränsle i mindre värmeanläggningar. Vägledningen utgår från att rörflen eldas som ensamt bränsle, dvs. inte blandat med andra biobränslen

Ladda ner foldern  (pdf)

…………………………………………………………………………….

Ersättning för odling av energigräs

Information från Jordbruksverket (November 2013)

När du odlar och skördar fleråriga energigräs som rörflen på åkermark kan du få miljöersättning. Ersättningen består av en grundersättning som du kan få i hela landet. Villkoren är desamma som för betes- och slåttervall.

Läs mer om vilka villkor som gäller för att du ska få grundersättning, hur du söker ersättning, och vad som gäller för år 2014: Energigräs i långliggande vall  (pdf).

……………………………………………………………………………………

7 maj 2013

Tisdag den 7 maj arrangerades ett röflenodlarmöte i Sikeå. Några av programpunkterna:
– Vårens skörd, hur går det?
– Vad vet vi om leveranser till olika kunder, strö- resp. energikunder?
– Rapport från rörflendagen med studiebesök vid Örebro biogasanläggning som rötar vall.

Skördetid för rörflensströ! Har du strö till dina djur?  (pdf)

……………………………………………………………………………………

18 april 2013

Torsdag 18 april samlades rörflenodlare, forskare, myndigheter och rådgivare för att ta del av kunskap om rörflen och dess olika användningsområden.

En dag med bra diskussioner, engagerade deltagare och intressant studiebesök vid Örebro Biogasanläggning som rötar gräs.

Presentationer (pdf):

Hur kan rörflen bidra till samhällsutvecklingen? ,Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet

Utveckling av rörflenssorter ,Cecilia Palmborg, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU

Etableringstekniker i röflen , Ann-Charlotte Wallenhammar/Eva Stoltz, Hushållningssällskapet/HS Konsult

Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflensodling , Susanne Paulrud, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Odla ditt eget strö , Karin Granström, Hushållninssällskapet

Rörflen som råvara till drivmedel , Gunnar Larsson, Institutionen för Energi och Teknik, SLU

Rörflen som biogassubstrat , Sven-Erik Svensson, Biosystem och teknologi, SLU

Biogasproduktion i verkligheten , Lars Sjösvärd, Swedish Biogas International

……………………………………………………………………………………

11 april 2013

Kan rörflen vara en råvara som med någon förgasningsteknik kan bli värme, el eller drivmedel?

Studiebesök på Energitekniskt Centrum i Piteå och Hortlax kraftvärmeanläggning.

Läs rapport från besöket (pdf)