Kunskap för framtidens skogar

Projektet Kunskap för framtidens skogar tar avstamp i ett projekt som drivs genom Hushållningssällskapet med kunskap kring skogsbruk i ett förändrat klimat i fokus – Gradvis skog. I Kunskap för framtidens skogar fördjupar vi oss istället i tre olika inriktningar; Viltförvaltning, Mångfald i skogen och Klimatförändringar. Genom riktade utbildningsinsatser till berörda målgrupper hoppas vi öka förståelsen för och möjligheterna med de olika delarna i framtidens skogsbruk.

Projekttid 31 aug 2021 – 31 dec 2024.

I tidigare projekt har områden behandlats var för sig eller delats upp och riktats mot olika målgrupper. Ämnena samspelar med varandra, och nu behövs en insats på nationell nivå för att skapa en helhetssyn och förutsättningar till större spridning och tillämpning. Deltagarna i projektet kommer i ett första steg att erbjudas en grundkurs i skogsbruk, ett sätt att säkerställa att man besitter baskunskaper i svenskt skogsbruk. Dessutom kommer en fördjupande webbutbildning inom varje inriktning (vilt, mångfald och klimat) att finnas tillgängliga.

Inom ramen för projektet planeras även 6 större seminarier med aktuella frågeställningar. Lokalt kommer drygt 40 fysiska träffar att genomföras i mindre grupper över hela landet. Som utförare innebär detta att vi knyter till oss annan kompetens än den rent skogliga, vilket i det här projektet sker genom webbkurser, utbildningar och seminarier, men också genom erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra utförare och interaktioner mellan deltagarna.

Mångfald i skogen behövs för att bevara viktiga livsmiljöer och ha en beredskap för en framtid som med förändrat klimat kommer bjuda på förändrade klimatzoner och extremväder,  nya skadegörare och kanske även en annan efterfrågan från medvetna konsumenter. Samtidigt ser vi hur fler intressen gör anspråk på skogen som arena. Det kan handla om rekreation, mångbruk eller jakt. Samtidigt har skogen långa omloppstider och beslut som fattas idag påverkar skogen flera årtionden framåt.

Deltagarna kommer att få möjlighet att lära sig mer om en mängd intressanta och varierande frågeställningar under projekttiden, t.ex. hur en våtmark anläggs, omställning av mark till skogsbruksmark, nya skötselmetoder och arter, samspel mellan vilt och skog, påverkan från extremväder till konkreta råd för att öka mångfalden i en skog, vilka arter passar på olika marker och vilken nytta gör de, egentligen?

Efter projektet är genomfört är förhoppningen att vi får se fördjupade samarbeten mellan jägare, skogsägare och samhället – bättre förståelse för framtidens skogar, helt enkelt.


Detta projekt finansieras av

Europeiska jordbruksfonden
för Landsbygdsutveckling