Kompetensutveckling ekologisk vallfröproduktion

Enligt EU:s mål ska den ekologiska odlingen ska omfatta 30 procent av jordbruksmarken år 2030. För den ekologiska odlaren har vallen stor betydelse. Den är viktig för att kunna skapa en hållbar växtföljd och hålla nere ogräset. Ekologisk odling är en specialodling med specifika utmaningar för varje fröslag.

Intresset för att odla ekologiskt vallfrö har ökat starkt de senaste tio åren. Efterfrågan på den inhemska marknaden är god samtidigt som exportmarknaden bedöms öka ännu mer i framtiden.

Inom projektet har två tillfällen för kompetensutveckling för rådgivare arrangerats:

Den första kursen hölls i oktober 2019 på Vreta Kluster. Förutom studiebesök på Högåsa gård gick man bland annat igen: Produktionskalkyler, grundläggande information kring etablering, insådd på breda radavstånd eller inte, val av art utifrån radavstånd och gården förutsättningar, val av insåningsgröda, erfarenheter från Norge, höstbehandling, putsning av stubb på våren, ogräsreglering, gödsling, kontraktsteckning och priser samt efterbehandling.

Den andra kursen hölls digitalt i maj 2020. Då visades tekniktester. Sandra Lindström pratade om pollinering, Ann-Charlotte Wallenhammar pratade om skadeinsekter och Per Ståhl pratade om putsning.
Se Per Ståhls film om vitklöverputsning på https://bit.ly/2zJtgqU.

Kontaktpersoner ekologisk vallfröproduktion:
Ann-Charlotte Wallenhammar, ann-charlotte.wallenhammar@hushallningssallskapet.se
Per Ståhl, per.stahl@hushallningssallskapet.se