Etablering och skötsel av flerårig blandning

Kul att du vill så blommor! I detta dokument tar vi upp det viktigaste som du behöver tänka på när det gäller etablering och skötsel av fleråriga blomremsor.  

Fröblandningen är designade för att ge pollen och nektar till humlor och bin som pollinerar raps, bönor och klöverfrö. Fröblandningen är även bra för blomflugor och parasitsteklar som är naturliga fiender till skadegörare.  

I korthet: 

  • Fröblandningen är godkänd för EFA blommande träda/obrukad fältkant 
  • Fröblandningen är ej godkänd för skyddszoner med miljöersättning 
  • Etablera fröblandningen som vallfrö 
  • Honungsört och bovete ingår i utsädet och är skyddsgrödor 
  • Harva precis före sådd för att bekämpa ogräs 
  • Skörd och putsning är effektivt mot ogräs 
  • Gödsling är ej tillåtet på EFA-träda  

Sådd  

Fröblandningen varierar lite mellan olika delar av landet beroende på fröleverantör men en vanlig typ framgår av tabellen nedan.  

Flerårig fröblandning HSB 
8 kg bovete (skyddsgröda) 
4 kg honungsört (skyddsgröda) 
kg vitklöver 
2 kg käringtand 
kg rödklöver 
1 kg gul sötväppling 
1 kg kummin 
20 kg/ha 

 

Fröblandningen etableras på våren som en vallgröda i fint såbruk och grunt, ca 1 – 2 cm. Det är viktigt att harva bort ogräs precis innan sådd. Om sådden blir uppskjuten efter att såbäddsberedningen är klar är det viktigt att harva igen precis innan sådd för att bekämpa ogräs. Välta efter sådd. Vallbaljväxterna fixerar sitt eget kväve och gödsling ska ej göras, då gynnas gräs och ogräs. Gödsling är inte heller tillåtet på EFA-trädor. I fröblandningen ingår honungsört och bovete som fungerar som skyddsgröda för insådden och blommar första året. När honungsörten och bovetet har blommat över kan det vara lämpligt att putsa dem för att gynna vallbaljväxterna och bekämpa rotogräs. 

För att din blomremsa ska få ett långt liv och ge mycket pollen och nektar är det viktigt att den sköts. Skörd är bäst men putsning är bättre än ingen skötsel. Lämplig tid att skörda/putsa är när rödklövern börjar blomma över. Vid putsning i mitten av juli kommer rödklövern att blomma om i augusti som är en viktig period för humlorna att kunna hitta mycket pollen och nektar.