Tävlingsvillkor

Hushållningssällskapet förbehåller sig rätten att ändra tävlingsvillkoren och avbryta tävlingen.

De 15 team som blir antagna ska utse en teamansvarig som måste vara ett företag eller organisation. Kostnaden för utveckling av konceptet finansieras av Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet. En budget för teamet och utvecklingen av konceptet ska skickas in och en rimlighetsbedömning ska göras innan godkännande av Jordbruksverket. Underlag för kostnader och faktura ska inkomma till Hushållningssällskapet senast 30 september 2021, underlag som inkommer senare kommer ej att beaktas. En förutsättning för utbetalning är att konceptet har visats upp på mässor. En mall med instruktioner för budget kommer att erhållas från teamets coach, som också kommer att vara behjälplig med att fylla i mallen.

Om ett team inte levererar efter bedömning av Hushållningssällskapet, kan Hushållningssällskapet avbryta deltagandet i tävlingen och ersätta teamet med ett annat team från reservlistan. Någon ersättning för kostnader utgår då inte ifrån Hushållningssällskapet via Agtech Challenge.

Prissumman utbetalas under 2021 till teamen som representerar något av de tre vinnande tävlingsbidragen. Vinstsumman delas ut till det teamansvariga företaget/organisationen som bestämmer hur vinsten ska fördelas mellan de olika partnerna i teamet.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinst kan ej överlåtas.

Hushållningssällskapet tar ej ansvar för tävlingsbidrag som ej publicerats inom tävlingsperioden, som kommit bort, ej mottagits på ett av Hushållningssällskapets läsbart format eller skadats. Hushållningssällskapet tar ej heller ansvar för eventuella tekniska problem när det kommer till att skicka in ett tävlingsbidrag.

All verksamhet som teamet utför i lokaler, sker på egen risk och skada på lokal, material eller person ansvarar den teamansvarige för.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Innehåller ditt material uppgifter om eller bilder på andra personer än dig själv måste du ha deras medgivande, gärna skriftligt. Du avsäger dig, i och med inskickat och publicerat bidrag, framtida krav på ersättning från Hushållningssällskapet.

I samband med ditt tävlingsbidrag intygar du att det är ditt i egenskap av privatperson eller företag framtaget av dig själv eller i grupp med andra privatpersoner eller företag och ansvarar ensam för dessa uppgifter.
Du/ni som tävlingsdeltagare äger din presenterade idé och tävlingsbidrag.

Hushållningssällskapet förehåller sig rätten att fritt använda tävlingsbidrag i Hushållningssällskapets kanaler för att marknadsföra och kommunicera om både tävlingsbidrag och dess ägare.

Tävlingsbidrag får inte vara en redan etablerad produkt, vara eller tjänst på marknaden.

Personuppgiftshantering

Vi behandlar inkomna personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy som du hittar på:

https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/gdpr/

Insamlade personuppgifter i samband med tävlingen kommer att behandlas av tävlingens tävlingsjury samt Hushållningssällskapet. Hushållningssällskapet är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter. Personuppgifterna kommer att hanteras för att administrera tävlingen, för att utse vinnare samt för att marknadsföra tävlingen och deltagande tävlingsbidrag. Uppgifterna kommer endast att vara registrerade under den tid som krävs för nämnda syften.

Den som är identifierbar i ett tävlingsbidrag har när som helst, utan kostnad, rätt att begära tillgång till dennes personuppgifter samt komplettera och korrigera redan inlämnade uppgifter. Om personuppgifter hanteras på något sätt som går i strid med personuppgiftslagen har den berörda också rätt att få dennes uppgifter raderade från Hushållningssällskapets register.