Presentation av tävlingsbidrag

Här presenterar vi tävlingsbidragen i Hushållningssällskapets Agtech Challenge

 

Realtidsuppföljning

Vilka odlingssystem och strategier ger bäst lönsamhet inom jämförbara förhållanden?

Genom realtidsuppföljning får företagarna tillgång till data i realtid som gör att de tillsammans med andra företagares analyser och rådgivares erfarenheter får ett bättre beslutsunderlag. Att kunna nå mer realtidsanalyser i stället för efterkalkyler året efter möjliggör förbättrande åtgärder i ett mycket tidigare läge än idag till en lägre tidsåtgång för att ta fram analyserna för företagaren. Lantbruksföretagaren får även en ökad kunskap om sitt odlande vilket leder till bättre lönsamhet, minskat klimatavtryck och möjlighet till jämförelser med andra likartade företag.


Kontaktperson
: Jimmy Larsson

Coach: Patrick Petersson, ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet HIR Skåne

Agro-verifikat

Agro-verifikat är ett satellitbildsbaserat system för verifiering av kolinlagring i jordbruksmark på gårdsnivå. Genom datorbaserade mätningar och beräkningar av både mullhalt och biomassaproduktion samt analys av växtföljder kommer verifieringen kunna svara på om gårdar uppnår positiv eller negativ kolbalans.

Fördelarna är flera, till exempel.

Agro-verifikat kommer att organiseras transparent så att både köpare och säljare av kolinlagring får fullt förtroende för lösningen.

Genom upprepade mätningar baserade på satellitbilder kan kostnaden för verifiering sänkas vilket gynnar lantbrukare som vill ställa om till positiv kolbalans.

Genom Agro-verifikats utveckling av metoder för verifiering kommer den tekniska lösningen att förfinas och bilda en bestpraxis.

Kontaktperson: Anders Wästfelt

Coach: Sebastian Remvig, Ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet HIR Skåne

 

Slurry Seeder

Slurry Seeder kommer att bygga ihop en såenhet med en flytgödselspridare för att kunna placera utsäde samtidigt som fyltgödsel/bioflyt myllas ned med ambitionen att få en hög precision samt ge utsädet en optimal start med både ”grofukt” och alla näringsämnen nära till hands. Slurry Seeder är en resurseffektiv metod då etableringen sker med endast en maskinöverfart. Risken för en dålig etablering och ojämn gröda minskar med Slurry Seeder samtidigt som grödan får ett försprång gentemot ogräset.

Vid försommartorka med osäkra etableringar som följd bidrar den här utvecklingen till ett förbättrat värde på flytgödseln/biogödsel samt bidrar till nya samarbeten mellan bland annat växtodling- och animalieproducenter. Tekniken bidrar även till ett större cirkulärt kretslopp mellan biogasen och lantbruket.

Kontaktperson: Victor Wässman

Coach: Alexia von Ehrenheim, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

 

Självkörande fältrobot för hållbar livsmedelsproduktion

Ekobots produkt har potential att minska energianvändningen och användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Fram till idag har Ekobots produkt testats i labmiljö och i begränsad utsträckning i fält.

Detta projekt har som syfte att tillsammans med Almhaga Gård och Stockholmsgården utvärdera produktens användbarhet i kommersiell odling av grönsaker. Projektet skall också utvärdera Ekobots produkt utifrån dess potential att sänka energianvändningen inom lantbruket samt att minska användningen av bekämpningsmedel.

Kontaktperson: Erik Jonuks

Coach: Oskar Hansson, Grönsaksrådgivare på Hushållningssällskapets HIR Skåne

 

Vall-scanner

Vall-scannersystemet är ett hjälpmedel för att uppnå ännu bättre vall- management. Med hjälp av en användarvänlig och prisvärd drönare samlas bilder från vallen in som sedan analyseras för att generera användbar information. Konceptet utvecklas av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Institutionen för norrländsk Jordbruksvetenskap, SLU.

Vallscannersystemet ger bättre kännedom om enskilda fälts förutsättningar och är en ny och tidseffektiv metod att använda i en hektisk period av odlingssäsongen. Den ger underlag för bedömning av övervintringen, och därmed vilka vallar som först bör förnyas eller hjälpsås, samt information för bättre nyttjande av insatsmedel; gödsel och vallfrö.

Kontaktperson: Kristina Sigfridsson

Coach: Kristina Sigfridsson, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

 

Linneaus4D

Linneaus4D I grund och botten automatiseras det arbete som utförts av ekolog, klimatforskare och koldioxidmarknadsmäklare och ger bonden en exakt 4D digital tvilling. Det gör det möjligt för upptagna jordbrukare att enkelt skapa en 4D, cm-till-km digital tvilling av deras mark; verifiera klimatpåverkan av åtgärden, och rapportera / sälja kolförskjutningen.

Kontaktperson: Felix Peniche

Coacher: Petter Ström, rådgivare/konsult och Susanne Alexandersson, forskare Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

 

Östersjömusslor för akvaponi

Johannas Stadsodlingar möter behovet av närproducerad och ekologiskt hållbar mat. Vi odlar regnbåge och grönsaker i ett kretslopp kallat akvaponi. Fiskarnas avföring göder grönsakerna och bildar ett eget ekosystem. Nu vill vi öka hållbarheten genom att byta ut importerat fiskfoder mot lokalt producerade insektslarver. Larverna föds upp på matsvinn och blåmusslor odlade i Östersjön. Musslorna odlas för att minska övergödningen av Östersjön men är för små för att säljas som mat. Vi jobbar med flera aktörer och skapar tillsammans lokalt bärkraftig mat.

Kontaktperson: Thomas Bjelkeman-Pettersson

Coach: Helena Zimmer, Affärsutveckling Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten

 

Agrosolary – ett koncept som fångar solen och gynnar biologisk mångfald

Konceptet Agrosolary handlar om att använda fälten inte bara för växtodling utan också som plats för effektiva solföljare – samtidigt som man gynnar biologisk mångfald. Genom att plantera stråk av vegetation i lantbrukets ofta enformiga fält formas ett nytt koncept som också gynnar småvilt och insekter. Stråken anpassas så att högeffektiva maskiner enkelt kommer fram. Solföljarna är av en ny patenterad konstruktion och genererar lokalproducerad solel till nya tidens fossiloberoende maskiner och framställning av växtnäring i fält.

Kontaktperson: Kurt Hansson

Coach: Christian Danielsson, Växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland

 

Vattir – En molntjänst för att koppla upp och styra bondgården

Vattir utvecklar en molntjänst för att koppla upp och styra bondgården. Ambitionen är att göra hela gården tillgänglig på en samlad plats. Det inkluderar djurdata, uppkopplade maskiner, strömbrytare, samt el- och vattennivåer. Namnet är taget från Vaettir, eller på svenska Vätte/Gårdstomte, vilket är vad vi vill försöka åstadkomma. Helt enkelt en digital hjälpreda som hjälper till att hålla koll på gården, slår av och på strömbrytare och ser till att djuren får rent vatten och mår bra.

Kontaktperson: Karl Söderbärg
Coacher: Sofia Lindman Larsson, Byggnads- och energirådgivare HS Konsult AB/Hushållningssällskapet och Linus Nilsson, Företagsrådgivare Rådgivarna, Hushållningssällskapet Sjuhärad

 

Heat Harvest

I norra Sverige växer datacenterindustrin så det knakar, samtidigt som den producerar varmluft som i dagsläget ofta bara släpps ut. Heat Harvests idé är att bättre ta tillvara på spillvärmen och göra den tillgänglig för de gröna näringarna, alltså skörda värmen från datacentren! Produkten är ett system som ska kunna kopplas på datacentren och ta tillvara på deras spillvärme utan att påverka datacentrets temperatur och tryck, och skapa win-win! Elen som används för kylning av datacentren får då en andra användning som värme, samtidigt som de gröna näringarna få tillgång till värme för till exempel växthusodling eller insektsuppfödning.

Kontaktperson: Moa Johansson

Coach: Erik Häggbom, biträdande försöksledare, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

 

Triple win – grön framställning av ammoniak för lagring, energi och gödsel

Triple win konceptet bygger på en lagringsbar energibärare som ersätter fossila bränslen utan utsläpp av CO2 eller partiklar. Ammoniak kan myllas som gödselmedel och driva bränsleceller. Den har ingen explosionsrisk, går att omvandla med små energiförluster och har hög energitäthet. Ny teknik och överskott av billig energi från solceller och vindkraft medför att varje gård kan framställa ammoniak från ”gratis” råvaror: luft och vatten. Svenskt lantbruk har med Tripple Win ett alternativ för att bli fossiloberoende till 2030.

Kontaktperson: Lars Hylander

Coach: Line Strand Växtodlings- och EU-rådgivare, HS Konsult AB/Hushållningssällskapet

 

CWF – Controlled Weed Farming

CWF är en nykläckt benämning över odlingsåtgärder som gemensamt skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar odlings- och ogrässtrategi. Minimal bearbetning, direktsådd, centimeternoggrannhet och växtföljdsplanering är några av de åtgärder som samverkar i ett projekt som vi nu hoppas ska leda till bland annat säkrare etableringsmetoder, minskande ogräsbank och ett ännu grönare och friskare odlingslandskap. Vi involverar såväl föregående som nuvarande och blivande gröda i systemet.

Kontaktperson: Martin Krokstorp

Coach: Ulrika Nilsson, Miljörådgivare HIR Skåne AB.

 

Solkol

Solenergi och vindkraft bidrar till allt större variationer på elmarknaden. Vår idé är att använda effektöverskott från solenergi för att tillverka biokol ur lantbrukets eller skogens överblivna biomaterial. Biokol ökar bördigheten, vilket är intressant för jordbruk, trädgård och i stadsmiljö. Fokus i detta projekt är potatisodling. Att tillverka och använda biokol på ett hållbart sätt kopplar an till marknaden för kolsänksrätter, skapar ett positivt kretslopp och är positivt för klimatet.

Kontaktperson: Henric Andersson

Coach: Anton Liedgren, HS Konsult AB/Hushållningssällskapet

 

Flexrow – en ny teknik för optimalt radavstånd

Att placera frön på optimalt radavstånd från varandra är viktigt för ett högproduktivt jordbruk. En knapptryckning i traktorhytten är allt som behövs när Flexrow-tekniken ställer om såmaskinens radindelning för nästa gröda. Detta tar då 3–4 minuter, att jämföra med cirka 16 timmar idag. Tekniken möjliggör även distribution av gödning och utsäde till varje radenhet från en central enhet. Samma Flexrow-maskin kan alltså användas flexibelt för sådd, gödning och radhackning (mekanisk ogräsbekämpning) för många olika grödor och det på samma arbetsdag.

Kontaktperson: Magnus Landberg

Coach: Eva Edin, Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

 

Fieldgofer 2.0 – Ny typ av fältrobot för bland annat gödningsspridning

Kraven på lantbrukets effektivitet har ökat samtidigt som det blivit svårt att rekrytera arbetskraft. Det har lett till större och tyngre maskiner, vilket skapar nya problem. Ett är markpackning som minskar skördarna och ökar utsläppen av växthusgaser. Nu presenteras en uppfinning som löser flera problem på en gång: Robotsystemet Fieldgofer 2.0. Roboten kan bära med sig mineralgödsel och därmed sprida gödningen medan lantbrukaren lastar containrar. Den lastar på själv och styrs av smarta sensorer.

Kontaktperson: Karola Reuterström

Coach: Emma Persson,  Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg Blekinge