Beräkningsmodeller

Det är ganska vanligt att en blivande företagare gör kalkyler och budget där intäkter överskattas och kostnader underskattas. Arbeta därför med de ekonomiska beräkningsmodellerna utifrån rimliga antaganden, både gällande intäkter och kostnader. Undersök därefter med hjälp av olika antaganden vilka utfall de olika intäkts- och kostnadsförändringarna ger. Hur påverkas lönsamheten om foderpriset stiger, om dödligheten ökar, försäljningspriset ökar/minskar och så vidare?

Nedan finns åtta stycken olika beräkningsmodeller, indelade utifrån odlingsteknik, art och odlingsinriktning. Beräkningsmodellerna är skapade i Excel och du behöver därför ha tillgång till detta program för att använda kalkylerna. Ladda ned den kalkyl du vill arbeta med från hemsidan, fyll i de färgmarkerade cellerna, vilka är de variabler som du kan arbeta med. Resultaten beräknas automatiskt i kalkylen.

Instruktion till modellerna (Pdf)

• I landbaserad odling förekommer både rom- och sättfiskproduktion och det finns artspecifika modeller för röding, regnbåge och öring.

Regnbåge land
Röding land
Öring land

• För odling av sättfisk i öppna kassar för utsättningsändamål och/eller för vidare produktion till matfisk finns beräkningsmodeller för röding, regnbåge respektive öring.

Regnbåge öppna kassar
Röding öppna kassar
Öring öppna kassar

• Beräkningsmodellerna för odling av matfisk i öppna kassar avser röding och regnbåge, men däremot inte öring då detta är mycket ovanligt.

Regnbåge matfisk öppna kassar
Röding Matfisk öppna kassar

Ute till vänster finns även en enkel finansieringskalkyl som med fördel används tillsammans med och som underlag till de ekonomiska beräkningsmodellerna.