Regler vid försäljning av livsmedel

Lagstiftningen kring försäljning av livsmedel har två syften:

  • Att skydda konsumenten från livsmedel som är otjänliga eller skadliga för hälsan.
  • Att märkning och presentation av livsmedel ska ge tillräcklig information för att konsumenten ska kunna göra egna säkra val. Informationen får inte vara vilseledande.

Det är den som säljer livsmedel som ansvarar för att produkten är säker och att informationen om produkten är korrekt. På livsmedelsverket.se hittar du tydlig och bra information om vad som gäller vid försäljning av livsmedel.

När måste jag vara registrerad som livsmedelsföretagare?
Kraven på registrering och godkännande ser olika ut beroende på hur mycket, hur ofta och vad du säljer. Du kan sälja begränsade mängder primärprodukter utan att behöva vara registrerad som livsmedelsföretagare. En permanent verksamhet ska dock i normalfallet vara registrerad. Vid minsta osäkerhet: kontakta din länsstyrelse och kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Primärproduktion och primärprodukter
Med primärproduktion menas odling och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter, som bär och svamp, omfattas också. Frukt, grönsaker, rotfrukter, potatis, ägg, vilt, bär och svamp är exempel på primärprodukter i det här sammanhanget.

Livsmedelsföretagare i primärproduktionen – registrering hos länsstyrelsen
Om du säljer primärprodukter i begränsad omfattning, behöver du inte vara registrerad som livsmedelsföretagare. Men du kan behöva registrera dig som livsmedelsföretagare i primärproduktionen. Länsstyrelsen bedömer om din verksamhet är av den omfattningen att den behöver registreras. I så fall krävs att du lever upp till de allmänna hygienreglerna för primärproduktion som finns i hygienförordningen. Du måste också följa bestämmelserna om spårbarhet, märkning och presentation av dina produkter.

Säljer du direkt till konsument kan det räcka med att du följer nationella hygien- och märkningsregler, hygienföreskrifterna. Hygienföreskrifterna är en förenkling för att underlätta för den som vill sälja primärprodukter direkt till konsument eller till lokala butiker och restauranger. Fråga länsstyrelsen vad som gäller för dig!

Godkänd livsmedelsföretagare – registrering hos kommunen
Om du regelbundet säljer livsmedel eller förädlar livsmedel är du livsmedelsföretagare i ledet efter primärproduktionen. Då krävs ett godkännande av ditt företag och de lokaler du använder för verksamheten. Det är kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som bedömer om försäljningen ska registreras som livsmedelsföretag. Som registrerad livsmedelsföretagare måste du leva upp till livsmedelslagstiftningens alla krav, bland annat de allmänna hygienreglerna och regler om spårbarhet som finns i hygienförordningen samt kraven på märkning och livsmedelsinformation i informationsförordningen.

Vilka krav som ställs på lokalen beror på vad du har för verksamhet och produkt. Kakor och matbröd är exempel på produkter med lägre risk för bakterietillväxt vilket medför lägre krav på lokalen. Smörgåstårta och färdiglagad mat är exempel på produkter med höga krav.

Privatperson
Som privatperson eller hobbyföretagare kan du vid några enstaka gånger per år och i mindre omfattning sälja egenproducerade primärprodukter som ägg, frukt, grönsaker, svamp, bär och vilt. Dina produkter måste förstås alltid vara säkra för konsumenten och eventuell märkning och information får inte vilseleda.

Källa: Livsmedelsverket

Försäljning av små mängder

Hygienföreskrifterna

Hygienförordningen

Särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung

Bestämmelser om spårbarhet, märkning och presentation

Livsmedelsverkets branschriktlinjer för olika ämnesområden

Informationsförordningen