Försäljning av vilt

En jägare kan som privatperson under ett års tid leverera en mindre mängd primärprodukter eller kött från vilt direkt till konsument. Som mindre mängd räknas upp till 1000 småvilt och 1 enhet storvilt per år. 1 enhet storvilt motsvarar till exempel en vuxen älg eller fyra hjortkalvar eller tio rådjur. Köttet kan levereras som hela slaktkroppar, i delar (parter) eller som styckningsdetaljer till en eller flera personer. Jägaren ansvarar för att köttet är säkert att äta men det är inget krav på godkännande av lokal eller köttbesiktning när det gäller direkta leveranser av mindre mängder vilt eller kött av vilt från jägare som privatperson till konsument.

Som primärproducent av vilt kan en jägare leverera små mängder primärprodukter direkt till konsumenter, upp till 10 000 småvilt och 25 enheter storvilt per år utan att registreras som livsmedelsföretagare. Det här gäller vilt som primärprodukt, det fällda viltet med päls eller fjäderdräkt kvar. Styckning och hantering av kött från vilt innebär en större risk men jägare kan som privatperson leverera en mindre mängd kött av vilt direkt till konsument.

Särskilda regler gäller för:

  • Vildsvin, kan vara infekterade med trikinos
  • Björn, kan vara infekterade med trikinos
  • Hjortar som inte kommer från hägn friförklarade från tuberkulos

Dessa grupper ska alltid gå genom vilthanteringsanläggning där köttet besiktigas efter slakt innan det levereras till konsument.

Källa: Livsmedelsverket

Jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt