Försäljning av mejerivaror

När du tillverkar och säljer förädlade produkter som ost, yoghurt och andra mejerivaror så är du livsmedelsföretagare och din verksamhet ska vara registrerad hos kommunen och godkänd. Godkännandet gäller för den produktion du angett, dina lokaler, din egenkontroll och ditt kunnande. Om någon annan tar över verksamheten eller om produktionen förändras måste man söka nytt godkännande. Eldrimner har kurser och rådgivning för småskaligt mejeri och det finns branschriktlinjer att ta hjälp av på Livsmedelsverkets hemsida.

Opastöriserad mjölk kan inte säljas i REKO-ring eftersom försäljningen bara får ske på produktionsplatsen, mängden mjölk begränsas till högst 70 liter per vecka. Mjölkproducent som säljer opastöriserad mjölk direkt till konsument ska vara registrerad hos länsstyrelsen. Konsumenten ska få skriftlig information om risker med opastöriserad mjölk och hur mjölken ska hanteras. Livsmedelsverket har ett faktablad som man kan använda: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/faktablad-opastoriserad-mjolk.pdf

Branschriktlinjer är till hjälp.

Allmänna hygienregler för primärproduktion i hygienförordningen.

Bestämmelser om spårbarhet märkning och presentation om produkter