Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion – uppföljning och teknikutveckling

Projektet ska utvärdera och följa upp gårdsbiogasanläggningarna i Sverige under åren 2018-2020. I projektet ska vi arbeta med aktivt nätverksarbete mellan biogasanläggningar med syfte att utbyta erfarenheter. Resultaten ska användas för att förbättra biogasanläggningarnas prestanda genom benchmarking.

Projektets övergripande mål är att genom samverkan mellan företagare, rådgivare och forskare utveckla metoder och kunskap om effektiv skötsel och drift av biogasanläggningar som leder till ökad biogasproduktion och förbättrad klimat- och miljönytta.

I projektet ska visas på goda exempel inom teknik och process för den lantbruksbaserade biogasproduktionen, ta fram system för egenkontroll och utveckla metoder för uppföljning. Rådgivningen och nätverksutbytet ska leda till åtgärdsförslag som kan öka produktion och miljönytta samt stärka tekniken på befintliga och nya anläggningar.

Totalt är målsättningen att arbeta med 40 biogasanläggningar i Sverige. De anläggningar som är med i projektet kommer varje år att erbjudas följande aktiviteter

  • Rådgivningsbesök, ca 2 ggr/år
  • Gödsel- och substratanalyser per år, ca 2 ggr/år.
  • Metanläckagesökning 1 gång/år
  • Utrötningsprov av rötrest.
  • Driftsammanställningar för rapportering t. ex gödselgasstöd, miljörapporter
  • Utredningar av tekniska frågeställningar t. ex. värmeöverföring, motoreffektivitet
  • Inbjudan till årliga möten, workshops etc. och övrig information från projektet
  • Ekonomisk uppföljning
  • Fördjupning värmeutnyttjande

För medlemmar i projektet finns en inrapporteringssida som nås här: Inrapporteringssida.

Arbetet i projektet kopplar också till Hushållningssällskapets tidigare projekt om Utvärdering av gårdsbaserad biogasproduktion.

 

Är du intresserad att veta mer om projektet eller vara en aktiv deltagare så är du välkommen att höra av dig till:

Projektledare Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad
0325-618 635, cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se

 

Investerar_f