Småskaliga biobränslekedjor

2011-2014 har Hushållningssällskapet tillsammans med SP drivit ett nationellt projekt för att planera, samordna och starta utvecklings- och demonstrationsverksamheter inom området småskaliga biobränslekedjor.

Slutrapporten Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor

Här kan du också läsa mer om de utvecklings- och demonstrationsprojekt som lotsats fram under projektets gång.

 

Om projektet

Sverige kan producera mer förnybar energi i form av biobränslen. Sådan verksamhet kan stimuleras genom bra utvecklings- och demonstrationsprojekt. För att projekt som arbetsform ska bli attraktivt och hanterbart för småskaliga jord- och skogsbruksföretag har rådgivning inom företags- och projektutveckling erbjudits till de företag som bedömts intressanta att lotsa fram som nationella demonstrationsprojekt.

Hushållningssällskapets projekt har också utvecklat nätverk och fungerat som ett nav med samordning och kunskapsspridning inom området ”Småskaliga biobränslekedjor”. En samordning som kan ge volym och stordriftsfördelar när många små arbetar tillsammans.

Genom samarbetet mellan Hushållningssällskapet och SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut, har projektet kunnat erbjuda kunskap, kontakter och samordning inom hela bränslekedjan, från råvara till slutkund.

Arbetsuppgifter har varit:

  • att lotsa bra projektidéer/demonstrationsobjekt till färdiga projekt-och investeringsstödsansökningar.
  • att lotsa beviljade projekt till fungerande demonstrationsanläggningar.
  • att samordna och förmedla kunskap, information och kontakter mellan demonstrationsanläggningarna.
  • att kommunicera anläggningarnas verksamhet och resultat mot omvärlden.
  • att vara sammanhållande organisatör för nätverk inom odling, förädling och slutanvändning av biobränslen med omfattning 500-10 000 ton per år.
  • att följa och sprida kunskap om omvärldens utveckling inom de teknikområden som berör utvalda demonstrationsverksamheter.
  • att säkerställa en fortsatt utveckling genom att fånga upp forskningsbehov som demonstrationsprojekten genererar och kommunicera så att ny forskning kan kopplas till demonstrationsprojekten.

Se även

Nationell samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor (pdf)
Informationsblad om projektet.

Lantbrukets forskningskarta för bioenergi 2012 (pdf)
Forskningskartan från SP ger en samlad bild över vilka finansiärer, resurser, forskningsaktörer och typ av forskning som varit aktuell inom området småskalig bioenergi från lantbruket 2012. Kartan redovisar även en sammanfattande statistik hur många hektar odlade grödor eller ton restprodukter som användes till produktion av bioenergi 2012.

Till kartan ovan finns en agenda för behov av forskning och innovation:
Lantbruksbaserad småskalig bioenergi och biomassaproduktion (pdf)

Här skapas biobränsleaffärer! Inspireras av andra!

Se kontaktuppgifter i pdf-filen.

Salixskördare i Sverige 2013.
Projektet har sammanställt aktuella skördealternativ för salix.

Öppna pdf

För mer information kontakta:

Cecilia Wahlberg Roslund
Hushållningssällskapet
0953-140 48
070-397 09 99
cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se

Susanne Paulrud
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
010-516 59 05
susanne.paulrud@sp.se

Projektet ägs av Hushållningssällskapens Förbund och finansieras av Jordbruksverkets Landsbygdsprogram.