Förlust för djuruppfödning 2022

Ukraina är ett land med avgörande betydelse för den globala livsmedelsförsörjningen. Kriget medför att företag inom jordbruk går en osäker framtid till mötes. Hushållningssällskapets beräkningar visar att 2022 blir ett förlustår för svenska djuruppfödare.

 

Redan innan Ryssland angrep Ukraina stod den svenska lantbrukssektorn inför stora kostnadsökningar på foder, drivmedel och insatsvaror. Kriget i Ukraina, ett land med en så avgörande betydelse för den globala livsmedelsförsörjningen, gör att marknaden och företagen inom jordbruk går en osäker framtid till mötes. I ett första steg är det främst uppfödare av gris, kyckling och äggproducenter som har sett och ser sina marginaler minska. Det visar de typkalkyler för kyckling, gris och ungdjur som Hushållningssällskapet upprättat.

TB2 2021 TB2 2022
Slaktgris 100 kr – 268 kr
Slaktkyckling 31 kr – 77 kr
Ungtjur 1 595 kr – 1 675 kr

 

Köttpriset har höjts något, men inte jämförbart med kostnadsökningarna. Foderleverantörer förklarar också att de ännu inte kompenserar sina ökade kostnader med högre priser.

– Foderföretagen har sänkt sina marginaler helt enkelt menar Olof Wassberg, ekonomirådgivare på HIR Skåne AB. Så ytterligare kostnadsökningar lär komma.

– Det är en enorm stor skillnad på de kalkyler vi gjorde för ett år sedan i jämförelse med de vi gjort nu, säger Olof Wassberg. Det är en helt unik situation när man tittar på de olika parametrarna på grund av kostnadsökningarna.

– De uppfödare som odlar eget foder påverkas inte lika mycket av prishöjningarna just nu. Producenter som köper soja och mycket spannmål drabbas mest. När det gäller nöt, så används grönfoder, ensilage, det fodret är redan skördat och betalt. Där märks inte kostnadsökningarna lika tydligt ännu, utan i sommaren när man börjar skörda. De ökade kostnaderna kommer att märkas bland annat på diesel och gödning. En annan konkret faktor med stigande priser är reservdelar till maskiner eftersom Ukraina är en stor stålproducent och stålbrist börjar uppstår i Europa.

– Det finns uppgifter om att grisuppfödare går back med 250 kronor per uppfödd gris, säger Olof Wassberg. Vilket stämmer överens med de beräkningar vi har gjort för 2022. (Se tabell).

Det är många djurbönder som har det väldigt tufft och överväger att lägga ned. Men produktion kan inte avslutas från en dag till en annan, avveckling är också förbunden med kostnader.

– I en tid när allmänhet och beslutsfattare förstår den avgörande betydelsen med en tryggad livsmedelsförsörjning är det inte rimligt att bönderna skall behöva sluta producera vår mat, säger Olof Wassberg. Det är bråttom med ekonomiskt stöd till producenterna.