Förenklingsförslag

Inom projektet "Metodutveckling för regelförenkling" har det samlats in konkreta förenklingsförslag genom bl.a. djupintervjuer, sociala medier och projektets hemsida enklaregler.se. Läs några av förenklingsförslagen nedan.

Allmänt gård

Förenklingsförslag_Det bör vara tillräckligt att säkerhetsdatablad är tillgängliga digitalt

Förenklingsförslag_Företag med små mängder farligt avfall bör slippa anmäla egen transport till länsstyrelsen

Förenklingsförslag_Företag med små mängder farligt avfall bör slippa rapportering till Naturvårdsverket

Förenklingsförslag_Förtydliga vad som kräver särskild hänsyn i hjälpredan för anpassat skyddsavstånd

Förenklingsförslag_Möjlighet till mindre ökning av djurantal i befintliga miljötillstånd

Förenklingsförslag_Regenerativ betesdrift_året runt bete – förändrat aktivitetskrav

Förenklingsförslag_Staten ska finansiera rovdjursavvisande stängsel

Förenklingsförslag_Tydliga regler angående besök på lantbruk och besöksverksamhet

Förenklingsförslag_Utveckla en gårdsapp för enklare dokumentationshantering

Förenklingsförslag_Se över och utöka befintlig vägledning i djurskyddsbedömningar vid slakt och gör en särskild version av denna som riktar sig till djurägarna

Förenklingsförslag_Företaget ska inte behöva ange sin verksamhets CFAR-nummer när de ska lämna farligt avfall

Förenklingsförslag_Förenkla rapporteringen av farligt avfall till avfallsregistret genom att inte använda avfallskoder

Förenklingsförslag_Plastinsamling och återvinning av plast behöver förenklas

Förenklingsförslag_Bättre rutiner vid besiktning av dieselcistern

Förenklingsförslag_Enklare och billigare köldmediarapportering

 

Växtodling

Förenklingsförslag_Enklare och billigare tillståndsansökan för växtnärings- och växtskyddsanvändning inom vattenskyddsområden

Förenklingsförslag_Förenkla godkännandeprocessen för växtskyddsprutor

Förenklingsförslag_Förenklad rapportering i sprutjournalen

Förenklingsförslag_Mer restriktiv rutin för byte av registreringsnummer på växtskyddsmedel

Förenklingsförslag_Små avvikelser i sprutjournalen ska inte ge tvärvillkorsavdrag

Förenklingsförslag_Sänk sanktionsavgiften för att missa godkännande av sprutan

Förenklingsförslag_Enklare och billigare tillståndsansökan för användning av växtnäring och växtskydd i vattenskyddsområde

 

Nötkreatur

Förenklingsförslag_Förbättra regelverket kring villkorad läkemedelsanvändning för mjölkbesättningar

Förenklingsförslag_Husdjurstekniker ska få behandla fertilitetsstörningar hos mjölkkor

Förenklingsförslag_Tillåt alternativa system för individmärkning av får och nötkreatur

Förenklingsförslag_Tillåt alternativa märkningsmetoder, exempelvis chip, för nötkreatur, får och get

Förenklingsförslag_Tillåt handskrivna märken i kombination med elektroniska märken, transponder eller liknande

 

Grisar

Förenklingsförslag_Slaktsvinsboxar – tillåta en större del spalt i boxen för att förbättra hygienen

 

Får

Förenklingsförslag_Flexibel tidpunkt när ligghall krävs för får

Förenklingsförslag_Höjd gräns för förprövning av byggnader till tackor

Förenklingsförslag_Inget krav på får- och geträkning för de som söker djurbaserat jordbrukarstöd i SAM

Förenklingsförslag_Inget krav på transportdokument för får

Förenklingsförslag_Möjlighet att föranmäla får till förflyttningsregistret

Förenklingsförslag_Slopat krav på rapportering av får mellan egna anläggningar

Förenklingsförslag_Ta bort förflyttningsregistret för får

 

Biogas

Förenklingsförslag_Biogas Aldrig krav på hållbarhetsbesked för kraft värmeproducerande anläggningar med mindre än 2 MW installerad effekt

Förenklingsförslag_Förenkla skattereglerna för småskalig biogasproduktion

Förenklingsförslag_Höjd gräns för miljötillstånd för biogasproduktion

Förenklingsförslag_Samma gräns för Miljötillstånd för uppgraderad gas som för biogasproduktion

Förenklingsförslag_Biogas Tolka gräns för installerad kapacitet som övriga Europa