Fördjupat samarbete kring försörjningsberedskap mellan hushållningssällskapen i Sverige och Finland

Den 21 mars gick startskottet för ett fördjupat samarbete mellan hushållningssällskapen i Sverige och Finland under en konferens på Åland. Det är i ett konkretiserat samarbete på gårds-, by- och kommunnivå som hushållningssällskapen har en stor och viktig roll att fylla i de båda länderna.

Pandemin, kriget i Ukraina, torka och översvämningar har visat på stor sårbarhet hos viktiga samhällsfunktioner de senaste åren. Ett antal utredningar och strategiska diskussioner står högt på agendan hos regeringen både i Sverige och Finland. De ca 50 representanter som möttes i Mariehamn var dock eniga; vi måste agera nu.

Tillsammans har hushållningssällskapen i Sverige och Finland cirka 1700 medarbetare som möter 85–90 % av Sveriges och Finlands lantbrukare. De känner bönderna, gårdarna och marken. Hushållningssällskapen besitter den kunskap, de personalresurser och det unika nätverk som behövs för att förbättra ländernas respektive förutsättningar. Men det behövs också finansiering, en fråga som Dan Ericsson, statssekreterare på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i Sverige, tog med sig.

– Det är oerhört betydelsefullt med samsyn och samverkan i frågor som rör vår försörjningsberedskap och det här är ett välkommet initiativ. Finland och Sverige har mycket gemensamt och är på många sätt beroende av varandra. Vi har allt att vinna på att samarbeta kring dessa frågor, säger Dan Ericsson, som välkomnar förslag på åtgärder.

Att Finland ligger före Sverige i frågor som rör inhemsk livsmedelsförsörjning och beredskap är ingen hemlighet. När Sverige drog ner på sitt civilförsvar i Kalla krigets efterdyningar valde Finland att inte göra så, och de är idag bättre rustade inför kriser och hot. Men de är också beroende av Sverige för sin livsmedelsförsörjning. De finska hushållningssällskapen har modeller för att analysera, medvetandegöra och säkra försörjningsberedskapen på gårdsnivå, men saknar idag bra verktyg för att tydliggöra försörjningsbalansen på by- och kommunnivå. Detta har hushållningssällskapen i Sverige tagit fram i form av tjänsten Försörjningsbalans Kommun. De svenska hushållningssällskapen ser behovet av att lyfta beredskapsfrågor på gårdsnivå, direkt mot lantbrukaren.

Vikten av att arbeta tillsammans kring beredskapsfrågor understryks av Tuomo Mäenpää, beredskapschef på Försörjningsberedskapscentralen i Finland som också var på plats:

– Vid försörjningsarbetet är det viktigt med samarbete samt utvidgning av gemensamma perspektiv. Det är även viktigt att identifiera gemensamma hot, där en av de viktigaste är lantbrukets lönsamhetskris. Om grunden för livsmedelsförsörjningen, det vill säga primärproduktionens lönsamhet, inte kan höjas till en nivå som motsvarar behovet, kan kontinuiteten av primärproduktionen äventyras i bägge länderna.

Konferensen resulterade i ett antal konkreta förslag på åtgärder att tillsammans ta vidare; kunskapsutbyte kring befintliga tjänster, identifiering av viktiga funktioner, kartläggning av försörjningsbalanser på kommun-, by- och gårdsnivå, liksom analys av resursbehov på gårdsnivå likväl som till livsmedelsindustrin. Vidare kan hushållningssällskapen kartlägga och säkra jordbruksmark, liksom bistå med beredskapsinsikter och utbildningsinsatser. Hushållningssällskapen bidrar löpande med kunskap och fakta till myndigheter och arbetar aktivt för inhemsk lönsam primärproduktion, som får anses vara nyckeln till ökad självförsörjningsgrad och i förlängningen innebär trygghet och framtidstro.

På talarlistan:

  • Mikael Jern, ordförande ProAgria SLF, Finland
  • Maria Norrfalk, ordförande, Hushållningssällskapens Förbund, Sverige
  • Dan Ericsson, statssekreterare på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Sverige
  • Thomas Blomqvist, ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Finland
  • Cornelia Norman, politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet, Sverige
  • Sölve Högman, byråchef, Jordbruksbyrån, Ålands Landskapsregering, Åland
  • Miika Illomäki, ledande sakkunnig från Försörjningsberedskapscentralen, Finland
  • Frida Carlsson, vd, Hushållningssällskapet Jönköping, Sverige
  • Meira-Pia Lohiluoma, direktör, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, Finland

Moderator var Carin Holmqvist, ordförande, Ålands Hushållningssällskap.