Ekologisk försöksrapport byggs ut med seminarier

Nu förlängs serien Ekologisk försöksrapport och samlar forskningsresultat under åren 2021 – 2023. Nya rapporter släpps i början av 2023 och 2024.

Publikationerna är ett sätt att nå ut med färska forskningsresultat och nya erfarenheter till lantbruksnäringen. En nyhet är rapporterna kompletteras med en seminarieserie i fyra delar.

De senaste åren satsas mer resurser på ekologiska försök, demonstrations-odlingar och forskning. Syftet med försöksrapporten är att nå ut med resultat och erfarenheter till näringen på ett lättförståeligt och konkret sätt. Målgruppen är lantbrukare, studenter, rådgivare och andra intresserade som vill stärka sin ekologiska kompetens.

Publikationens mål är att redovisa intressanta försöks- och forskningsresultat från Sverige och de nordiska grannländerna. Rapportens redaktion består av rådgivare som är utspridda geografiskt över Sverige och artiklarna skrivs av rådgivare och forskare, med fokus på ekologisk produktion.

I varje artikel presenteras genomförda försök och projekt på ett sammanfattat sätt, vilket följs upp av en rådgivares kommentarer, med tolkning av resultaten och koppling till dennes erfarenheter.

Rapporten ger fler ringar på vattnet än själva dokumentationen. Processen att producera den innebär ett nätverksbyggande mellan forskare och rådgivare och för de ekorådgivare som medverkar som skribenter är artikelskrivandet en möjlighet till noggrann genomgång av försöksresultat och därmed kompetensutveckling.

Kristina Sigfridsson

– Vi upplevde ett relativt stort intresse kring rapporten redan förra året och vi tror att intresset kommer att öka ytterligare när pandemin är över och vi kan göra reklam för den på mötesplatser som fältvandringar och lantbruksmässor, säger Kristina Sigfridsson, rådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

En nyhet är rapporterna kompletteras med en seminarieserie i fyra delar. Dessa kommer att innehålla föreläsningar av forskare vars försök presenterats i försöksrapporten 2023. Föreläsningarna kompletteras med delgivning av praktiska erfarenheter kopplat till försöksämnet av erfarna rådgivare som fokuserar på ekologisk produktion och i anslutning till detta utrymme för diskussion och frågor.

Seminarierna bidrar till att sprida forskningsresultaten från rapporterna till ännu fler, kunskapen fördjupas och blir en plats för nätverksbyggande och möten mellan forskare, rådgivare och odlare.

Fotnot:

Den senaste Ekologisk försöksrapport kom 2020 och speglade de försök som genomförts 2019. De bägge nationella projekten finansieras med anslag från Jordbruksverket och har som övergripande målsättning att ­­öka produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel.