Stoppa vattenmyndighetens förslag! Debattartikel i Land Lantbruk

Idag (torsdag 30/4) skriver Jesper Broberg, förbundsdirektör, en debattartikel i Land Lantbruk angående vattenmyndighetens nya vattendirektiv. Ett direktiv som kan få stora konsekvenser för lantbruket.

Debattartikel i Land Lantbruk (torsdag 30 april).

Stoppa Vattenmyndighetens förslag – gör om och gör rätt!

Idag är sista chansen att ge remissvar på Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan för svenska vatten. Hushållningssällskapens förbund och flera enskilda Hushållningssällskap har lämnat synpunkter och det är med djup oro vi tagit del av förslagen.

Mest undrar vi vad som blir kvar av svensk livsmedelsproduktion om planen blir verklighet, speciellt som Vattenmyndigheten anser att lantbrukarna själva ska stå för huvudparten av kostnaden. Lantbruket har redan en pressad situation. Att då ta 145 000 hektar ur produktion och kräva åtgärder för flera miljarder slår hårt mot jordbrukets konkurrenskraft. Förslaget går därmed stick i stäv med den viljeinriktning som regeringen visar i både Konkurrenskraftsutredningen och Livsmedelsstrategin.

Vattenmyndighetens åtgärdsplan krockar också med flera andra samhällsmål, till exempel klimatmålet. Med försämrad lönsamhet kommer fler lantbruk att läggas ned med minskad svensk livsmedelsproduktion som följd. Vi kommer då att importera ännu mer mat än idag. Ny statistik från Naturvårdsverket visar att maten vi importerar bidrar till nästan tre gånger så mycket växthusgaser som det vi äter av svensk produktion. Vattenmyndighetens förslag ökar alltså vår påverkan på klimatet.

Hushållningssällskapet anser att besluten om vattenförvaltningen måste flyttas från tjänstemän till en högre politisk nivå. Vi anser att processen bör stoppas och göras om på regeringsnivå, där det finns en större vana och kompetens att väga olika samhällsnyttor mot varandra. Det är då viktigt att besluten också vägs mot konkurrenskraften i det svenska jordbruket.

Förslagen måste också vila på en stadigare vetenskaplig grund än vad som är fallet i Vattenmyndighetens plan. Myndigheten är beredd att med tvingande medel och expropriation genomföra åtgärder vars effekter är alltför lite testade i både forskning och praktik.

Vi har svårt att förstå myndighetens förkärlek till tvångsåtgärder för att få miljöåtgärderna genomförda. Greppa Näringen har visat att man kommer väldigt långt med rådgivning och frivillighet och projektet bidrar framgångsrikt till en positiv inställning till miljötänkande hos lantbrukarna.

Vi anser att huvudinriktningen i vattenförvaltningen ska vara satsningar på forskning, kompetenshöjning och rådgivning. Åtgärderna måste sen få en bred samhällsfinansiering. Det är inte rimligt att dagens lantbrukare ska betala för gamla synder som till stor del har orsakats av tidigare beslut och önskemål från samhällets sida.

 

Jesper Broberg
Förbundsdirektör, Hushållningssällskapens Förbund
Telefon: 0702 29 98 79
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se