Checklista för optimala höstveteskördar

Resultatet av ett års arbete ligger nu i silon hemma på gården eller har levererats till någon uppköpare. Att utvärdera årets prestationer genom att tillsammans i företaget följa upp och analysera nyckeltal är grunden för att bygga en lärande organisation.

Ett värdeflöde är alla aktiviteter som är nödvändiga för att skapa en produkt. Detta går att praktisera på växtodling där allt från planering, markförbättring, insatser i fält och uppföljning ska räknas in. Checklista för optimal höstveteskörd är framtagen för den som vill ta högre höstveteskördarna och bygger på underlagsrapporten med värdeflödesanalys för höstvete. Checklistan ska användas som ett hjälpmedel både före, under och efter skörd för att identifiera var skördehöjande åtgärder kan sättas in. Det är även ett verktyg för att bedöma om det är rätt utöka arealen.

Både checklistan och underlagsrapporten som finns här: www.odlingibalans.se