Blommande fältkanter

Vår naturvårdsrådgivare Petter Haldén har arbetat med biologisk mångfald i många år. Här diskuterar han fördelarna med lantbrukaren Håkan Wahlstedt i en film som SLU tagit fram i samarbete med LRF.

Filmen handlar om att skapa blommande remsor längs fältkanter och i fält. Blommande fältkanter främjar artrikedomen i jordbrukslandskapet, och har också direkt nytta för odlingen.

I våra slättlandskap är det brist på humlor och bin, och genom att gynna pollinerande insekter kan man öka skördarna av oljeväxter, åkerböna och klöverfrö. I de blommande fältkanterna trivs också skalbaggar som är naturliga fiender för skadeinsekter, tex bladlöss. I filmen tas också andra effekter upp, som eftertraktat skydd för fältvilt och frön för fåglar, vilket lantbrukaren i filmen är nöjd över. Blommande kantzoner är alltså ett exempel på åtgärd som ger olika typer av nyttor, s.k. ekosystemtjänster, och vår förhoppning är att stimulera till diskussion kring hur man med enkla medel kan bidra till nytta för både produktion och naturmiljö.

På SLUs hemsida finns mer information.