Nöt 7. Vad säger lagen?

DL 2 kap. 1–2, 6-7 §§

Grundläggande djurskyddskrav

1 § Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

2 § Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att,

  1. deras välfärd främjas.
  2. de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende) och,
  3. beteendestörningar förebyggs.

Stall och andra förvaringsutrymmen

6 § Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge samtliga djur tillräckligt skydd. De ska även ge djuren utrymme att kunna röra sig obehindrat och att kunna vila på ett för djuren lämpligt sätt. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena. Klimat, ljus- och ljudförhållanden i stall och andra förvaringsutrymmen ska vara anpassade till djurens behov.

Inredning och utrustning

7 § Inredning och utrustning i stall, andra förvaringsutrymmen för djur och inhägnader utomhus för djur får inte utformas på ett sätt som

  1. medför en risk för att djuren skadas eller för att djurens hälsa försämras, eller
  2. otillbörligt inskränker djurens rörelsefrihet eller annars verkar störande på dem.