Nöt 7. Nötkreaturen hålls tillfredställande rena

Kontrollen kan omfatta

Samtliga djurkategoriers renhet i hårrem och kroppspartier (ben, lår, huvud, hals, buk). Finns intorkad gödsel och eventuella sår på djuren? Hur ser de överlag ut avseende renhet/gödselmängd på kroppen?

 • Hur ser förutsättningarna ut för att nötkreaturen ständigt ska kunna hålla sig tillfredsställande rena? Viktiga förutsättningar för att djuren ska kunna hålla sig rena kan till exempel vara: en god hygien runt vattenställen, ej upptrampad mark runt utfodringsplatserna utomhus, säker lagring av strömedel och foder på gården, en korrekt gruppering av djur, rutiner för klippning av djur m.m.
 • Gödselförorenade djur bedöms generellt som en allvarligare brist än förorening av jord och lera.
 • För bundna djur kan brister tyda på djur som hålls på för långa båspallar, liggbås saknar båsavskiljare, båspallar med för lite strö, eller djur som inte givits tillräcklig med tillsyn (exempelvis klippning i de fall det behövs).
 • För lösgående djur kan brister tyda på att liggbåsen eller ströbäddarna är smutsiga/kladdiga. Enstaka lösgående smutsiga djur kan tyda på en kombination av sjuka, svaga och eller lågrankade djur i en grupp, eller enstaka djur som hålls på mindre lämpliga platser.
 • I skriften ”Gödselförorenade djur” finns en fyrgradig skala för bedömning av gödselföroreningsgraden hos enskilda djur. Skalan sträcker sig från kategori 0 som innebär rena djur, till kategori 3 som innebär mycket kraftigt förorenade djur.
 • Frågan om djurens renhet är ofta en fråga om tillsynsrutiner och åtgärder. Vid konstaterade brister som rör djurens renhet utreds om djuren t.ex. behöver flyttas, omgrupperas, klippas, om liggplatserna är för små, för få eller fel utformade, om utgödslingsrutiner kan förbättras eller strömedel kan öka. Och i vilken grad av allvarlighet det handlar om (fasttorkade gödselpansar är inte acceptabelt). Beror problemet på utfodring, skötsel, ventilation eller på annat som kräver utökad tillsyn eller resurser?

Med tillfredsställande rena menas att djuren ska skötas på ett sådant sätt att gödsel, urin och ibland jord, inte fastnar och torkar på djurens kroppar. Syftet med bestämmelsen är att hålla en god hygien, att säkra djurens värme och komfort, samt att förhindra lidande såsom hudirritationer, främst på grund av hud- och frätskador som orsakas av urin.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Det absolut viktigaste för att djuren ska kunna hålla sig rena är att de alltid erbjuds en torr och ren liggplats. Detta gäller för alla typer av system. Olika typer av system har sedan åtgärder som är särskilt viktiga för just den inhysningsformen.

Tänk på att

 • Strö rikligt och ofta.
 • Skrapa gödsel ofta och regelbundet.
 • Se till att urindräneringar fungerar.
 • Håll rent runt foderhäckar och foderbord.
 • Ha rätt beläggningsgrad i alla djurgrupper.
 • Ge foder och vatten av hygieniskt bra kvalitet.
 • En balanserad foderstat ger en normal gödselkonsistens.
 • Klipp djuren.
 • Ryktning kan vara ett sätt att hålla uppbundna djur rena.

Vad säger lagen?

Läs mer