Nöt 6. Nötkreaturens hull är godtagbart

Kontrollen kan omfatta

 • Djurens hull indikerar hur djurhållningen i stort fungerar vad gäller djurens möjlighet att få sitt näringsbehov tillgodosett.
 • Vid hullbedömning används den skala som används av produktionsrådgivare, det vill säga skalan 1-5 där 1 är ett mycket magert djur och 5 är överviktig. Vid hållning av djur i stora grupper kan det finnas skäl att vara observant på att hela gruppen har ett godtagbart hull och att det inte finns för stor spridning i hull inom gruppen.
 • Det skiljer mycket i normalhull mellan en högmjölkande ko och ett köttdjur. Frågan man bör ställa sig är om de aktuella djuren har ett godtagbart hull med tanke på ras, ålder, laktationsperiod, avkastning och produktionsinriktning.
 • En pigg ko med gott allmänt tillstånd i något underhull bör inte anses vara en avvikelse. Omvänt kan en mager ko som är sjuk ha en risk för påverkan och skada av levern. Det är viktigt att titta på lämpliga indikatorer, såsom foderförbrukningen och våmfyllnaden.
 • Enstaka smutsiga eller magra djur kräver en åtgärd (behöver de flyttas, utfodras individuellt, klippas m.m.?) medan systematiska brister oftast kräver mer omfattande åtgärder.
 • För standarden av hull- och pälsbedömning enligt instruktionen till kontrollprogrammet ”Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur” kan man vända sig till Svenska Djurhälsovården.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Lämpligt att dela in hullbedömningen i fem klasser:

 • Klass 1 – mycket mager
 • Klass 2 – mager
 • Klass 3 – bra hull vid kalvning
 • Klass 4 – fet
 • Klass 5 – extremt fet.

Mål för kornas hull:

 • Klass 3 är lagom vid kalvning och hullet bör vara minst klass 3 vid betäckning
 • Kornas hull får gärna tillta under sommaren, hullklass 4 är lagom vid avvänjningen
 • Låt hullbedömningen ligga till grund för gruppindelningen av korna under vintern
 • Undvika extrema hullklasser, det vill säga klass 1 och 5
 • Tänk på att göra förändringar i kornas hull långsamt

Vad säger lagen?

Läs mer