Nöt 1. Personalstyrkan är tillräcklig och har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet

Kontrollen kan omfatta

Att personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet.

 • Att personalen är tillräcklig i förhållande till djurhållningens omfattning och att de som ansvarar för skötseln av djuren har tillräckligt med kompetens, till exempel utbildning och/eller erfarenhet, för att bedöma om utfodringen är korrekt (foder och vatten i rätt mängd och kvalitet).
 • Om det visar sig vara brister vad gäller smutsiga djur, djurutrymmen eller skadade djur som inte har fått nödvändig vård ska de klarlägga de bakomliggande orsakerna. I sådant fall ska även beredskapen på gården undersökas, finns beredskap på gården för att vid behov ex, strömavbrott, brand, sjukdom tillkalla personal med rimlig inställelsetid, oavsett tid på dygn, eller veckodag m.m.
 • I anläggningar med utegångsdjur ska det framgå om personalen som kör ut foder till djur också har ett tillsynsansvar. Har denne kunskap om djurgruppering, bedömning av avvikande beteenden hos djuren, kännedom/erfarenhet om den specifika flocken som utfodras m.m.
 • Bedömning av djurhållarens kunskap och färdigheter görs på ett objektivt sätt, och kräver lämplig kontrollmetodik.

Ett ”nej” i checklistan på denna punkt blir aktuellt om det finns överträdelser som indikerar

  • Att djurhållaren eller övrig personal saknar tillräcklig kunskap om djurhållning och/eller lämplighet att ansvara för djuren, eller att personalstyrkan till antalet är otillräcklig vilket till exempel kan leda till allvarliga brister i tillsyn och skötsel.
   I kontrollpunkten ingår grundvillkor. Personalstyrkans storlek, kunskap och yrkesskicklighet är grundvillkor.

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Skapa nedskrivna tydliga rutiner för varje arbetsuppgift, detta underlättar vid sjukdom och ledighet.
 • Skapa ett arbetsschema och ha kontinuerliga veckomöten för att uppmärksamma eventuella arbetsmoment som kräver extra personalstyrka eller omfördelad personalstyrka.
 • Se till att personalen får/har tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.
 • Skapa en telefonlista för:
  • personer som kan hjälpa till extra när det behövs, grannar, lantbrukarkollegor m.fl,
  • akuta kontakter, som vid brand, skada eller sjukdom,
  • veterinär, foderleverantör, jourhavande personal/ ansvarig mm.

Vad säger lagen?

Läs mer