Nöt 19. Kraven för användning av dränerat golv är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

  • Att golvytan i respektive utrymmen för samtliga djurkategorier har en lämplig friktion så att slitageskador på klövar och knän inte förekommer på nötkreaturen och att djuren kan gå tryggt och säkert på gångytorna.
  • Att golven är jämna och hela.
  • Att olämpliga springor eller öppningar där djuren kan fastna eller skada sig i inte finns.
  • Vilka utgödslings- och renhållningsrutiner som tillämpas.
  • Att spaltgolv som liggyta bara används i enlighet med bestämmelserna

Vid kontroll av betongspaltgolv ska den tekniska standarden SS-EN 12737:2004+A1:2007, som också är europastandard, beaktas. De avvikelser som medges enligt denna standard ska anses inrymmas i Jordbruksverkets måttföreskrifter. I de fall spaltöppningen överskrider den tillåtna avvikelsen enligt den tekniska standarden kan ändå en sådan avvikelse godtas med stöd av 1 kap. 5 § i L104 i ett enskilt fall. Denna bestämmelse gäller oavsett djurkategori. Vid en sådan bedömning kan alltså mindre måttavvikelser godtas i befintliga stallar under förutsättning att samtliga kriterier som anges i 1 kap. 5 § i L104 är uppfyllda (se även Nöt 11).

Vad kan du som lantbrukare göra?

Se till att golv och liggytor har en jämn och halksäker yta. Signaler att se efter är ex, om djuren vågar ”rida” på varandra vid brunst eller står på tre ben och slickar sig i ljumsken, det är tecken på att djuren känner sig trygga på underlaget.

Vad säger lagen?