Nöt 20. Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda

Kontrollen kan omfatta

 • Om det finns evakueringsdörrar och att dessa är placerade i olika väderstreck och i olika delar av byggnaden. Utrymningsdörr bör snabbt kunna öppnas av brandpersonal utifrån.
 • Att utgångarna inte är blockerade och vintertid hålls fria från snö.
 • Byggnadstekniska lösningar t.ex. brandsäkra väggar, placering av huskroppar, ventilationsanläggningens utformning (särskilt vad gäller hur tilluft tas in i djurutrymmet).
 • Att utrustning finns lättillgänglig för att lösgöra djuren.
 • Om uppsamlingsplats finns eller snabbt kan anordnas i närheten av djurstallet/stallarna.
 • Att djurhållaren har upprättat en plan för skötsel av nötkreaturen vid ett strömavbrott.
 • Att planen kan fungera under längre och kortare tidsperiod. Att förutsättningar finns för att upprätthålla ett acceptabelt djurskydd avseende ventilation, vattenförsörjning (utfodring och frostskydd), utgödsling och belysning.
 • Om eget reservelverk finns eller finns lätt tillgängligt på annat sätt.
 • Att det finns möjlighet att snabbt koppla in reservelverket på gårdens elnät.

Vad kan du som lantbrukare göra?

Skapa förutsättningar för att kunna rädda djuren vid brand och ha ett godtagbart brandskydd.

 • Utrymningsdörrar i olika väderstreck och utrustning för att lösgöra djuren.
 • Brandväggar, rätt placering av huskroppar.
 • Upprätta en plan för skötsel av nötkreaturen vid ett strömavbrott.
 • Planen ska fungera under längre och kortare tidsperiod.
 • Skapa förutsättningar för att vid elavbrott upprätthålla ett acceptabelt djurskydd avseende ventilation, vattenförsörjning (utfodring och frostskydd), utgödsling och belysning.
 • Eget reservelverk eller att det finns lätt tillgängligt på annat sätt för att snabbt kunna koppla in på gårdens elnät.

Vad säger lagen?