Nöt 1. Personalstyrkan är tillräcklig och har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

 • Att personalstyrkan är tillräcklig i förhållande till djurhållningens omfattning. Du bör kunna, efter dialog med djurhållaren, uppskatta en rimlig tillsyn- och skötseltid som ägnas djuren.
 • Att personalen som ansvarar för skötseln av djuren har tillräckligt med kompetens, till exempel utbildning och/eller erfarenhet, för att bedöma om utfodringen är korrekt (foder och vatten i rätt mängd och kvalitet). Detta görs lämpligen om du har anmärkningar på djurens hull.
 • Om du till exempel upptäcker brister vad gäller smutsiga djur, djurutrymmen eller skadade djur som inte har fått nödvändig vård bör du alltid klarlägga de bakomliggande orsakerna. I dessa fall kan du även undersöka om det, finns beredskap på gården för att vid behov tillkalla personal med rimlig inställelsetid, oavsett tid på dygn, eller veckodag m.m.
 • I anläggningar med kalvar som fordrar larmanordning bör du till exempel fråga vem som tar larmet vid t.ex. ett strömavbrott.
 • I anläggningar med utegångsdjur kan du till exempel verifiera om personalen som kör ut foder till djur också har ett tillsynsansvar. I så fall kan du i dialog med djurhållaren, försäkra dig om att denne har kunskap om djurgruppering, bedömning av avvikande beteenden hos djuren, kännedom/erfarenhet om den specifika flocken som utfodras m.m.

Ett ”nej” i checklistan på denna punkt bör därför bli aktuellt om det finns överträdelser som indikerar:

 • Att djurhållaren eller övrig personal saknar tillräcklig kunskap om djurhållning och/eller lämplighet att ansvara för djuren eller
 • Att personalstyrkan till antalet är otillräcklig vilket till exempel kan leda till allvarliga brister i tillsyn och skötsel.

Kontrollpunkten ingår som Grundvillkor. Personalstyrkans storlek, kunskap och yrkesskicklighet är grundvillkor. (AD, bilaga, punkt 1)

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Skapa nedskrivna tydliga rutiner för varje arbetsuppgift, detta underlättar vid sjukdom och ledighet.
 • Skapa ett arbetsschema och ha kontinuerliga veckomöten för att uppmärksamma eventuella arbetsmoment som kräver extra personalstyrka eller omfördelad personalstyrka.
 • Se till att personalen får/har tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.
 • Skapa en telefonlista för:
  • personer som kan hjälpa till extra när det behövs, grannar, lantbrukarkollegor m.fl,
  • akuta kontakter, som vid brand, skada eller sjukdom,
  • veterinär, foderleverantör, jourhavande personal/ ansvarig mm.

Vad säger lagen?

Läs mer