Nöt 59. Vad säger lagen?

DL 6 kap. 1–2 §§

Förprövning och tillstånd – Förprövning av utrymmen

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på att låta förpröva stall och andra förvarings-utrymmen för djur samt hägn. Förbud att använda utrymmen för djurhållning

2 § Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur eller hägn som kräver förprövning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § har vidtagits utan någon sådan prövning, ska den myndighet som regeringen bestämmer besluta om förbud mot att utrymmet eller hägnet används för att hysa djur. Något förbud ska inte meddelas om myndigheten finner att åtgärden kan godkännas i efterhand.

 

DF 6 kap. 1 §

Förprövning och tillstånd – Förprövning av stall, andra förvaringsutrymmen och hägn

1 § Stall, andra förvaringsutrymmen och hägn, eller en del av en sådan anläggning, ska godkännas från djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de

 1. uppförs,
 2. byggs till eller byggs om,
 3. ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt, eller
 4. tas i anspråk eller inreds för djurhållning eller djuruppfödning som de tidigare inte har använts för.

Första stycket gäller endast stall, andra förvaringsutrymmen och hägn avsedda för

 1. hästar,
 2. djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar, eller
 3. djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök.

 

L 35 3 §

3 § Kravet på förprövning gäller inte

 1. om det antal djur som ryms på anläggningen, av det eller de djurslag som berörs av den planerade åtgärden, efter denna kommer att understiga
  a) 20 nötkreatur,
  b) 15 vuxna grisar,
  c) 150 växande grisar,
  d) 20 vuxna får,
  e) 40 lamm,
  f) 20 vuxna getter,
  g) 40 killingar,
  h) 500 fjäderfän utom strutsfåglar,
  i) 5 hästar,
  j) 5 alpackor,
  k) 5 lamor,
  l) 20 vuxna kaniner,
  m) 150 växande kaniner,
  n) 20 vuxna minkar,
  o) 150 växande minkar,
  p) 5 hundar,
  q) 5 katter,
  r) 5 tamillrar,
  s) 20 gnagare,
  t) 20 burfåglar,
  u) 20 brevduvor, eller
  v) 10 burar, terrarier, akvarier eller andra behållare avsedda för kräldjur, groddjur eller fiskar som hålls i undervisningssyfte,
 2. fiskanläggningar för livsmedelsproduktion där årsproduktionen efter åtgärden kommer att understiga 35 ton fisk,
 3. tillfälliga boxar som uppförs i anslutning till tävling och som tas bort inom fem dygn från det att tävlingen är avslutad,
 4. tillfälliga boxar för djur som behöver tas om hand för särskild vård och behandling,
 5. ligghallar och stallar som endast är avsedda att ge väderskydd för de djur som anges i punkt 1 a-k när de hålls utomhus, som efter åtgärden rymmer högst dubbla antalet djur som anges i punkt 1 a-k,
 6. om åtgärden endast avser uppförande av
  a) permanenta boxar avsedda för djur som behöver tas om hand för särskild vård och behandling om det sammanlagda antalet djur som kan rymmas i 3 sådana boxar i avdelningen efter åtgärden högst är 4 nötkreatur, 20 grisar, 4 får, 4 getter eller 1 häst,
  b) kalvnings-, killnings- eller lamningsboxar avsedda för ett moderdjur,
  c) ensamboxar för kalvar där dessa placeras i stallavdelningar med kor,
  d) hyddor som rymmer högst 2 kalvar, eller
  e) ströbäddsboxar för grupphållna kalvar i oisolerade byggnader med naturlig ventilation, om det sammanlagda antalet kalvar som ryms i avdelningen efter åtgärden högst är 20 stycken,
 7. anläggning för hållande av försöksdjur enligt 1 kap. 3 § djurskyddslagen (2018:1192) som prövas enligt 7 kap. 30 § djurskyddsförordningen (2019:66),
 8. anläggning för hållande av djur för offentlig förevisning som prövas enligt 3 kap. 6 § djurskyddsförordningen,
 9. i ärenden om godkännande av ny teknik enligt 6 kap. 5 § djurskyddsförordningen för de tekniska system eller den tekniska utrustning som är föremål för prövningen, samt
 10. åtgärder som föranmälts enligt 9–10 §§ denna författning.