Nöt 59. Stallet är förprövat och godkänt vid slutbesiktning (mjölk)

Kontrollen kan omfatta

  • Är nuvarande utformning av stallet/djurutrymmet godkänd vid förprövningsbesiktningen eller vid en efterhandsprövning?
  • Används stallet/djurutrymmet på sådant sätt som den godkänts för vid förprövningsbesiktningen eller vid en efterhandsprövning eller har något ändrats eller byggts om?

Vad kan du som lantbrukare göra?

Inför kontrollen är det viktigt att veta vilket utförande som stallet vid förprövningen har godkänts för och under vilka förutsättningar i övrigt som godkännandet grundar sig på, t.ex. vad gäller djurslag, djurkategori eller djurantalet. Med god kännedom om detta minskas t.ex. risken att krav ställs som står i strid med beslut som fattats vid förprövningen eller förprövningsbesiktningen.

Vad säger lagen?