Får 1. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet 

I kontrollpunkten ingår grundvillkor.

Kontrollen kan omfatta

  • Att personalstyrkan är tillräcklig i förhållande till djurhållningens omfattning. Du bör efter dialog med djurhållaren, kunna uppskatta en rimlig tillsyn- och skötseltid som ägnas djuren. 
  • Att personalen som ansvarar för skötseln av djuren har tillräckligt med kompetens, t.ex. utbildning eller erfarenhet, för att bedöma om utfodringen är korrekt (foder och vatten i rätt mängd och kvalitet). Detta kontrolleras lämpligen om du har anmärkningar på djurens hull. 
  • Om du t.ex. upptäcker brister på djurens renhet, djurutrymmen eller skadade djur som inte har fått nödvändig vård bör du alltid klarlägga de bakomliggande orsakerna. I dessa fall kan du även undersöka om det finns beredskap på gården för att vid behov tillkalla personal med rimlig inställelsetid, oavsett tid på dygn, eller veckodag m.m. 
  • I anläggningar med utegångsdjur kan du t.ex. verifiera om personalen som kör ut foder till djur också har ett tillsynsansvar. I så fall kan du i dialog med djurhållaren försäkra dig om att denne har kunskap om djurgruppering, bedömning av avvikande beteenden hos djuren, kännedom/erfarenhet om den specifika flocken som utfodras m.m. 

Vad kan du som lantbrukare göra? 

  • Utbildning och kompetens hos personalen. Mall 1 kan användas som underlag Beslutstöd mallar.xlsx 
  • Spara dokumentation av utförda kurser, exempelvis villkorad läkemedelsanvändning (ViLa)
  • Arbetsschema. Viktigt att det framgår att resursbehoven täcks av personalen. Det ska även framgå om det finns personal som kan kallas in vid behov. Kontaktuppgifter till övriga personer som exempelvis veterinär kan finnas med. Mall 2 kan användas som underlag. Beslutstöd mallar.xlsx
  • En fortbildningsplan kan utformas för personalen. Detta visar på att personalens kunskap utvecklas som bidrar till kompetensökning. 

Vad säger lagen?

Läs mer