Får 2. Daglig tillsyn sker normalt av alla djur

Grundvillkor

Kontrollen kan omfatta

Endast för får som hålls utomhus på bete sommartid kan i vissa fall förhållandena vara sådana att tillsynen bör anses vara tillräcklig trots att den inte sker dagligen. Tillsyn mer sällan än dagligen kan göras om:

 • Att de aktuella fåren är friska och i god kondition.
 • Att de aktuella fåren inte är digivande.
 • Att vatten och foder inte riskerar att ta slut mellan tidpunkterna som fåren ses till.
 • Att vattning eller utfodring inte sker i automatiska system eftersom detta ökar risken för att resurserna uteblir om systemet går sönder mellan tillsynstillfällena.
 • Att den som utför tillsynen har tillräcklig kompetens för att t.ex. kunna upptäcka får som försöker dölja eventuella skador genom att hänga med flocken.
 • Att goda tillsynsrutiner tillämpas. (Beakta t.ex. hur tillsynen går till när den utförs och vilka hjälpmedel som används. Exempel på hjälpmedel är grindar, vallhundar, att man är flera personer som hjälps åt, lockgiva etc. beroende på hur stor flocken och betesmarken är.)
 • Att betesmarken inte har kända skaderisker t.ex. i form av föremål eller olämplig terräng som kan skada fåren. (Ta hänsyn till eventuell historik som finns om det hållits djur på betesmarken tidigare år).
 • Att fåren har goda möjligheter att få adekvat skydd mot sol, vind och nederbörd.
 • Att risken för rovdjursangrepp och allvarliga insektsangrepp är mycket låg.

Vad kan du som lantbrukare göra?

 • Se till dina djur dagligen. Notera om något djur skiljer sig från flocken. Exempelvis inte äter, ligger kvar när flocken förflyttar sig, haltar mm.
 • Om du misstänker att djuret inte mår bra kontrollera
  • Kroppstemperatur (tacka 38,5-39,5 °C, lamm 39-40 °C)
  • Andetag (12–20 andetag/minut)
  • Idissling (10-12 sammandragningar/5 minuter)
  • Hull och hälta
 • Vidta åtgärder om djuren uppvisar skada, sjukdom, onormalt beteende m.m. Kontakta veterinär vid sjukdom.

Vad säger lagen?