Bättre förmåga till svensk livsmedelsförsörjning med ökad finansieringen av fältförsöken

PRESS Krig i Europa och den pågående klimatförändringen med mer oberäkneligt väder, gör att svensk växtodling behöver öka och bli mer robust. Ett viktigt verktyg är fältförsöksverksamheten i Sverige som nu har större betydelse än någonsin.

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) höjer nu basfinansieringen till Sverigeförsöken från 10 miljoner till 12 miljoner kronor per år under 6 år, vilket möjliggör större fokus på svenska växtodlingsförhållanden och utvecklingen av svenskt lantbruk i en orolig värld. De oberoende fältförsöken utförs av Hushållningssällskapen i hela landet och är en viktig del av svensk lantbruksforskning.

Fältförsöken är en väl utvecklad försöksverksamhet med 13 försöksstationer i hela Sverige. Det ger möjligheter till lokal förankring kopplad till regionala förutsättningar för lantbruket inom alla olika grödor. Den ökade finansieringen till 12 miljoner kronor årligen stärker förutsättningarna för en professionell rådgivning och plattformen för forskning och försök.

– Fältförsöken är en otroligt viktig del i att presentera opartiska försöksresultat som baseras på näringens behov, säger Mathilda Hollertz, vd för Stiftelsen Lantbruksforskning. Det gläder mig att vi kan höja basfinansieringen och därmed stärka Sverigeförsöken och i förlängningen svenskt lantbruk. Vi utmanar nu andra forskningsfinansiärer att vara med och växla upp denna satsning. Med en större budget kan försök göras inom en större geografi och på flera olika grödor som kommer att bli allt viktigare framöver.

Samtidigt ökar behovet av åtgärder för att öka svensk livsmedelsförsörjning och göra oss mindre beroende av livsmedelsimport från utlandet. Här spelar fältförsöken i Sverige en viktig roll. Ökad finansiering skapar större möjligheter att stärka kunskapen kring de utvecklingsfrågor som idag är högaktuella, bland annat förändrade växtförhållanden, skadegörare och nya grödor. Ett varmare klimat i Europa innebär stora utmaningar för svenska lantbrukare, men också möjligheter vi tidigare saknat. Kriget i Ukraina med stängda gränser till följd är ytterligare en faktor om belyser Sveriges utsatthet.

– Vi behöver arbeta aktivt för att Sverige ska klara sin egen livsmedelsförsörjning. Där är oberoende kunskap och opartiska försöksresultat avgörande. Samtidigt har den statliga finansieringen av fältförsök minskat och därmed antalet fältförsök. Lantbruket har själva gått in och finansierat kvarvarande försök och vi hoppas att regeringen ser vikten av att stärka Sveriges livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt och matchar näringens finansiering, säger Bo Selerud, förbundsdirektör på Hushållningssällskapens Förbund.

Sverigeförsöken är ett samlingsnamn för den regionala fältförsöksverksamheten som avser officiella försök. De är en viktig pusselbit i att koppla samman forskning och praktik och är en central del för att kunna öka både livsmedelsproduktionen och hållbarheten i den svenska odlingen. I dagarna har 2022 års försöksbok publicerats och finns att ladda ner på sverigeforsoken.se

För mer information
Mathilda Hollertz, vd, Stiftelsen Lantbruksforskning
0767-70 00 66 / mathilda.hollertz@lantbruksforskning.se

Bo Selerud, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens Förbund
0702-00 97 75 / bo.selerud@hushallningssallskapet.se

Fotograf Mathilda Hollertz: Juliana Fälldin
Fotograf Bo Selerud: Lisbeth Rauden

Fakta
Sverigeförsöken
Varje år utför Hushållningssällskapen officiella försök, så kallade Sverigeförsöken. Dessa försök basfinansieras genom Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, den samlade växtodlingshandeln samt Hushållningssällskapen. Därutöver medverkar flertalet växtodlings- och växtskyddsföretag i de regionala försöken. Sverigeförsöken presenteras årligen i försöksböcker och på sverigeforsoken.se

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning. Det stöder och främjar en hållbar utveckling av det svenska lantbruket. Stiftelsen Lantbruksforskning står för basfinansieringen av Sverigeförsöken som utförs av Hushållningssällskapen.

Hushållningssällskapet är en oberoende kunskapsorganisation bestående av 15 hushållningssällskap som arbetar med lantbrukets och landsbygdens utveckling efter regionala förutsättningar. Sedan över 200 år är Hushållningssällskapet en oberoende aktör som verkar för att hushålla med jordens resurser. Cirka 1000 medarbetare delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Hushållningssällskapet har idag cirka 25 000 medlemmar.

Sverigeförsöken
Stiftelsen Lantbruksforskning