Vänern – dess fisk och fiske

VÄNERN - ett hav av möjligheter

Vänern är Sveriges största och Europas tredje största sjö. Man brukar kalla Vänern för ett innanhav och ytan motsvarar nästan 800 000 fotbollsplaner (5 650 km2). Sjön bjuder på havsliknande miljöer med kala klippor och skär, stora sandstränder och grunda vikar. Här finns 22 000 öar, holmar och skär. Längs stränderna finns artrika strandängar, lövsumpskogar och fågel- och våtmarksområden som erbjuder livsmiljö för en stor variation av växter och djur.  Vänern försörjer runt 800 000 personer med dricksvatten och är viktigt för bad- och friluftsliv. I Vänern verkar ett 70-tal yrkesfiskare.  Det bedrivs också ett omfattande sportfiske i sjön. 

Fiskar i Vänern 

De allra flesta arter (ca 75 %) av Sveriges närmare 50 olika sötvattensfiskar finns i Vänern, vilket gör den till landets mest fiskartrika sjö. Bland mera ovanliga arter finns till exempel rariteter som nissöga och hornsimpa. De fiskar som nu för tiden är vanligast att äta är gös, gädda, abborre, lax och öring. Från siklöjan får man löjrom och den fiskas under hösten. En fisk som förr var en omtyckt matfisk men som nu nästan är bortglömd är lake. Jämfört med andra sjöar så finns det gott om lake i Vänern. Laken är en fisk som är rödlistad (bedömd som hotad av Artdatabanken) men om den kommer från Vänern kan man äta den med gott samvete. Kanske är det dags för renässans för Vänernlake? 

Fisket i Vänern 

Det finns totalt 170 yrkesfiskare i Sveriges insjöar och ca 70 av dem fiskar i Vänern. För 100 år sedan var det 700 fiskare i Vänern, men trots att antalet fiskare har minskat fångar man lika mycket fisk som då. Yrkesfiskarna i Vänern bedriver sitt fiske småskaligt, lokalt och utifrån att det ska vara långsiktigt hållbart. De har god kännedom om de olika fiskebestånden och anpassar sitt fiske utifrån det. Förr i tiden fiskades fler arter för försäljning, men efterfrågan på senare år har gjort att fisket allt mer inriktas på ett fåtal. Den viktigaste fisken för de flesta fiskare nuförtiden är gös. Den fiskas under större delen av året men mest under våren. På hösten (oktober – november) koncentras fisket på siklöja, främst för framställning av Vänerlöjrom. Liksom själva fisket på Vänern är småskaligt är också båtar och redskapen små och utformade för att inte skada yngel och vattenmiljö.