Publikationer Västra

Under åren har ett antal rapporter producerats och publiserats inom skilda ämnesområden här på Hushållningssällskapet Västra (publikationer tidigare än 2019 är från Skaraborg). Nedan kan du ta del av de som gjorts från 1990 och framåt.

Vi har delat upp dem i rapporter, info och Vetenskapliga uppsatser.

Hushållningssällskapets rapporter (nr/år)
Här publicerar/redovisar vi sammanställningar av resultat från projekt vi genomfört för våra medlemmar, kunder, uppdragsgivare och andra intresserade i en numrerad rapportserie.

Info
Andra typer av kunskapssammanställningar och presentationer vi genomfört för våra medlemmar, kunder, uppdragsgivare och andra intresserade.

Böcker
Ett antal böcker har publicerats av Hushållningssällskapet.

Vetenskapliga uppsatser (Ref)
Uppsatserna har publicerats i vetenskapligt granskade internationella vetenskapliga tidskrifter.

Ladda ner

Rapporterna är i pdf som du kan ladda ner.

 

År

2020

1/2020. FoF. Inventering och bestämning av cystnematoder i stråsäd i Västergötland. Slutrapport. 12 s. Pdf Ulf Axelson och Henrik Stadig

2019

1/2019. Växtodling. Gåsanpassad växtodling 9 s. Pdf  Per Hansson

2018

Publ. artikel. FoF. Riskbedömning av höga molybdenkoncentrationer i foder. Engelsk. Pdf Ulf Axelson
1/2018. FoF. Orienterande studie om rotskott från poppel 6 s. Pdf Per-Ove Persson

2017

2/2017. Landsbygd. Svensk charkuteritradition.  – Resultat av ett arkivgrävande 51 s. Pdf Charlotte Backman
1/2017. FoF. Systemskifte i vallodlingen 12 s. pdf Ulf Axelson och Svante Andersson
Bok: FoU. Försöksrapport 2010. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Erik Jönsson

2016

6/2016. FoF. Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur 12 s. Pdf  Anna-Karin Krijger och Ulf Axelson
5/2016. FoF. Bestämning av rotdjup i spannmålsgrödor med kvantitativ PCR teknik 11 s. Pdf Ulf Axelson m fl
4/2016. FoF. Integrerat växtskydd – vad kan vi lära av 20 års integrerad växtodling? 12 s. Pdf Maria Stenberg, Ulf Axelson och Henrik Stadig
3/2016. FoF. Metanolisering. Metanol som intermediär mellan ”energiproduktion” och förbrukning. 18 s.  Pdf Per-Ove Persson
2/2016. FoF. Brief report concerning the establishing of Karagwe University College, KARUCO. Pdf  Per-Ove Persson
1/2016. Växtodling. Höga DON-halter – hot mot västsvensk grynhavreodling? Pdf  Björn Roland
Bok: FoU. Försöksrapport 2010. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger

2015

4/2015. FoF. Integrerad bekämpning och riskbedömning av åkersnigel i höstraps. 12 s. Pdf Ulf Axelson
3/2015. FoF. Förstudie Bioenergi och steg mot ett fossilfritt jordbruk – och förädling av biogas för att öka förbrukningen i Skaraborg. 22 s. Pdf  Per-Ove Persson
2/2015. Växtodling. Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. 12 s. Pdf  Björn Roland
1/2015. Landsbygd. Rural Regions 2020. Sammanfattning av ett förprojekt inom Interreg IVA KASK. 2 s. Pdf Charlotte Backman
Bok: FoU. Försöksrapport 2010. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger

2014

2/2014. FoF. Förbättrad etablering av lusern – en förstudie. 11 s. Pdf  Ulf Axelson m fl
Info: Energi. Samrötning av hästgödsel med nötflytgödsel  – Fullskaleförsök vid Naturbruksgymnasiet Sötåsen. 62 s. Pdf  Per-Ove Persson, Linus Andersson m fl
3/2014. Landsbygd. Slutrapport. Nationell kartläggning av traditionella livsmedel och jordbruksprodukter med potential att söka skyddad beteckning enligt EU:s regelverk. 76 s. Pdf  Charlotte Backman
2/2014. FoF. Markstruktur – en idéskrift. 18 s. Pdf Per-Ove Persson
1/2014. Energi. Energiskogspoppel Slutrapport. 20 s. Pdf  Per-Ove Persson
Bok: FoU. Försöksrapport 2010. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger
Info: Energi. Konvertering av biogas till metanol och DME på gårdsnivå_140109f3 Rapport 2013-17. 22 s. Pdf  Per-Ove Persson
Info: Energi. Handbok vid hantering av substrat och rötrest vid biogasanläggningar. 40 s.  Pdf Bilaga 1, 2 och 3 till handbok 35 s. Pdf Per-Ove Persson

2013

6/13. FoF. Integrerad bekämpning av åkersnigel i oljeväxter. Riskbedömning och anpassning av bekämpningströskel. 12 s. Pdf Ulf Axelson
5/13. Köksväxt. Fjärilslarver i kålväxter Rapport från projektet ”Integrerat växtskydd i grönsaker på friland”. 22 s. Pdf Christina Marmolin m fl
4/13. Köksväxt. Bomullsmögel i grönsaker. Rapport från projektet ”Integrerat växtskydd i grönsaker på friland”. 26 s. Pdf Christina Marmolin m fl
3/13. Köksväxt.  Rhizoctonia solani i grönsakskulturer. Rapport från projektet ”Integrerat växtskydd i grönsaker på friland”. 32 s. Pdf Christina Marmolin m fl
2/13. Köksväxt. Morotsflugan. Rapport från projektet ”Integrerat växtskydd i grönsaker på friland”. 39 s. Pdf Christina Marmolin m fl
1/13. Landsbygd. Biinstitut i Västra Götaland Förstudierapport 2013. 47 s. Pdf Mats Olsson m fl
Bok: FoU. Försöksrapport 2012. Tryckta boken är slut. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se   Anna-Karin Krijger
KSLA: FoU. Odlingssystem och biologisk mångfald (KSLAT 9-2013) Exemplet Logården. Pdf Maria Stenberg

2012

2/12. FoU. Jämförelse mellan okulär gradering och PCR-teknik för att bestämma angrepp av växtpatogener i höstvete 10 s. Pdf Ulf Axelson
Bok: Potatis. En modern fackbok om yrkesmässig potatisodling. Bok kan beställas på Hushållningssällskapet. Ingemar Nilsson
1/12. Miljö. Fosforförluster i Örekilsäålvens avrinningsområde. Delprojekt 1. 24 s. Pdf Christina Marmolin
Info: Landsbyg. Ursprungscertifiering – mervärde för lokala livsmedelsprodukter. 47 s. Pdf Charlotte Backman
Bok: FoU. Försöksrapport 2011. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger

2011

4/11. FoU. Kopparbristdiagnos-hjälpmedel och lämpliga växtodlingsåtgärder. 12 s Pdf Ulf Axelson
3/11. FoU. Energiskogspoppel, delrapport 1. 24 s Pdf Per-Ove Persson
2/11. FoU. Spansk skogssnigel i slåttervall. 11 s. Pdf Maria Stenberg
1/11. FoU. Behandling med Ferramol i slåttervall för att förebygga skador. 11 s. Pdf Maria Stenberg
Bok: FoU. Försöksrapport 2010. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger
Ref: FoU. Kasimir Klemedtsson, Å., Smith, K.A. 2011. The significance of nitrous oxide emission due to cropping of grain for biofuel production: a Swedish perspective. Biogeosciences, 8, 3581-3591. doi:10.5194/bg-8-3581-2011. Maria Stenberg
Ref: FoU. Nylinder, J., Stenberg, M., Jansson, P.E., Kasimir Klemedtsson, Å., Weslien, P., Klemedtsson, L. 2011. Uncertainty of simulated nitrate leaching and nitrous oxide emission based on a field experiment with organic crop rotation. Agriculture, Ecosystems and Environment 141, 167-183. DOI:10.1016/j.agee.2011.02.027. Maria Stenberg
Ref: FoU. Wessén, E., Stenberg, M., Söderström, M., Hallin, S. 2011. Spatial distribution of ammonia oxidizing bacteria and archaea across a 44-hectare farm related to ecosystem functioning. The ISME Journal 5, 1213-1225. DOI:10.1038/ismej.2010.206. Maria Stenberg

2010

5/10. Växtodling. Optimerad kväve- och fosforgödsling till ensilagemajs. 30 s. Pdf Johanna Tell
4/10. Växtodling. Optimerad bekämpning av potatisbladmögel. 23 s. Pdf Henrik Stadig
3/10. Växtodling. Teknik för etablering av vall. 12 s. Pdf Sofia Kämpe
2/10. FoU. Onlandplöjning på lerjord – kan vi förbättra markstrukturen. 12 s. Pdf Maria Stenberg
1/10. Ekonomi. Kvighotell. 16 s. Pdf Linus Andersson
Bok: FoU. Försöksrapport 2009. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger
Fef: FoU. Enwall, K., Throbäck, I.N., Stenberg, M., Söderström, M., Hallin, S. 2010. Soil resources influence spatial patterns of denitrifying communities at scales compatible with land management. Applied and Environmental Microbiology 76, 2243-2250. Maria Stenberg

2009

5/09: FoU. Orsaker till skillnader mellan rekommenderade kvävegivor och de verkliga eller beräknat optimala i praktisk spannmålsodling – kan vi öka kväveeffektiviteten? 58 s. Pdf  Maria Stenberg
4/09. FoU. Kartering av pesticider i dräneringsvatten från integrerad och konventionell växtodling. 15 s. Pdf  Maria Stenberg
3/09. FoU. Utveckling av integrerad, ekologisk och konventionell växtodling. 16 s. Pdf  Maria Stenberg
2/09. Miljö. Våtmarkssediment – resurs eller risk för samhället. 16 s. Pdf Christina Marmolin
1/09. Miljö. Drivkrafter kring utveckling av biogas fr stallgödsel. Pdf 17 s. Christina Marmolin
Bok: FoU. Försöksrapport 2008. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger

2008

Bok: FoU. Försöksrapport 2007. Bok finns på Hushållningssällskapet. Enskilda resultat på www.fiv.nu  Anna-Karin Krijger

2007

1/07. Miljö. Återföring av aska från bioenergigrödor odlade på åkermark. Pdf Christina Marmolin m fl
Bok: FoU. Försöksrapport 2006. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger
Bok: Ledning. Hushållningssällskapet i Skaraborg 1807-2007, Jubileumsskrift. 68 s. Bok finns på Hushållningssällskapet. Carl-Anders Helander m fl
Info: Potatis. Specifik vikt och kokprov – viktiga verktyg för kvalitetsstyrning. 4 s. Pdf Anna-Karin Krijger
Info: Landsbygd. LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. 12 s. Pdf  Maria Gustavsson

2006

3/06. Landsbygd. Livsmedelskompetens i Väst – en förstudie. 45 s. Pdf Mats Olsson m fl
2/06. Växtodling. Majs i Skaraborg. 12 s. Pdf Sofia Larsson
1/06. Landsbygd. Skog på åker. 45 s. Pdf  Per-Ove Persson m fl
Bok: FoU. Försöksrapport 2005. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger
Bok: Ledning. Gårdsmiljöer i Skaraborg, presentation av gårdsmiljöpristagare 1995-2004. 52 s. Bok finns på Hushållningssällskapet. Anna Agné
Info: Landsbygd. Den goda maten. 6 restauranger längs Göta kanal presenteras. Pdf Malin Lundqvist

2005

3/05. FoU. Gödslingsrek. och optimala kvävegivor för lönsamhet och kväveeffektivitet i praktisk spannmålsodling. 10 s. Pdf  Maria Stenberg m fl
2/05. FoU. Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem – karakterisering av lerjord. 10 s.  Pdf  Maria Stenberg m fl
1/05. FoU. Integrerad växtodling på Logården, 1992-2004. 12 s. Pdf Carl Delin m fl
Bok: FoU. Försökrapport 2004. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se  Anna-Karin Krijger
Bok: Landsbygd. En Landsbygdsrapport. Strukturer och samverkan i Skaraborg. Bok finns på Hushållningssällskapet. Bengt Söderberg

2004

2/04. Energi. Spannmål som en framtida energikälla för uppvärmning. 44 s. Pdf Christina Marmolin
1/04. FoU. Resultatrapport Logårdsprojektet 2002. 50 s. Pdf Karl Delin
Bok: FoU. Försökrapport 2003. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se  Anna-Karin Krijger

2003

3/03. Miljö. Enskilda avlopp. Information om avloppslösningar. 14 s. Pdf Christina Marmolin
2/03. Miljö. Skarstadbäcken. 16 s. Pdf Christina Marmolin m fl
1/03. FoU. Logårdsprojektet 1992-2002. 28 s. Pdf Karl Delin
Bok: FoU. Försökrapport 2002. Bok finns kvar. Artiklar och resultat på www.sverigeforsoken.se Anna-Karin Krijger

2002

2/02. FoU. Ekologisk odling på Logården. 12 s. Pdf  Karl Delin  m fl
1/02. FoU. Resultatrapport Logårdsprojektet -01. 55 s. Pdf Karl Delin  m fl

2001

3/01. Växtodling. Svavel till vall – molybdenhalter i grovfoder. 7 s. Pdf Ufl Axelson
2/01. FoU. Resultatrapport Logårdsprojektet -00. 64 s. Pdf Karl Delin
1/01. Växtodling. Inventering av förekomst av lövvivel i vallinsådd 1999. 5 s. Pdf Ufl Axelson
Bok: FoU. Försökrapport 2001. Bok finns på Hushållningssällskapet.  Anna-Karin Krijger

2000

2/00. Landsbygd. Innovativ kompetensutveckling och nätverk IKON. 14 s. Pdf Per-Ove Persson
1/00. FoU. Resultatrapport Logårdsprojektet -99. 60 s. Pdf Karl Delin m fl
FoU. Försökrapport 2001. Bok finns på Hushållningssällskapet. Anna-Karin Krijger

1999

2/99. FoU. Resultatrapport Logårdsprojektet -98. 56 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
1/99. FoU. Ekologisk odling på Logården 1992-98. 12 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
Bok: FoU. Försökrapport 2000. Bok finns på Hushållningssällskapet. Anna-Karin Krijger

1998

3/98. Landsbygd. Landsbygdens utvecklingsmöjligheter. 7s. Pdf Per-Ove Persson
2/98. FoU. Resultatrapport Logårdsprojektet -97. 58 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
Bok: FoU. Försökrapport 1999. Bok finns på Hushållningssällskapet. Anna-Karin Krijger

1997

7/97. FoU. Jordbearbetningssystem vid olika växtföljder. 12 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
6/97. Landsbygd. Att bygga med frodvuxet virke. 19 s. Pdf Per-Ove Persson m fl
5/97. Landsbygd. Projekt IT Skaraborg. 33 s. Pdf Per-Ove Persson m fl
4/97. FoU. Extensifierad spannmålsproduktion 1991-95, Forsby och Stensfält. 47 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
3/97. FoU. Nytt såbrukssystem ”Moholms-maskinen”. 20 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
2/97. FoU. Projektredovisning med resultat Logårdsprojektet 1996. 82 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
1/97. Växtodling. Svavel till vall 1996. 10 s. Pdf Ulf Axelson
Bok: FoU. Försökrapport 1998. Bok finns på Hushållningssällskapet. Anna-Karin Krijger
Ref. FoU. The Logårdenprojekt: development of an ecological and
an integrated arable farming system. In Perspectives for agronomy, Proceedings of the 4th Congress of the European Society for Agronomy, 1996 Carl-Anders Helander

1996

12b/96. Ledning. Gårdsmiljö. 36 s. Pdf Anna Agné
12a/96. FoU. Projektredovisning med resultat Logårdsprojektet 1995. 101 s. Pdf  Carl-Anders Helander m fl
Bok. FoU. Försökrapport 1997. Bok finns på Hushållningssällskapet. Anna-Karin Krijger

1995

11b/95. Landsbygd. Det nya kulturlandskapet. Tidaholm – Stad och Land i samverkan. 14 s. Pdf Per Bengtsson
11/95. FoU. Projektredovisning med resultat Logårdsprojektet 1994. 80 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
10/95. Landsbygd. Redovisning av småföretagarstödet. 18 s. Pdf Per-Ove Persson
Bok: FoU. Försökrapport 1995. Bok finns på Hushållningssällskapet. Anna-Karin Krijger
Bok. Landsbygd. Landsbygdsboendet som brygga mot kretsloppssamhället. Bengt Söderberg

1994

10b/94. Landsbygd. EU-stöd i Tidaholms kommun. 21 s. Pdf Per Bengtsson m fl
10/94. FoU. Projektredovisning Logårdsprojektet 1991-1993. 70 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
Bok: FoU. Försökrapport 1994. Bok finns på Hushållningssällskapet. Anna-Karin Krijger

1993

9b/93. Ekonomi. Jordbruket i Skaraborg. 9 s. Pdf Kristina Oknestam
9/93. Landsbygd. Moderna torp. 30 s. Pdf Christina Marmolin m fl
8c/93. FoU. Resultatrapport Logårdsprojektet 1992. 47 s. Pdf Carl-Anders Helander m fl
8b/93. Miljö. Våtmarker för självrening av Dofsan i Händene, Skara kommun. 38 s. Pdf Eva Mellqvist m fl
8/93. Ekonomi. Konsekvensanalys av jordbrukets förändring i Falköpings kommun. 18 s. Pdf Kristina Oknestam

1992

7b/92. Mat. Matbörsen 20 s. Pdf Birgitta Ullerås
7/92. Miljö. Grönytetjänst 61 s. Pdf Christina Marmolin
6/92. Ekonomi. Konsekvensanalys av jordbrukets omställning – Skara kommun. 26 s. Pdf Kristina Oknestam

1991

5b/91. Växtodling. Åkermarksplanteringar. 72 s. Pdf  Per-Ove Persson
5/91. Växtodling. Stallgödsel från slaktkycklingar. (Saknas). Eva Mellqvist
4/91. Landsbygd. Landsbygdsutveckling. 19 s. Pdf Per-Ove Persson
3/91. Mat. Matlåda på jobbet. 6 s. Pdf Birgitta Ullerås
2/91. Energi. Energisäd. 8 s. Pdf Per-Ove Persson

1990

1/90. Energi. Energigräs och helsäd. 10 s. Pdf Hans Heiwall

Tidgare

Växtodling. Kaliumgödsling till vall. 10 s. Pdf Ulf Axelson m fl