Foderkollen

En gårdsspecifik optimering av nuvarande foderläge och riskanalys
Vi har under de senaste åren sett olika typer av kriser som drabbat lantbruken och gårdarnas foderproduktion, både vad gäller väderläge, omvärldshändelser och kraftigt ökande priser på råvaror och insatsvaror, och även brist på dessa. Det gör det än viktigare att vara förberedd och att ha en plan för hur olika typer av kriser ska hanteras på den egna gården för att så långt som möjligt säkerställa djurens foderbehov, utan att produktionen drabbas alltför mycket.

Med hjälp av Foderkollen går vi tillsammans igenom era förutsättningar, och bedömer olika risker som kan uppstå i gårdens foderförsörjning. Utifrån diskussionerna och riskanalysen sammanställer rådgivaren förslag i en åtgärdsplan för olika typer av krisscenarion som till exempel torka, översvämning eller brist på foderråvaror. Planen innehåller både akuta och förebyggande åtgärder. Dessutom ingår också förslag på åtgärder som förbättrar foderekonomin, som till exempel en balanserad foderstat, hur foderlager och foderhygien kan trimmas för att minska på mängden kasserat foder, möjligheter till samarbeten med mera. Allt samlas i en praktisk pärm. Foderkollen är helt anpassad efter er och er gårds förutsättningar.

Innehåll:
• Uppstart med gårdsbesök
• Nulägessituation
• Foderinventering
• Foderstatsberäkning
• Riskanalys
• Förslag på åtgärder (Åtgärdsplan)
• Uppföljningsbesök med genomgång och uppdatering av åtgärdsplan
• Telefonuppföljning

Kostnad: 3.600 kr, resterande kostnad finansieras med stöd från Landsbygdsprogrammet.

För mer information och bokning av rådgivning, kontakta:
Kajsa Lätt, Lantbruksdjursrådgivare Skara, 0511-248 72, kajsa.latt@hushallningssallskapet.se eller Anna Hultgren, Lantbruksdjursrådgivare Karlstad, 054-54 56 11, anna.hultgren@hushallningssallskapet.se.