Våra fastigheter

Hushållningssällskapet Skåne äger 12 fastigheter i Skåne.

Arealen för samtliga fastigheter uppgår till cirka 1 520 ha. Jordbruksfastigheterna nyttjas som försöksgårdar av olika slag. Hela skogsinnehavet sköts och förvaltas av dotterbolaget Hushållningssällskapets Skogs- och Lantbruksförvaltning AB. Gran är det trädslag som till största delen täcker skogsfastigheterna. Jakten på dessa är huvudsakligen utarrenderad.

Helgegården

Helgegården är belägen i Skepparslöv utanför Kristianstad. Här arbetar man bland annat med ekonomisk rådgivning, växtodlings-, grovfoder- och hushållningsrådgivning och försöksverksamhet. Den sammanlagda arealen uppgår till 76 ha. Man arrenderar också Källunda gård på 50 ha samt kommunmark på 18 ha.

Gården drivs som en ren växtodlingsgård med stor rotfruktsodling med inriktning på potatis. Förutom potatis odlas också morötter och sockerbetor. Helgegården är den största försöksgården som ägs av Hushållningssällskapet. Den inköptes 1965.

Kontakt: Jonas Gustafsson, tel. 010-476 20 65 e-post Jonas Gustafsson

Borgeby Gård

Den totala arealen på Borgeby är 295 ha och jordbruksarealen är 256 ha. Knappt halva arealen – den östra delen – utgörs av lättlera, baltisk morän. Den västra delen består av lätta torkkänsliga jordar. De flexibelt uttagna trädesarealerna är förlagda till de lätta jordarna och delar används för odling av energiskogsstickling, korgpil och som vändtegar. Från och med 2001 kan hela åkerarealen bevattnas. Betesmarken är utarrenderad.

Årsarbetsinsatsen motsvarar 2,5 tjänster. Huvudansvarig för jordbruksdriften är inspektor Leif Bengtsson.

Alltsedan sällskapet övertog driften på Borgeby Gård 1959 har fastliggande mångåriga växtodlingsförsök varit placerade på gården. Utöver dessa försök har ett antal ettåriga försök varit förlagda till gården bland annat i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Sockernäringens samarbetskommitté och Skåneförsöken.

Bjärsjölagård

Jordbruksdriften omfattar Bjärsjölagård och Bjärröd. Arealen omfattar 195,5 ha åker, 59 ha betesmark, 67 ha skog samt 27 ha tomt och övrig mark. Summa 348,5 ha. Växtodlingen är huvudsakligen inriktad mot foderproduktion. Förutom vall odlas majs och foderspannmål.

Sandby Gård och Hillshög

Hushållningssällskapets försöksgård på Österlen ligger utanför Borrby. Här bedrivs demonstrationsodlingar och försöksverksamhet som syftar till att inspirera och utveckla växtodlingen på Österlen med de särskilda förhållanden som präglar vår bygd. Gården omfattar ca 200 ha och  består av två enheter, Sandby gård som bedrivs med konventionella växtodlingsmetoder, och Hillshög som drivs med ekologisk och KRAV-certifierad produktion.

Forskningsgård
På Sandby gård arbetar vi med forskning och utveckling för en hållbar växtodling, i nära samarbete med lokala växtodlare och Österlens försöksring. Genom att både arbeta i konventionella och ekologiska system vill vi verka för alla lantbrukares ökade lönsamhet.  Vi har nära samarbete med SLU och Lunds universitet i flera projekt.

Läs mer om några av våra forskningsprojekt:
Halmbalar för humlor»
Ecobeans – ekologisk intensifiering i åkerbönor»

Demonstrationsgård
Sandby gård är en samlingsplats för växtodlare i sydöstra Skåne. Under säsong bjuder vi in till fältvandringar för att diskutera aktuella växtodlingsfrågor, och under höst och vinter har vi återkommande lantbrukarträffar. Vi är centrum för Österlens försöksring.

I vår försöksverksamhet övervakar vi lokala odlingsbetingelser såsom svampangrepp och förekomst av insekter. Vi utför årligen nära 90 försök inom allt från sortprovning och odlingsutveckling till testodlingar av nya grödor. På gården finns en LantMet-väderstation (lägg till länk). Vi har också ett frörenseri där vi kan erbjuda tröskning och rensning av försöksskördar, framförallt gräs- och klöverfrö.

Vi jobbar mycket med åtgärder för biologisk mångfald integrerat i odlingslandskapet. Vi har flera häckar som anlades för att gynna vilt på 1990-talet. Vi har demonstrationsytor för hur man kan gynna pollinerande insekter, naturliga fiender och fåglar.

Läs mer om våra utvecklingsprojekt:
Odla för nyttodjur»
Samzon»

Rådgivning
Sandby gårds kontor är utgångsplatsen för flera HIR-rådgivare. Här kan du exempelvis få hjälp att göra SAM-ansökan eller diskutera växtodlingsfrågor.

Kontakt: Jonas Gustafsson, tel. 010-476 20 65, e-post Jonas Gustafsson

Olofsberg

Olofsbergs gård, Bollerup, förvärvades under hösten 1992. Gården omfattar 18,6 ha, varav 11,1 ha är utarrenderat. Övrig mark, 7,5 ha, drivs som arrende till Sandby gård.

Kontakt: Jonas Gustafsson, tel. 010-476 20 65, e-post Jonas Gustafsson

Sjörup

Sjörupfastigheten är belägen i mellersta Skåne och har 1 km land mot Bosarpssjön. På fastigheten, som har en areal på 380 ha, bedrivs både åker- och skogsbruk. Åkermarken på 10 ha utarrenderas. Skogen på knappt 370 ha består till 65% av yngre granskog och till 35% av ädellövskog (bokskog). Hushållningssällskapet bedriver själv jakten på Sjörupsfastigheten. Hushållningssällskapet erhöll fastigheten ca 1950 då den överfördes från Egnahemsnämnden. Delar av den nuvarande fastigheten har sedan dess köpts till. Bland annat tillköptes Loarp 1:8 1997. Arealen utökades då med 55 ha.

Kontakt: Mats Persson, tel 0761-40 60 95, e-post Mats Persson

Hårsjö

Hårsjöfastigheten är belägen i Vittsjö socken. Fastigheten utgörs huvudsakligen av yngre granskog, 79 ha. 19 ha av arealen är åkermark som utarrenderas för jordbruk. Jakten på fastigheten är utarrenderad. 1994 ärvde Hushållningssällskapet gården.

Kontakt jordbruk och byggnader: Nils-Inge Larsson, tel 0431-43 25 32, 0708-41 23 99, e-post Nils-Inge Larsson
Kontakt skogsskötsel: Mats Persson, tel 0761-40 60 95, e-post Mats Persson

Snälleröd

Fastigheten Snälleröd 1:182 erhölls som gåva den 1 januari 2001 av Hans Maur. Gården är belägen i Ljungbyhed, Klippans Kommun i Nordvästra Skåne.

Gården som är på ca 30 ha åker och 55 ha skog inkl kulturarbete, kommer att kallas Rysslund och vara en av Sällskapets försöksgårdar i gamla länet. Gårdsdriften arrenderas ut som gårdsarrende på i första hand en femårsperiod och driftsinriktningen är mjölkkor. Gården har ett stall för 30-talet kor byggt för 20 år sedan och är välbyggd rent allmänt. Maur har byggt upp gården på ett utomordentligt sätt. Markerna är vackra med välskött skog och fina betesmarker.

Skogen drivs av Hushållningssällskapet, som kommer att omvandla vissa delar av gammal hagmark till naturbetesmark genom lämplig röjning och gallring.

Kontakt jordbruk och byggnader: Nils-Inge Larsson, tel 0431-43 25 32, 0708-41 23 99, e-post Nils-Inge Larsson
Kontakt skogsskötsel: Mats Persson, tel 0761-40 60 95, e-post Mats Persson

Slähult

Fastigheten är belägen i nordöstra Skåne och har en skogsareal på 234 ha. Skogen utgörs huvudsakligen av yngre granskog. Jakten på fastigheten är utarrenderad. Slähult överfördes till Hushållningssällskapet från Egnahemsnämnden ca 1950. Viss mark har sedan köpts till.

Kontakt: Mats Persson, tel 0761-40 60 95, e-post Mats Persson

Bohult 1:34

Fastigheten är belägen i nordöstra Skåne. Den sammanlagda arealen uppgår till 135 ha. Drygt 7 ha av dessa utgör ett grustag som arrenderas av Swerock AB. Uttaget är normalt kring 20 000 kubikmeter årligen. Resterande mark är skog, vilken huvudsakligen är yngre granskog. Fastigheten överfördes ca 1950 till Hushållningssällskapet från Egnahemsnämnden. Viss mark har sedan köpts till.

Miljöinvestering Skogens miljövärden 

På fastigheten genomförs åtgärder med stöd av Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Vi har gallrat fram ädla trädslag ek, lönn, bok i ett antal naturvårdsbestånd samt en nyckelbiotop på Jonstorp.  Vi har även gallrat bort gran och björk för att gynna ädla trädslag samt ringbarkat träd för att gynna biologisk mångfald. I vissa delar har all yngre gran röjts bort. Faunadepåer med ris är gjorda i området.

Kontakt: Mats Persson, tel 0761-40 60 95, e-post Mats Persson

Karhult

Fastigheten Karhult ligger i nordöstra Skåne. Karhult är en skogsfastighet på 259 ha med huvudsakligen yngre gran. Jakten är utarrenderad. Fastigheten överfördes från Egnahemsnämnden till Hushållningssällskapet ca 1950. Efterhand har mer mark köpts till.

Kontakt: Mats Persson, tel 0761-40 60 95, e-post Mats Persson