Vår historia

Det första Hushållningssällskapet grundades 1791 på Gustav III:s uppmuntran att instifta hushållningssällskap runt om i det svenska riket för att stimulera till ökad och rationell livsmedelsproduktion.

I Sverige finns det totalt 15 hushållningssällskap som är medlemsorganisationer med en lång tradition som kunskapsförmedlare inom lantbruk, jord, skog och därtill hörande vatten och landsbygd.

Det första hushållningssällskapet bildades 1791 på Gotland, medan övriga kom till länsvis under 1800-talets första hälft. År 1814 grundades Hushållningssällskapet Malmöhus samt Hushållningssällskapet Kristianstad, eller som de då benämndes “Malmöhus läns kungliga hushållningssällskap” resp. “Christianstads läns kungliga hushållningssällskap”. Stadgar och riktlinjer utformades. I de första stadgarna från den 24 maj 1814 har Hushållningssällskapets ändamålsparagraf (§1) följande lydelse: Genom upplysning, efterdömen, uppmuntran eller belöningar arbeta för lanthushållningens förbättring.

Det låg i samhällets intresse att ekonomiskt och socialt förbättra förhållandena på landsbygden, där större delen av landets befolkning bodde och var sysselsatta i lantbruket och dess binäringar. Utvecklingsprojekt, försöksverksamhet, upplysning och rådgivning hörde redan från början till Hushållningssällskapets viktigaste uppgifter. Denna inriktning har genom tiderna bibehållits, även om metoder ändrats och utvecklats.

Hushållningssällskapet är en medlemsstyrd organisation där medlemmarna erbjuds en medlemsnytta kopplad till medlemskapet. Till en början valdes ledamöter in i Hushållningssällskapen, men från 1836 blev medlemskapet öppet för alla jordbrukare.

Mycket har förändrats under mer än 200 år, men än idag levererar vi kunskap för landets framtid och anlitas av lantbrukare, landsbygdsföretagare, universitet, myndigheter och organisationer. Ändamålsparagrafen har förnyats och den senaste ordalydelsen, från 2006-01-30, är: Hushållningssällskapets ändamål är att främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden genom att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för dess näringar.

På nationell och internationell nivå företräder Hushållningssällskapens förbund i Stockholm alla hushållningssällskap i Sverige. Dess kungliga beskyddare är Prins Carl Philip.

1 januari 2015 gick Hushållningssällskapet Malmöhus och Hushållningssällskapet Kristianstad samman under namnet Hushållningssällskapet Skåne.