Verksamheter i Sjuhärad

Inom Hushållningssällskapet Sjuhärad finns flera verksamheter för utveckling av de gröna näringarna som t ex forskningsprojekt, fältförsök och rådgivning. Försöksanläggningen på Rådde försöks- och demonstrationsgård bidrar med viktig kunskap till landsbygdsutvecklingen och Strömma Naturbrukscentrum utbildar framtidens landsbygdsföretagare.

Rådde försöks- och demonstrationsgård

 

På Rådde försöks- och demonstrationsgård genomförs både forskning och praktiskt arbete med djur, skog och mark.

 

Rådde gård donerades 1949 av länsjägmästare Mellqvist till Hushållningssällskapet Sjuhärad och ligger i Länghems socken, Tranemo kommun i Västra Götaland. Gården är en försöks- och demonstrationsgård.

Kulturgeografiskt tillhör bygden sydsvenska höglandets skogsbygder och naturgeografiskt smålandsterrängens västsida. Den präglas av moränåsbildningar med en hel del berg i dagen. Naturlandskapet är omväxlande med öppna jordbruksbygder och sammanhängande skogsområden.

 

 

Forsknings-, utvecklings- och försökspersonal samlade på Rådde försöks- och demonstrationsgård: Elisabet Nadeau, Kristina Holmström, Stefan Wallin, Cecilia Hermansson, Caroline Dahrén, Margareta Bendroth, Dan Claesson, Ola Hallin och Göran Schelin.

Rådde omfattar 78 ha åker och 50 ha betesmark. Här bedrivs ett modernt ekologiskt jordbruk med integrerad köttdjursproduktion bestående av ett 80-tal dikor, rekrytering samt tjurar till slakt. 2018 byggdes det ett nytt dikostall på Rådde och gården blev utsedd till årets nötköttsföretagare i Sjuhärad. Växtodlingen är inriktad på vall och foderspannmål.

På gården finns en omfattande fältförsöksverksamhet med huvudsaklig inriktning på vallförsök. Den åkerareal som används till försöksfält drivs konventionellt då Hushållningssällskapet arrenderar ca 30 ha av Rådde till försöksverksamhet. Resterande åker och beten är KRAV anslutet samt klimatcertifierad enligt Svenskt Sigill.

Skogsmarken uppgår till 330 ha. Den sköts på ett rationellt sätt. Försöksodlingar inom skog startade tidigt på länsjägmästare Mellqvist tid med plantering av udda trädslag som contorta, lärk och silvergran. Sedan 1990 har ett flertal nyare demonstrationsodlingar och försök lagts ut i Råddeskogarna.

Gårdspersonalen består av: Caroline Dahrén, Stefan Wallin, Dan Claesson och Göran Schelin.

 

Forskning och utveckling

Flera av Sjuhärads forsknings- och utvecklingsprojekt fokuserar på ämnen runt miljö och innovationer, klimat och hållbarhet, biogas och lantraser, mat och biokol. Nya projekt genomförs och de samlade resultaten skapar en mycket hög kompetens inom både projektgenomförande och expertkunskap. Läs mer om Hushållningssällskapets forskningsprojekt här.

Projekt Skogsäventyret

Med det här projektet som finansieras av Leader Sjuhärad och Sparbanken Tranemo, vill Hushållningssällskapet Sjuhärad skapa en bana i skogen med uppgifter och utmaningar som stimulerar till att lära sig om skogen, skogsbruk, historia och att vara ute i naturen tillsammans med andra. Projektet startade 2022 och beräknas vara klart 2024.

 

 

 

 

 

Rådgivarna i Sjuhärad

Rådgivarna i Sjuhärad är en ekonomisk förening som ägs till 50 % av Hushållningssällskapet Sjuhärad och till 50 % av ca 400 lantbrukare. Rådgivarna har rådgivningstjänster inom växtodling, skog, produktion av mjölk, lamm- och nötkött, ekonomi, redovisning och SAM-ansökan.
Besök Rådgivarnas hemsida för att ta del av deras stora utbud av tjänster.

 

 

Strömma Naturbrukscentrum

På Strömma Naturbrukscentrum utbildas framtidens landsbyggare! Här erbjuds bland annat gymnasieutbildningar som ger yrkesexamen inom hästskötsel, maskinförare, och djurskötare. Strömma är också den perfekta grunden för vidare högskole- eller universitetsutbildning mot till exempel agronom, veterinär eller landskapsingenjör. Besök Strömmas hemsida för att få veta mer!

Strömma Naturbrukscentrum ägs till 47 % av Hushållningssällskapet Sjuhärad, till 47 % Brusewitz-fonden och till 6 % av Willéns-fonden. Strömma Naturbrukscentrum började sin verksamhet 1918 och togs över 2016 av Hushållningssällskapet Sjuhärad.