Vår historia

De svenska Hushållningssällskapen har en lång tradition som kunskapsförmedlare inom lantbruk, jord, skog och därtill hörande vatten, och landsbygd. Det första Hushållningssällskapet bildades redan 1791 på Gotland medan övriga kom till länsvis under första hälften av 1800-talet.

I Älvsborgs län bildades Hushållningssällskapet 1812 eller som det då benämndes Elfsborgs läns kungliga hushållningssällskap. 1844 delades Elfsborgs läns Hushållningssällskap och Elfsborgs läns Norra och Elfsborgs läns södra Hushållningssällskap bildades. Under senare år har Elfsborgs läns södra Hushållningssällskap bytt namn till Hushållningssällskapet Sjuhärad.

I de första stadgarna från den 2 april 1812 står det att syftet är att ”i alla hushållningens grenar, åkerbruk, näringar och slöjder sprida upplysning, giva uppmuntran och efterdömen samt befordra allt som till allmän och enskild nytta bidraga kan”.

Det låg i samhällets intresse att, ekonomiskt och socialt, förbättra förhållandena på landsbygden, där större delen av landets befolkning bodde på den tiden, sysselsatta i jordbruket och dess binäringar. Upplysning, rådgivning och uppmuntran genom belöningar hörde redan från början till Hushållningssällskapens viktigaste uppgifter.

Till en början valdes ledamöter in i Hushållningssällskapet, men efter några årtionden blev medlemskapet öppet för alla jordbrukare. Genom åren har Hushållningssällskapet utvecklats till en modern konsult- och kunskapsorganisation med kunder även utanför medlemskapet.

Hushållningssällskapet är i grunden en medlemsstyrd (ej medlemsägt) organisation där underavdelningarna (gillen) utser representanter till fullmäktige som i sin tur utser styrelse som i sin tur utser Vd.